People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Coastal Communities Fund

The Coastal Communities Fund is encouraging the economic development of coastal communities by providing funding to create sustainable economic growth and jobs.

In Wales:
£1.45 million is available in 2013/14. Only applications that fully address the requirements below will be considered for stage two, grants are available from £50,000.
 

  1. Applications are only eligible from coastal communities with a population of below 100,000.
  2. Applications are only eligible for projects that contribute to the regeneration of a coastal community through:
  • tourism proposals that form part of, or link to, each region’s destination management plans, such as Wales coastal path or maritime heritage projects;
  • proposals that directly finance the start-up or expansion of community/local microbusinesses, such as maritime skills and training.


Please check your eligibility on our website before booking your place at http://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/uk-wide/coastal-communities

Spaces are limited therefore If you are interested in attending a briefing session for applicants please book a space by return email by providing your name, organisation and accessibility needs. 

 

Cronfa Cymunedau’r Arfordir 
 
Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir yn annog datblygiad economaidd cymunedau arfordirol trwy ddarparu ariannu er mwyn iddynt greu twf economaidd a swyddi cynaliadwy.
 
Yng Nghymru:
Mae £1.45 miliwn ar gael yn 2013/14. Dim ond prosiectau sy’n ymdrin yn llawn â’r gofynion isod fydd yn cael eu gwahodd i ymgeisio i gam dau, mae grantiau’n cychwyn o £50,000 ar gael.
 
·         Mae ceisiadau’n gymwys gan gymunedau’r arfordir sydd â phoblogaeth o lai na 100,000 yn unig.
·         Mae ceisiadau’n gymwys dim ond ar gyfer prosiectau sy’n cyfrannu at adfywio cymuned yr arfordir trwy:
o   cynigion twristiaeth sy’n ffurfio rhan o, neu sy’n gysylltiedig â, chynlluniau rheoli cyrchfanpob rhanbarth, megis llwybr arfordirol Cymru neu brosiectau treftadaeth forwrol; neu
o   gynlluniau sy’n ariannu cychwyn neu ehangu microfusnesau cymunedol/lleol, megis sgiliau a hyfforddiant morwrol, yn uniongyrchol.
 
Gallwch wirio eich cymwyster ar ein gwefan cyn archebu lle yn http://www.biglotteryfund.org.uk/welsh/global-content/programmes/uk-wide/coastal-communities
 
Mae nifer cyfyngedig o lefydd ar gael felly dylech archebu eich lle cyn gynted a phosibl os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu sesiwn friffo i ymgeiswyr.  Er mwyn cofrestru rydym angen eich enw, sefydliad ag anghenion mynediad. 
 

Dyddiad
Amser
Ardal
Lleoliad
Hoffwn fynychu
27 Mawrth
10:30am
 
Bangor
Y Ganolfan Reoli,  Ysgol Fusnes Bangor, Ffordd y Coleg, Bangor,
Gwynedd LL57 2DG
 
3ydd Ebrill
12:30pm
Aberdaugleddau
Swît 4B Cedar Court
Aberdaugleddau Sir Benfro
SA73 3LS
 

                          


« Back to Finance & Funding