People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Pallet Furniture Making project - ProMo Cymru workshops at The Abacus / Prosiect Gwneud Dodrefn o Baledi - Gweithdai ProMo-Cymru yn Yr Abacus


Pallet Furniture Making project - ProMo Cymru workshops at The Abacus / Prosiect Gwneud Dodrefn o Baledi - Gweithdai ProMo-Cymru yn Yr Abacus

The Renew Wales Pallet Furniture Making project is an initiative that was designed to promote awareness and encourage people to take action on environmental issues.

The workshops, run by Renew Wales Mentor Sam Holt, alongside help from Sam Easterbrook and Renew Wales Co-Ordinator Cindy Chen, were held in The Abacus, which is Cardiff’s newest creative space for Artists, thinkers, musicians, and other creative people to explore, practice and develop their ideas. The space is a collaborative venture between Cardiff based Arts Collective the Modern Alchemists and Promo Cymru.

The Abacus aims to be a platform for the grassroots creative community of Cardiff, but to reach this stage, it was in need of being filled cheaply as it was quite an empty space. This is partly what sparked the furniture making workshops and staff members & volunteers from ProMo-Cymru have been busy creating furniture out of wooden pallets to help furnish it.

Arielle Tye, Project Coordinator for The Abacus explained:

“When we took over this space, it was completely empty and we had little resources to do it up. We thought of creating furniture out of pallets as we really like the idea of reusing pallets and turning them into unusual pieces. With the help of our coordinator and mentor, we were able to make really interesting and useful furniture which has turned into a talking point for many of our visitors."

In the first workshops, sofas were built, but leading up to Christmas, they had an idea to try something different. Sam had seen some wooden Christmas trees displayed in Cardiff Bay and thought it would be a great idea to attempt to recreate this as part of the workshop to give The Abacus a nice festive feel.

In order to reuse the old wooden pallets, they had to first take off the rusty nails and saw them down. They used a clever tool that was specially designed to remove the planks from the pallets, which made the whole process a lot quicker. Once the planks had gone through this process, they were ready to be transformed into anything that the team could think to make them into.

More than anything else, schemes such as these workshops are a fantastic way to bring people together and make people realise how much potential there is in simple tasks to create impressive results. Sam Holt’s know-how and enthusiasm when it came to woodwork was inspiring to those who attended the sessions. The workshops drew fantastic feedback from everyone and many who perhaps hadn’t done this sort of thing before, were motivated to take on more projects like this in the future and go on to teach people themselves.

Renew Wales Coordinator, Cindy Chen, told us: "Sam Holt has been a perfect mentor for this project. With his friendly and energetic approach, he was able to inspire and guide a group of staff and volunteers with little or no carpentry knowledge into creating well-made pieces of furniture. Through the three workshops he has delivered, the group has picked up lots of useful skills and gained enough confidence to continue making environmentally friendly furniture for their visitors to enjoy."

From all the photos and video of this project, you can see how well everything turned out and how much of a positive experience it was for everyone involved. Renew Wales is proud to be a part of this initiative and we hope that it will inspire more people to think about engaging in projects like this in the future.

Watch the video here! http://bit.ly/1znWz7f

And view more photos from the project here: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740134952731454.1073741864.104384832973139&type=1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Prosiect Gwneud Dodrefn o Baledi gan Adfywio Cymru yn fenter sydd wedi cael ei chynllunio i hyrwyddo ymwybyddiaeth ac annog pobl i weithredu ar faterion amgylcheddol.

Cynhaliwyd y gweithdai, sy’n cael eu rhedeg gan Sam Holt, Mentor Adfywio, ochr yn ochr â help gan Sam Easterbrook a Chydlynydd Adfywio, Cindy Chen, yn Yr Abacus, y gofod creadigol mwyaf newydd yng Nghaerdydd ar gyfer arlunwyr, meddylwyr, cerddorion a phobl greadigol eraill i archwilio, ymarfer a datblygu eu syniadau.  Mae’r gofod yn fenter ar y cyd rhwng Cymundod Celfyddydol y Modern Alchemists a ProMo-Cymru. 

Mae’r Abacus yn anelu at fod yn llwyfan ar gyfer cymuned greadigol gwerin gwlad Caerdydd, ond i gyrraedd y cam hwn, roedd angen ei lenwi’n rhad gan ei fod yn ofod gweddol wag.  Dyma a sbardunodd y gweithdai gwneud dodrefn yn rhannol ac mae aelodau staff a gwirfoddolwyr o ProMo Cymru wedi bod yn brysur yn creu dodrefn allan o baledi pren er mwyn ei ddodrefnu.

Esboniodd Arielle Tye, Cydlynydd Prosiect i’r Abacus: “Pan wnaethom gymryd y gofod hwn, roedd yn gwbl wag ac ychydig o adnoddau a oedd gennym i’w adnewyddu.  Gwnaethom feddwl am wneud dodrefn allan o baledi gan ein bod yn wirioneddol hoffi’r syniad o ailddefnyddio paledi a’u troi’n ddarnau anarferol.  Gyda help ein cydlynydd a’n mentor, roeddem yn gallu gwneud dodrefn gwirioneddol ddiddorol a defnyddiol sydd wedi profi’n fan cychwyn sgwrs i lawer o’n hymwelwyr."

Yn y gweithdai cyntaf, adeiladwyd soffas, ond wrth arwain at y Nadolig, cafwyd syniad i wneud rhywbeth gwahanol.  Roedd Sam wedi gweld coed Nadolig pren wedi cael eu harddangos ym Mae Caerdydd ac roedd yn meddwl y byddai’n syniad gwych i geisio ail-greu hyn fel rhan o’r gweithdy er mwyn rhoi teimlad hwyliog dymunol i’r Abacus.

Er mwyn ailddefnyddio’r hen baledi pren, roedd yn rhaid iddyn nhw dynnu’r hoelion rhydlyd yn gyntaf a’u llifio i lawr.  Roedden nhw’n defnyddio teclyn dyfeisgar a oedd wedi cael ei gynllunio’n arbennig i dynnu’r estyll o’r paledi, a oedd yn gwneud yr holl broses yn llawer cyflymach.  Unwaith yr oedd yr estyll wedi mynd drwy’r broses hon, roedden nhw’n barod i gael eu trawsnewid i unrhyw beth y gallai’r tîm feddwl am eu gwneud.

Yn fwy nag unrhyw beth arall, mae cynlluniau fel y gweithdai hyn yn ffordd ffantastig i ddod â phobl ynghyd a gwneud iddyn nhw sylweddoli cymaint o botensial sydd mewn tasgau syml er mwyn creu canlyniadau trawiadol. Roedd gwybodaeth a brwdfrydedd Sam Holt gyda gwaith coed yn ysbrydoli’r rhai hynny a fynychodd y sesiynau.  Roedd y gweithdai yn derbyn adborth ffantastig gan bawb a chafodd llawer nad oedden nhw wedi gwneud y math hwn o beth o’r blaen, eu symbylu i ysgwyddo mwy o brosiectau fel hyn yn y dyfodol a mynd ymlaen i ddysgu pobl eu hunain.

Dywedodd Cindy Chen, Cydlynydd Adfywio Cymru wrthyn nhw: "Mae Sam Holt wedi bod yn fentor perffaith ar gyfer y prosiect hwn.  Gyda’i agwedd gyfeillgar ac egnïol, roedd yn gallu ysbrydoli ac arwain grŵp o staff a gwirfoddolwyr gydag ychydig neu ddim gwybodaeth am waith coed i greu darnau o ddodrefn cywrain.  Drwy gyfrwng y tri gweithdy y mae wedi’u cyflwyno, mae’r grŵp wedi derbyn llawer o sgiliau defnyddiol ac wedi ennill digon o hyder i barhau i greu dodrefn sy’n ecogyfeillgar er mwyn i’w hymwelwyr eu mwynhau."

O’r holl luniau a fideo'r prosiect hwn, gallwch weld pa mor dda mae popeth wedi troi allan a chymaint o brofiad cadarnhaol oedd i bawb a gymerodd ran.  Mae Adfywio Cymru yn falch o fod yn rhan o’r fenter hon ac rydym yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli mwy o bobl i ystyried ymgysylltu â phrosiectau fel hyn yn y dyfodol.

Gwyliwch y fideo yma! http://bit.ly/1znWz7f

Ac edrychwch ar fwy o luniau o’r prosiect yma: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740134952731454.1073741864.104384832973139&type=1



« Back to Case Studies