People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Hugh Caswell's Energy Efficient Lighting Projects - Prosiectau Goleuo Ynni Effeithlon Hugh Caswell


Hugh Caswell's Energy Efficient Lighting Projects - Prosiectau Goleuo Ynni Effeithlon Hugh Caswell

Renew Wales mentor, Hugh Caswell, has been carrying out inexpensive modifications to old lighting to help save people a lot of energy. He converts the old-style sleepy ‘cave-effect’ lighting into a ‘wide-awake’ direct-indirect lighting in minutes and the results always save upwards of 50% of energy.

LED lighting is often the best option and can save you a great deal of money in energy bills. However, it is not always the correct option. For example, sports halls with LED lighting can be hazardous, with balls & shuttlecocks being lost in the light. Some LED lighting has actually had to be completely replaced due to cheap and unreliable imports from abroad. When installing LED lighting, you will normally have to replace the whole fitting to insert it, but a far cheaper way is a retro-fit solution, whereby you use the existing fixtures and fittings and still manage to save an enormous amount of energy.

Most buildings have high lighting costs and it often accounts for the majority of the electrical spend (particularly in community buildings). If Hugh's fast, reliable and effective service can reduce these costs by over 50% each time, then his methods are certainly worth investigating further.

The case for lighting

1. It is a stand out "quick win". The project from initial Lighting survey / energy saving calculations / production of business and financial costs / ROI to installation is very short.

2. Results are impressive. Hugh’s projects have never achieved less than a 50% saving on current lighting costs. He only undertakes projects where he can achieve this. Also maintenance costs are cut and the savings do not include future increases in wholesale electricity prices.

3. People can "see" the savings quickly on their utility bills. They also have the added bonus of increased lighting levels even though they are saving on power.

4. They begin to be "believers" and tell others and are empowered to look at more complex measures.

5. It works well as a convergence project with other measures i.e. Solar PV/ Energy monitoring and control.

6. It is supported by financial funding options.

Renew Wales projects:

Aberfan Social Club

Lighting surveys completed - Results as follows:

Details                                Current energy costs       New energy costs   Energy savings

Total kw/hrs/yr                          49,869                               19,581                 30.106

Total annual energy costs      £6,379                               £2,514                £3,865

Energy costs over 5 yrs          £31,897                             £12,570               £19,327

The Payback for this project is at just 17months.

Hugh works with a Lighting Engineer and designer of some 30 years experience, who has designed and produced a Green Cat Diffuser using recyclable plastic (which they would like manufactured in Wales). If you would like to get in contact with Hugh about his projects, you can e-mail him at: [email protected]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae mentor Adfywio Cymru, Hugh Caswell, wedi bod yn gwneud addasiadau rhad i hen oleuadau, er mwyn helpu i arbed llawer o ynni i bobl. Mae’n trawsnewid y goleuadau cysglyd, hen-ffasiwn sy'n creu effaith 'ogof' i fod yn oleuadau uniongyrchol-anuniongyrchol llachar mewn munudau, ac mae'r canlyniadau bob amser yn arbed mwy na 50% ar ynni.

Goleuadau LED yw’r opsiwn gorau yn aml a gallant arbed llawer o arian i chi mewn biliau ynni. Er hynny, nid dyma’r opsiwn cywir bob tro. Er enghraifft, mae neuaddau chwaraeon sydd â goleuadau LED yn gallu bod yn beryglus, gyda pheli a gwenoliaid yn mynd ar goll yn y golau. Mae rhai goleuadau LED wedi gorfod cael eu newid yn llwyr oherwydd mewnforion rhad ac annibynadwy o dramor. Wrth osod goleuadau LED yn eu lle, fel rheol bydd rhaid i chi newid y clawr a phopeth er mwyn eu gosod yn eu lle, ond un ffordd lawer ratach o wneud hyn yw golau ffitiad-retro, drwy ddefnyddio eich ffitiadau presennol a dal i arbed llawer iawn o ynni.

Mae gan y rhan fwyaf o adeiladau gostau goleuo uchel ac yn aml iawn dyma fwyafrif y gwariant ar drydan (yn enwedig mewn adeiladau cymunedol). Os yw gwasanaeth cyflym, dibynadwy ac effeithiol Hugh yn gallu lleihau’r costau hyn fwy na 50% bob tro, yna mae'n werth ymchwilio ymhellach i’w ddulliau yn sicr.

Yr achos dros oleuo     

1. Mae’n amlwg yn fanteisiol iawn. Mae’r prosiect yn un byr iawn – o arolygu’r goleuadau ar y dechrau i gyfrif yr arbedion ynni / llunio costau busnes ac ariannol / ROI ac wedyn gosod.

2. Mae’r canlyniadau’n effeithiol iawn. Nid yw prosiectau Hugh wedi cael llai na 50% o arbediad ar gostau goleuo presennol o gwbl. Dim ond os yw’n gallu sicrhau hyn y bydd yn ymgymryd â’r prosiect. Hefyd, mae’r costau cynnal a chadw’n llai ac nid yw’r arbedion yn cynnwys cynnydd yn y dyfodol mewn prisiau trydan cyfanwerthol.

3. Mae pobl yn gallu “gweld" yr arbedion yn gyflym iawn ar eu biliau trydan. Hefyd mae ganddynt fonws ychwanegol o gynyddu lefelau goleuo er eu bod yn arbed pŵer.

4. Maent yn dechrau “credu” ac yn dweud wrth eraill ac yn edrych ar fesurau mwy cymhleth.

5. Mae’n gweithio’n dda fel prosiect cydgyfeirio gyda mesurau eraill h.y. Solar PV/monitro a rheoli ynni.

6. Mae opsiynau cyllido ariannol yn cefnogi hyn.

Prosiectau Adfywio Cymru:

Clwb Cymdeithasol Aberfan

Arolygon goleuo wedi’u cwblhau – Canlyniadau fel a ganlyn:

Manylion                      Costau ynni cyfredol      Costau ynni newydd   Arbedion ynni

Cyfanswm y kw/ 

yr awr/y flwyddyn                             49,869                                19,581                        30.106

Cyfanswm y costau

ynni blynyddol                                   £6,379                               £2,514                        £3,865

Costau ynni dros 5 mlynedd          £31,897                             £12,570                     £19,327 

Dim ond 17 mis yw’r Talu’n Ôl ar y prosiect hwn.

Mae Hugh yn gweithio gyda Pheiriannydd Goleuo a dylunydd sydd â thua 30 mlynedd o brofiad ac sydd wedi cynllunio a chynhyrchu Gwasgarwr Cathod Gwyrdd gan ddefnyddio plastig y gellir ei ailgylchu (a byddent yn hoffi i hwn gael ei weithgynhyrchu yng Nghymru). Os hoffech gysylltu â Hugh ynghylch ei brosiectau, gallwch anfon e-bost ato ar: [email protected]

 « Back to Case Studies