People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Profiad Ni, Eryri


Profiad Ni, Eryri

Arbenigwr Ynni Profiad Ni yn Rhoi Datrysiadau Go Iawn Ar Gyfer Gwella Hen Dai Cerrig
(English below)
 

Cafodd chwech perchennog tŷ yn Eryri ymgynghoriadau ynni am ddim yn ddiweddar gan yr arbenigwr Peter Draper o Rounded Developments er mwyn datrys eu heiddo ‘anodd i’w trin’.
Mae nifer fawr o gartrefi o fewn Parc Cenedlaethol Eryri wedi eu gwneud o gerrig cadarn sy’n gwneud technegau arbed ynni cyffredin yn anodd a weithiau hyd yn oed yn wrthgynhyrchiol. Cynhaliodd Profiad Ni gystadleuaeth fel bod perchnogion tai lleol yn gallu derbyn cyngor unigryw i wneud penderfyniadau hysbys ynglŷn â gwella a chynnal eu cartrefi.

Dywedodd Bethan Gritten, rheolydd Profiad Ni:

“Cynhaliodd Profiad Ni seminar yn gynharach eleni ar fanteision ac anfanteision ynysu allanol ac un o’r prif bwyntiau dysgu oedd fod hen dai cerrig wedi eu dylunio i anadlu, felly mae eu hynysu gyda deunyddiau sydd ddim yn anadlu yn gallu arwain at broblemau lleithder. Roedd y bobl oedd yn adeiladu’r tai hyn yn gwybod beth oedden nhw’n ei wneud – roeddent yn mynd ati mewn ffordd gynaladwy yn defnyddio dulliau adeiladu a deunyddiau lleol a naturiol. Mae’r adeiladau hyn yn rhan o’r tirlun hwn rydym yn ei garu. Mae pobl angen cyngor arbenigwr er mwyn dysgu sut i gynnal hen gartrefi a dod â nhw at safon modern heb achosi problemau pellach a cholli treftadaeth werthfawr."

Yr hyn sy’n wych am y prosiect hwn yw, er ein bod ond yn gallu ariannu llond llaw o ymgynghoriadau, maent wedi arwain yn barod at newidiadau sylweddol a synhwyrol yn y cartrefi hyn. Cafodd tri o’r ymgynghoriadau hyn eu ffilmio gan Llinos Griffin o Gwefus fel bod eraill yn gallu manteisio ar gyngor Peter. Gallwch weld yr uchafbwyntiau ar www.profiadni.com. Roedd Llinos – a oedd yn rhan o dîm yr Apprentice, yn gweld gwir botensial yn rhannu’r wybodaeth hwn yn ehangach drwy greu rhagor o ffilmiau am y maes a bydd Gwefus, Profiad Ni a Rounded Developments nawr yn cydweithio ar brosiect ffilmio pellach. Cadwch lygaid allan am ddatblygiadau cyffrous!

Dywedodd yr enillwyr:
“Roedd ein cyfarfod gyda Peter yn werth chweil. Roedd yn hynod o wybodus am y dewisiadau posib er mwyn gwneud byw mewn hen dai cerrig fel un ni yn fwy cyffyrddus. Rhoddodd hefyd gyngor technegol i ni am ddulliau adeiladu ar gyfer adnewyddu ein beudy cerrig. Roedd ei ymweliad yn llawer gwell na’r disgwyl!”


“Roedd yr ymgynghoriad yn ddiddorol dros ben a llawn gwybodaeth. Trafododd Peter lawer o bethau am strwythur ein ty nad oeddem yn ymwybodol ohono ynghynt. O ganlyniad rydym am fynd ati gyda’r gwaith, gan gynnwys ynysu’r llawr er mwyn osgoi drafft yn y gaeaf ac am ynysu’r to’n iawn.”


“Roedd fy ymgynghoriad ynni yn llawn gwybodaeth ac yn ymarferol. Trafodwyd popeth o wyntyllu
addas ac ynysu, arbed dŵr, manteision systemau gwresogi gwahanol, hyd at ddyluniad fy ngofod byw, a hynny mewn manylder. Wedi’r ymgynghoriad derbyniais restr gynhywsfawr drwy e-bost o argymhelliadau y byddai’n eu gweithredu ar fy nhŷ yn y dyfodol agos.”

Cofrestrwch eich diddordeb mewn cynigion a digwyddiadau’r dyfodol trwy ebostio [email protected]

____________________
Profiad Ni Energy Expert gives real life solutions for improving old stone homes
(Cymraeg uchod)

Six home owners in Snowdonia were recently given free energy consultations for their
‘hard to treat’ properties from expert Peter Draper at Rounded Developments.
A huge proportion of homes in the Snowdonia National Park are made of solid stone, making
common energy saving techniques difficult and sometimes even counterproductive. Profiad Ni ran a prize draw so local householders could receive bespoke advice to make informed decisions about improving and maintaining their homes.

Bethan Gritten, Profiad Ni’s manager said: “Profiad Ni ran a seminar earlier this year on the advantages and disadvantages of external insulation and one of the main learning points was that old stone houses were designed to breath, so treating them with non-breathable insulation can lead to problems like damp.The people who built these houses knew what they were doing - they had a truly sustainable approach using traditional building methods and natural local materials. These buildings are part of the landscape we love. People need expert advice to learn how to maintain old homes and bring them to modern standards without causing further problems and losing valuable heritage."

The great thing about this project was that, although we were only able to fund a handful of consultations, they have already led to significant and sensible changes in these homes.

Llinos Griffin of Gwefus filmed three of the consultations so others can benefit from Peter’s advice.
The highlights can be seen at www.profiadni.com. Llinos, who was previously part of The
Apprentice team, saw real potential in sharing this information more widely by creating more films about the issues. Gwefus, Profiad Ni and Rounded Developments have now teamed up on a more ambitious film project. Watch this space

“Our meeting with Peter was so worthwhile. He is very well informed about the options for
making living more comfortable in an old stone house like ours. He also gave us technical advice on the building methods for our stone barn conversion. The visit totally surpassed expectations!”

“We found the consultation very interesting and informative. Peter discussed a lot of things about the structure of our house which we were previously unaware of. As a result we are having work done, including insulating under the floor to prevent winter drafts and proper roof insulation.”

“My home energy consultation was really informative and practical. Everything from the balance of adequate ventilation and insulation, water saving, the merits of different heating systems, to the design of living space was discussed in detail. I then received a comprehensive list by email of recommendations that I will implement at my property in the near future.”

Register your interest in future offers and events by emailing [email protected]« Back to Case Studies