People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Engaging in the Community Award for Renew Wales


Engaging in the Community Award for Renew Wales

Renew Wales has been awarded the Engaging in the Community Award at the Wales Green Energy Awards 2014. Programme Director, Robert Proctor, received the award at a ceremony that also celebrated Renew Wales’ backed Egni, who won the award for best Renewable Energy start-up.

The award is recognition of the enterprising work Renew Wales has done in engaging communities all across Wales to start thinking and acting from grassroots level to do something about climate change. By utilising existing organisations and their networks to reach out to a wide range of groups, focusing on local issues and offering examples and opportunities whereby people can make an immediate difference without necessarily having great resources, Renew has been able to attract people that may have felt that such schemes were not relevant to them in the past.

Wales’ Commissioner For Sustainable Futures, Peter Davies, recognises the revitalising approach Renew Wales has taken and admitted it was in part why Renew were chosen to win the award. He points to the fact that Renew have “been working with communities that are not the usual suspects…communities that you wouldn’t associate with renewable energy developments – in the poorer communities across Wales”:

youtube.com/watch?v=xD9WP3

In an event organised by RenewableUK Cymru, 180 people gathered in Cardiff Bay to celebrate the contribution of companies, projects and individuals who have contributed towards Wales Green Energy in 2014. Programme Director of Renew Wales, Robert Proctor, was proud to accept the Engaging in the Community Award, saying: “Renew Wales is truly a grassroots initiative. In winning this award Renew Wales is proud to be representing over 80 Community Based Organisations and Social Enterprises that are involved in delivering work on our behalf as Co-ordinators, Mentors or Steering Group members”.

 

Renew Wales’ award comes off the back of the fantastic news from last month, where it was confirmed that the Welsh Government and the Big Lottery Fund have decided to continue their funding for another year, until the end of 2015. Renew Wales’ success to date in encouraging a wide range of people and organisations across Wales to take steps in combating climate change has been rewarded by this continued support and ensures Renew will continue to make great steps in engaging communities across Wales in the coming year.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Mae Adfywio Cymru wedi ennill Gwobr Ymgysylltu â'r Gymuned yng Ngwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2014. Robert Proctor, Cyfarwyddwr y Rhaglen, a dderbyniodd y wobr yn y seremoni, lle dathlwyd llwyddiant Egni hefyd. Mae Egni, a enillodd y wobr am y Busnes Ynni Adnewyddadwy Newydd Gorau, yn fenter gydweithredol y mae Adfywio Cymru’n ei chefnogi.

Mae’r wobr yn gydnabyddiaeth am waith mentrus Adfywio Cymru o ran ymgysylltu â chymunedau o bob cwr o Gymru a'u cael i feddwl a dechrau gweithredu ar lawr gwlad, er mwyn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.Drwy ddefnyddio sefydliadau sydd eisoes yn bodoli, a’u rhwydweithiau, i estyn allan i amrywiaeth eang o grwpiau, gan ganolbwyntio ar faterion lleol a chynnig enghreifftiau a chyfleoedd lle gall pobl wneud gwahaniaeth ar unwaith, heb orfod cael adnoddau gwych o reidrwydd, mae Adfywio wedi gallu denu pobl a oedd o bosib yn teimlo nad oedd cynlluniau o’r fath yn berthnasol iddyn nhw yn y gorffennol.

Mae Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru, Peter Davies, yn cydnabod y dull gweithredu newydd y mae Adfywio Cymru wedi’i fabwysiadu, ac yn cyfaddef mai dyma, yn rhannol, pam y penderfynwyd rhoi’r wobr i Adfywio.  Mae’n cyfeirio at y ffaith nad oedd Adfywio wedi bod yn gweithio gyda’r cymunedau arferol... ond yn hytrach, cymunedau na fyddech chi’n eu cysylltu â datblygiadau ynni adnewyddadwy – y cymunedau tlotach ledled Cymru:

youtube.com/watch?v=xD9WP3

Mewn digwyddiad a drefnwyd gan RenewableUK Cymru, daeth 180 o bobl i Fae Caerdydd i ddathlu cyfraniad cwmnïau, prosiectau ac unigolion sydd wedi cyfrannu at Ynni Gwyrdd yng Nghymru yn 2014. Roedd Cyfarwyddwr Rhaglen Adfywio Cymru, Robert Proctor, yn falch o dderbyn y Wobr am Ymgysylltu â’r Gymuned, a dywedodd: “Mae Adfywio Cymru wir yn fenter sy'n gweithio ar lawr gwlad. Wrth dderbyn y wobr hon, mae Adfywio Cymru’n falch o gynrychioli dros 80 o Sefydliadau Cymunedol a Mentrau Cymdeithasol sy’n cyflawni gwaith ar ein rhan fel Cydlynwyr, Mentoriaid neu aelodau o Grŵp Llywio.

Daw gwobr Adfywio Cymru yn dilyn newyddion gwych y mis diwethaf, lle cafwyd cadarnhad bod Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr wedi penderfynu parhau i ddarparu cyllid am flwyddyn arall, tan ddiwedd 2015. Mae llwyddiant Adfywio Cymru hyd yma, o ran annog amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau ar hyd a lled Cymru i gymryd camau er mwyn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd wedi cael ei wobrwyo gyda’r gefnogaeth barhaus yma, ac mae'n sicrhau y bydd Adfywio yn dal ati i gymryd camau breision i ymgysylltu â chymunedau ledled Cymru yn y flwyddyn sydd i ddod.« Back to Case Studies