People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Corwen Reservoir Hydro Power Scheme - Cynllun Ynni Dŵr Cronfa Ddŵr CorwenCorwen Reservoir Hydro Power Scheme - Cynllun Ynni Dŵr Cronfa Ddŵr Corwen


The Corwen Hyrdo project started in 2010 with a Cadwyn Clwyd funded feasibility study into potential hydro power sites in Denbighshire. The Corwen reservoir was offered by Rhug estate as a potential community hydro power scheme. Complicated ownership issues put the scheme on hold for several years.

In May 2012 Denbighshire County Council approached Cadwyn Clwyd about the scheme as they were planning a flood defence scheme in Corwen, this scheme is based around the reservoir.  All the landownership issues were resolved by Denbighshire County Council and this gave the green light to a community hydro power scheme.

A substantial part of the scheme is on NRW land in the forestry and Cadwyn Clwyd submitted an expression of interest form to NRW.  NRW have given Cadwyn Clwyd permission to pursue the hydro power scheme on behalf of the community.

Cadwyn Clwyd employed Corin Hughes Ltd to submit a planning application, applications to NRW for abstraction and impoundment and to begin negotiations with landowners.

 

SCHEME DETAILS 

The proposed scheme has a capacity of 55kW with a head of 150 meters. The scheme 

has been designed with a flow of 50l/s and it is estimated that it will produce 

128,000kWh per annum and produce a gross income of £32,000 per annum. Estimated 

construction costs are just under £300,000. 


An open meeting for the community was held on the 12th of September 2013. Over 30 members of the community attended and heard talks from Corin Hughes, Jeremy Thorpe from Share Energy and Silas Jones from Cadwyn Clwyd.

A follow up meeting for those interested in becoming more involved was held on the 6-11-13.  At this meeting it was decided to sign up to RENEW Wales in order to get help with formulating a plan of action.  On the 19th February 2014 a further meeting was held and Chris Blake from Green Valleys attended under the RENEW Wales scheme as a mentor.  Jeremy Thorpe from Sshare Energy and Corin Hughes also spoke.  It was decided at that meeting to go ahead and establish a cooperative and volunteer directors volunteered.  Corwen Electric Cooperative Ltd was established in March 2014. (
https://mutuals.fsa.gov.uk/SocietyDetails.aspx?Number=32341&Suffix=R)

Negotiations with landowners are at an advanced stage and funding for legal fees has been secured from Ynnir Fro.

NRW licence applications and planning applications will be made in early July 2014.

A pioneer share offer document has been prepared and pioneer shares for pre licence development will be sought in the coming weeks.

The costs of the study and the meeting have been paid for by Cadwyn Clwyd through the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) through the Welsh Government’s Rural Development Plan, part of a three-year plan to revitalise rural communities and their economies, and by the County Council and the Rhug Estate.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cychwynnodd prosiect Ynni Dŵr Corwen yn 2010 gydag astudiaeth ddichonoldeb a ariannwyd gan Gadwyn Clwyd ynghylch safleoedd posibl ar gyfer ynni dŵr yn Sir Ddinbych. Cynigiwyd cronfa ddŵr Corwen gan ystad Rhug fel cynllun ynni dŵr cymunedol posibl. Roedd materion cymhleth yn ymwneud â pherchnogaeth yn golygu y bu'n rhaid gohirio'r cynllun am sawl blwyddyn.

Ym mis Mai 2012, cysylltodd Cyngor Sir Ddinbych gyda Chadwyn Clwyd am y cynllun, gan eu bod yn paratoi cynllun amddiffyn rhag llifogydd yng Nghorwen, ac mae'r cynllun hwn wedi'i leoli o gwmpas y gronfa ddŵr. Llwyddodd Cyngor Sir Ddinbych i ddatrys yr holl faterion yn ymwneud â pherchnogaeth y tir, ac roedd hyn yn golygu y byddai modd symud ymlaen gyda chynllun ynni dŵr cymunedol.

Mae rhan sylweddol o'r cynllun ar dir Cyfoeth Naturiol Cymru yn y goedwig, a gwnaeth Cadwyn Clwyd gyflwyno ffurflen mynegi diddordeb i Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi caniatâd i Gadwyn Clwyd ganlyn y cynllun ynni dŵr ar ran y gymuned.

Penderfynodd Cadwyn Clwyd gyflogi Corin Hughes Ltd i gyflwyno ceisiadau i Gyfoeth Naturiol Cymru ynghylch tynnu dŵr a chronni dŵr, ac i gychwyn y trafodaethau gyda thirfeddianwyr.

MANYLION Y CYNLLUN

Capasiti y cynllun arfaethedig yw 55kW, gyda phen o 150 metr. Cynlluniwyd y cynllun i gael llif o 50l/s ac amcangyfrifir y bydd yn cynhyrchu 128,000kWh y flwyddyn, gan sicrhau incwm gros o £32,000 y flwyddyn. Amcangyfrifir y bydd y costau adeiladu yn ychydig o dan £300,000.

Cynhaliwyd cyfarfod agored ar gyfer y gymuned ar 12 Medi 2013. Gwelwyd dros 30 o aelodau'r gymuned yn bresennol i glywed anerchiadau gan Corin Hughes, Jeremy Thorpe o Share Energy a Silas Jones o Gadwyn Clwyd.

Cynhaliwyd cyfarfod dilynol ar gyfer y rhai yr oedd ganddynt fwy o ddiddordeb mewn cymryd rhan ar 6-11-13. Yn ystod y cyfarfod hwn, penderfynwyd cofrestru gydag ADFYWIO Cymru er mwyn cael help i greu cynllun gweithredu. Ar 19 Chwefror 2014, cynhaliwyd cyfarfod pellach a gwnaeth Chris Blake o Gymoedd Gwyrdd fynychu dan gynllun ADFYWIO Cymru fel mentor. Bu Jeremy Thorpe o share Energy a Corin Hughes yn siarad hefyd. Penderfynwyd yn ystod y cyfarfod hwnnw y dylid bwrw ymlaen a sefydlu cwmni cydweithredol, a gwelwyd cyfarwyddwyr gwirfoddol yn gwirfoddoli. Sefydlwyd Cwmni Cydweithredol Trydan Corwen Cyf ym mis Mawrth 2014. (https://mutuals.fsa.gov.uk/SocietyDetails.aspx?Number=32341&Suffix=R)

Mae'r trafodaethau gyda thirfeddianwyr wedi hen gychwyn a llwyddwyd i sicrhau cyllid ar gyfer ffioedd cyfreithiol gan Ynni'r Fro.

Bydd ceisiadau cynllunio a cheisiadau am drwyddedau gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn cael eu gwneud yn gynnar ym mis Gorffennaf 2014. Mae dogfen cynnig cyfranddaliadau arloesi wedi cael ei pharatoi a bydd cyfranddaliadau arloesi ar gyfer gwaith datblygu cyn trwydded yn cael eu ceisio yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae Cadwyn Clwyd wedi talu costau'r astudiaeth trwy gyfrwng Cronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD), trwy Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru, fel rhan o gynllun tair blynedd i adfywio cymunedau gwledig a'u heconomïau, a chan y Cyngor Sir ac Ystad Rhug.« Back to Case Studies