People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Gower Power Co-op wins Ignite Social Enterprise Big Energy Idea - Gower Power Co-op yn ennill gwobr Big Energy Idea Menter Gymdeithasol Ignite


Gower Power Co-op wins Ignite Social Enterprise Big Energy Idea - Gower Power Co-op yn ennill gwobr Big Energy Idea Menter Gymdeithasol Ignite

https://www.youtube.com/watch?v=HsWUEZvsXk4

Gower Power was this month named as one of ten Big Energy Idea winners by social investment fund Ignite. Renew Wales have provided support to the Swansea-based solar energy provider within the last year and were delighted to hear the news that Gower Power will be given the opportunity to pitch for up to £2 million investment at a very low rate of interest.

The fund was formed by Ignite Social Enterprise, a social investment fund backed by Centrica, which is focused on energy-related businesses and enterprises. In the first instance it will provide Gower Power with a minimum of £50,000 of investment, and with ongoing support for 6-9 months.

Gower Power’s social impact programme was key in helping them win the award. The award-winning programme is yet to be announced but promises to use the profits from energy production to reduce poverty in the Swansea area.

As well as developing solar farms, the project aims to maximise on the space taken up by the farms by cultivating the land between the solar panels. This integrated land management proposition that agrivoltaics offers was also thought to be another key element in insuring Gower Power was one of the ten winners.

Ant Flanagan, the co-operative’s founder, will be given the opportunity to work with a senior British Gas mentor on a business plan: “Together we pull together the different elements of their resources that we need to support the different parts of the project – for instance, if we need to involve their legal team or marketing team we can tap into that.”

Gower Power will try to learn from others who have gone before them by looking to “farm the spaces between the panels and get multiple yields and also look at biodiversity management at the same time. The plan is to maximise the value of a piece of land rather than just monocrop it in the way that a lot of farms mismanage their land at the moment”.

 By winning Ignite Social Enterprise Big Energy Idea, Gower Power will receive:

· A Centrica mentor

· Access to a database of willing specialists across the Centrica Group of businesses

· A place on Henley Business School accelerator programme

· Access to confidence coach Peter Nicholas

· Access to Ignite impact advisor Alice Chapple

· Social impact reporting from The Good Analyst

· Mentoring from social entrepreneur Dave Miller, Bikeworks

· The potential to receive investment up to £2m from the Ignite Investment Committee 

After the first support event, Flanagan said: “What I really didn’t expect was how keen Centrica staff are to help. I didn’t realise that providing the support was a competitive process on the inside as well. Apparently the Ignite team have been bombarded with requests from Centrica staff to help out… the opportunity for Gower Power Co-op is mind-boggling!”

Read more about the event and Gower Power here: http://www.gowerpower.coop/ignite-big-energy-idea-winner/

 

Gower Power Co-op yn ennill gwobr Big Energy Idea Menter Gymdeithasol Ignite

Cafodd Gower Power ei enwi’r mis yma fel un o ddeg buddugwr y Big Energy Idea gan y gronfa buddsoddiadau cymdeithasol Ignite. Mae Adfywio Cymru wedi cynorthwyo’r darparwyr ynni solar o Abertawe yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac roedd yn hapus iawn o glywed y newyddion y bydd Gower Power yn cael cyfle i gynnig am fuddsoddiad gwerth hyd at £2 filiwn ar gyfradd llog isel iawn.

Sefydlwyd y gronfa gan Ignite Social Enterprise, cronfa buddsoddi cymdeithasol sy’n cael ei chefnogi gan Centrica, sy’n canolbwyntio ar fusnesau a mentrau yn y diwydiant ynni. Yn y lle cyntaf, bydd yn rhoi isafswm o £50,000 mewn buddsoddiad i Gower Power, a chymorth a fydd yn parhau am 6-9 mis.

Roedd rhaglen effaith gymdeithasol Gower Power yn allweddol i’w helpu i ennill y wobr. Nid yw’r rhaglen a enillodd y wobr wedi’i chyhoeddi eto ond mae’n addo defnyddio’r elw a gynhyrchir drwy gynhyrchu ynni i leddfu tlodi yn ardal Abertawe.

Yn ogystal â datblygu ffermydd solar, mae’r prosiect yn gobeithio gwneud y gorau o’r gofod a gymerir gan y ffermydd drwy amaethu’r tir rhwng y panelau solar. Tybiwyd fod y dull integredig agrifoltaig hwn o reoli tir yn elfen bwysig arall a sicrhaodd bod Gower Power ymhlith y deg buddugwr.

Bydd Ant Flanagan, sylfaenydd y fenter gydweithredol, yn cael cyfle i weithio ag uwch fentor o British Gas ar gynllun busnes: “Gyda’n gilydd rydym yn defnyddio gwahanol elfennau o’u hadnoddau sydd eu hangen arnom i gynnal gwahanol rannau’r prosiect – er enghraifft, os bydd angen i ni ddefnyddio gwasanaethau eu tîm cyfreithiol neu eu tîm marchnata yna gallwn fanteisio ar hyn.”

Bydd Gower Power yn ceisio dysgu o’r hyn mae eraill wedi’i wneud o’u blaenau gyda’r bwriad o “amaethu’r gofod rhwng y panelau a chael cnydau lluosog a hefyd ymdrechu i reoli bioamrywiaeth ar yr un pryd. Y gobaith yw cynyddu gwerth darn o dir yn hytrach na dim ond tyfu un cnwd mewn ffordd sy’n camreoli’r tir, fel y gwna llawer o ffermwyr ar hyn o bryd”.

Yn sgil ennill Big Energy Idea Menter Gymdeithasol Ignite, bydd Gower Power yn cael:

· Mentor Centrica

· Defnydd o gronfa ddata o arbenigwyr parod y busnesau sy’n rhan o Grŵp Centrica

· Lle ar raglen cyflymydd Ysgol Fusnes Henley

· Defnydd o’r hyfforddwr hyder Peter Nicholas

· Defnydd o gynghorydd effaith Ignite Alice Chapple

· Adroddiadau ar effaith gymdeithasol gan The Good Analyst

· Mentora gan yr entrepreneur cymdeithasol Dave Miller, Bikeworks

· Y potensial i gael buddsoddiad gwerth hyd at £2m gan Bwyllgor Buddsoddiadau Ignite 

 

Ar ôl y digwyddiad cynorthwyo cyntaf, dywedodd Flanagan: “Yr hyn nad oeddwn i wedi ei ragweld oedd pa mor awyddus fyddai staff Centrica i helpu. Doeddwn i ddim wedi sylweddoli bod darparu’r cymorth yn broses gystadleuol ar y tu mewn hefyd. Ymddengys fod tîm Ignite wedi cael llu o geisiadau i helpu gan staff Centrica … mae’n anodd dirnad y cyfleoedd sy’n bodoli i Gower Power Co-op!”

 

Darllenwch ragor am y digwyddiad ac am Gower Power yma: http://www.gowerpower.coop/ignite-big-energy-idea-winner/« Back to Case Studies