People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Ynni Cymunedol - i Ble Nesa? / Community Energy - Where to now?


Ynni Cymunedol - i Ble Nesa? / Community Energy - Where to now?

Renew Wales was pleased to support this fantastic event in Llanberis in partnership with Datblygiadau Egni Gwledig (DEG), Community Energy Wales, Ynni Padern Peris and the Community Energy Fund. Over 50 people attended the event appropriately held at Electric Mountain in Llanberis. Most of those attending had come from North Wales but there were representatives from across Wales and even across the Irish Sea from Ireland.

Despite the challenging times for Community Renewables this remained an upbeat event with plenty of time for networking as well as opportunities to hear about and discuss projects from across the border in England as well as support that is available within Wales.

In particular it was great to hear fromTom Parkinson from Energy Local and Kate Harrison from Ashton Hayes Going Carbon Neutral.  They provided inspiring talks about projects they were involved in.  Kate talking about the holistic approach they had taken to make their village carbon neutral and Tom explaining an innovative new way of local community energy generators selling electricity directly to local people.  Robert Proctor from Community Energy Wales said ‘It is fantastic to see so many people supporting this event and despite the recent disappointments following announcements coming from Westminster it was great to see the positive vibe that came from this event.  It was also great to see examples such as Energy Local where small communities have not been deterred by the latest setbacks and are coming up with innovative solutions to enable community energy to continue to grow.’ 

Roedd Adfywio Cymru'n falch o gefnogi'r digwyddiad rhagorol hwn yn Llanberis mewn partneriaeth à Datblygiadau Egni Gwledig (DEG), Ynni Cymunedol Cymru, Ynni Padarn Peris a'r Gronfa Ynni Cymunedol.

Daeth dros hanner cant o bobl i'r digwyddiad a gynhaliwyd, yn ddigon priodol, yn y Mynydd Trydan yn Llanberis.  Roedd llawer a fynychodd wedi dod o Ogledd Cymru ond roedd hefyd cynrychiolwyr o bob cwr o Gymru a hyd yn oed ar draws y môr o Iwerddon.  
 

Er ei bod yn amser anodd i Ynni Adnewyddadwy Cymunedol, arhosodd y digwyddiad yn obeithiol gyda digon o amser i rwydweithio ynghyd â chyfle i glywed am a thrafod prosiectau ar draws y ffin yn Lloegr yn ogystal ag am y cymorth sydd ar gael yng Nghymru.

Yn enwedig roedd yn dda iawn clywed gan Tom Parkinson o Energy Local a chan Kate Harrison o Ashton Hayes Going Carbon Neutral.  Cafwyd sgyrsiau ysbrydoledig ganddynt ar brosiectau yr oeddent yn rhan ohonynt.  Siaradodd Kate am y ffordd holistig yr aethant ati i wneud eu pentref yn ddi-garbon ac eglurodd Tom am ffordd newydd ac arloesol sydd gan gynhyrchwyr ynni cymunedol lleol o werthu trydan yn uniongyrchol i bobl leol.  Dywedodd Robert Proctor o Ynni Cymunedol Cymru ei bod yn wych gweld cymaint o bobl yn cefnogi’r digwyddiad hwn, ac er y siom ddiweddar yn dilyn y cyhoeddiadau gan San Steffan, ei bod yn braf iawn gweld yr agwedd gadarnhaol a ddaeth allan o’r digwyddiad hwn.  Roedd hefyd, meddai, yn wych gweld enghreifftiau fel Energy Local lle nad yw’r newyddion anffodus diweddaraf wedi rhwystro cymunedau bach rhag meddwl am atebion arloesol i sicrhau bod ynni cymunedol yn parhau i dyfu.  

« Back to News & Events