People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

The Carmarthenshire Outdoor Learning Wales (OLW) Cluster Group


The Carmarthenshire Outdoor Learning Wales (OLW) Cluster Group

The Carmarthenshire Outdoor Learning Wales (OLW) Cluster Group is one of 22 county based networks providing outdoor learning opportunities to people of all ages, supported by Natural Resources Wales. This group engaged Renew Wales to support a Climate Change Action Plan during 2013. This led to a range of actions that are being implemented and starting to have an impact on the group’s practices.

One action agreed was to seek projects that would highlight climate change and renewable energy as a specific element of the project. Each year the group has opportunities to apply to a “Partnership Fund” within the OLW framework, and this summer term funding was won for a project taking a group of 8 year 9 (ASDAN) students working outside the school curriculum for six days of work in a range of outdoor settings. Carmarthenshire Energy worked with the OLW group as a key partner, developing a range of workshop sessions, covering use of wood fuel in the closed carbon cycle, climate change experiments, and a “Hydro challenge” in which students teamed up to build a mini waterwheel with a range of recycled and re-used materials.

Each session involved a range of core activities – gathering firewood and cooking on the fire, investigations and identification of local flora and fauna, and outdoor games. These had a core focus on literacy and numeracy outcomes and were led by Cluster Group Secretary and Forest School trainer Angela Rekers-Power, supported by Forest School leader Peni Ediker. Ben Ferguson-Walker of Carmarthenshire Energy devised and led the climate change activities.

Both teachers and students enjoyed and valued the sessions greatly. Students reported variously that “Being outside is much nicer”, “It’s not normally what I do” and “It was the best six weeks of my life!”.

It was clear that the activities gave students space and a range of activities to engage in that provided everyone with opportunities to develop knowledge and skills.

The project also worked with a wide range of key partners, including Ysgol Bro Dinefwr, the National Trust at the Dinevor Estate, Dyfed Archaeological Society, Penllergare Woodland Trust, Coed Dinevor, and CALCH. This wide partnership has raised the profile of the Cluster Group in general, and specifically the Climate Change issues being raised.

Other actions the group have undertaken include measuring the carbon impact of travel by group members to the bi-monthly meetings, as well as to deliver projects. This is a work in progress, but the travel impact of this project has been calculated at 180kg CO2 emitted. Some off-set to these emissions might be attributed to a morning of conservation activity maintaining a young tree plantation at Coed Dinevor!

As a result of this project, all the sessions are currently being compiled into a single resource providing session plans and activity handouts, all of which will be available free through the Outdoor Learning Wales Network (http://www.foresteducation.org/ ). The team delivering the project have honed their own skills through this experience, and Carmarthenshire Outdoor Learning Wales Cluster Group are happy to receive enquiries from groups seeking to contract or receive support in delivering similar projects.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grŵp Clwstwr Sir Gaerfyrddin - Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

 

Mae Grŵp Clwstwr Sir Gaerfyrddin - Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, yn un o 22 o rwydweithiau sirol sy'n darparu cyfleoedd dysgu yn yr awyr agored i bobl o bob oed, gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru. Aeth y grŵp hwn ati i ymgysylltu ag Adfywio Cymru i gefnogi Cynllun Gweithredu Newid yn yr Hinsawdd yn ystod 2013. Arweiniodd hyn at amrywiaeth o gamau gweithredu sy'n cael eu rhoi ar waith ac sy'n dechrau effeithio ar arferion y grŵp.

Un o'r camau gweithredu y cytunwyd arnynt oedd mynd ar drywydd prosiectau a fyddai'n canolbwyntio ar newid yn yr hinsawdd ac ynni adnewyddadwy fel elfen benodol o'r prosiect. Bob blwyddyn bydd y grŵp yn cael cyfleoedd i wneud cais i "Gronfa Partneriaeth" o fewn fframwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru, ac yn ystod tymor yr haf eleni, sicrhawyd arian ar gyfer prosiect er mwyn i grŵp o 8 myfyriwr blwyddyn 9 (ASDAN) fynd i weithio y tu allan i gwricwlwm yr ysgol am chwe diwrnod mewn amrywiaeth o leoliadau yn yr awyr agored. Gweithiodd Ynni Sir Gâr gyda'r grŵp Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru fel partner allweddol, gan ddatblygu amrywiaeth o sesiynau gweithdy, defnyddio tanwydd coed mewn cylch carbon caeedig, arbrofion newid yn yrhinsawdd a "Her Hydro" lle gweithiodd y myfyrwyr mewn tîm i adeiladu olwyn ddŵr fach gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau wedi'u hailgylchu a'u hailddefnyddio.

 

Roedd pob sesiwn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau craidd – casglu coed tân a choginio ar y tân, ymchwiliadau ac enwi'r planhigion a'r anifeiliaid lleol a gemau yn yr awyr agored. Roedd ffocws craidd y sesiynau ar ganlyniadau llythrennedd a rhifedd ac fe'u harweiniwyd gan Angela Rekers-Power, Ysgrifennydd y Grŵp Clwstwr a hyfforddwr Ysgol y Fforest, gyda chefnogaeth Peni Ediker, arweinydd Ysgol y Fforest. Ben Ferguson-Walker o Ynni Sir Gâr ddyfeisiodd ac arweiniodd y gweithgareddau newid yn yr hinsawdd.

 

Fe wnaeth y myfyrwyr a'r athrawon fel ei gilydd fwynhau a gwerthfawrogi'r sesiynau'n fawr. Dywedodd y myfyrwyr "Roedd bod y tu allan yn well o lawer", "Dim dyma dwi'n ei wneud fel arfer" a "Dyna'r chwe wythnos orau o 'mywyd i!".

 

Roedd hi'n amlwg bod y gweithgareddau wedi rhoi gofod ac amrywiaeth o weithgareddau i'r myfyrwyr gymryd rhan ynddynt a oedd yn gyfle i bawb ddatblygu gwybodaeth a sgiliau.

 

Gweithiodd y prosiect hefyd gydag ystod eang o bartneriaid allweddol, yn cynnwys Ysgol Bro Dinefwr, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Ystad Dinefwr, Cymdeithas Archaeoleg Dyfed, Coed Cadw Penlle'r-gaer, Coed Dinefwr a CALCH. Mae'r bartneriaeth eang hon wedi codi proffil y Grŵp Clwstwr yn gyffredinol, ac yn arbennig y materion Newid yn yr Hinsawdd a gaiff eu codi.

 

Ymhlith y camau gweithredu eraill y mae'r grŵp wedi'u cymryd mae mesur yr effaith ar garbon a gaiff aelodau o'r grŵp wrth iddynt deithio i'r cyfarfodydd deufisol, ac wrth gyflawni prosiectau. Mae'r gwaith hwn yn yr arfaeth o hyd, ond cyfrifwyd mai effaith teithio yn sgil y prosiect hwn yw 180kg o allyriadau CO2. Gallai bore o weithgarwch cadwraeth fel cynnal a chadw planhigfa o goed ifanc yng Nghoed Dinefwr liniaru rhywfaint o'r allyriadau hyn!

 

 

O ganlyniad i'r prosiect hwn, mae'r holl sesiynau yn cael eu cyfuno o fewn un adnodd er mwyn darparu cynlluniau sesiynau a thaflenni gweithgareddau, y bydd pob un ohonynt ar gael am ddim drwy Rwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru (http://www.foresteducation.org/). Mae'r tîm sy'n cyflawni'r prosiect wedi mireinio ei sgiliau ei hun drwy'r profiad hwn, ac mae Grŵp Clwstwr Sir Gaerfyrddin - Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru yn fodlon derbyn ymholiadau gan grwpiau sy'n ceisio cael cefnogaeth neu roi cefnogaeth o'r fath er mwyn cyflawni prosiectau tebyg.« Back to Case Studies