People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Y Gymru A Garem/The Wales We Want report

On the 1st March Cynnal Cymru/Sustain Wales launched The Wales We Want Report and provided the following information.

Mae oddeutu 7,000 o bobl o bob rhan o Gymru wedi bod yn gysylltiedig â nodi materion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd eang a fydd yn dylanwadu ar genedlaethau’r dyfodol yng Nghymru.
 

Mae’r ymateb i Sgwrs Genedlaethol am 'Y Gymru a Garem' wedi cael ei groesawu fel rhywbeth hynod o galonogol gan Michael Sheen, yr actor llwyddiannus o Gymru a llysgennad y DU i UNICEF, a lansiodd y fenter flwyddyn yn ôl.
 

Mae’r ymatebion gan gymunedau a grwpiau ledled Cymru wedi cael eu crynhoi yn adroddiad Y Gymru a Garem a fydd yn cael ei lansio yng Nghaerdydd ar 2 Mawrth ac yn Llandudno ar 6 Mawrth.
Bydd Michael Sheen yn rhoi’r brif araith yng nghynhadledd flynyddol y Siarter Datblygu Cynaliadwy yng Nghaerdydd yn Stadiwm SWALEC, lle bydd Peter Davies, y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy yn cyflwyno'r adroddiad a bydd Carl Sergeant AC, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, yn siarad hefyd.  Iolo Williams, cyflwynydd bywyd gwyllt ar y teledu,  fydd yn cyflwyno'r digwyddiadau yng Nghaerdydd a Llandudno.
 

Mr Davies fydd yn lansio’r adroddiad ar 6 Mawrth yn Venue Cymru, Llandudno yn y Gogledd, ochr yn ochr ag Alun Ffred Jones AC, sy'n cadeirio Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol.
 

Mae’r sgwrs ‘ Y Gymru a Garem’ yn rhan o fenter fyd-eang gan y Cenhedloedd Unedig, sy’n anelu at gyflawni dyheadau ac uchelgeisiau pob dinesydd.  Roedd pobl yn cael eu holi ynghylch sut Gymru y byddent yn hoffi ei gweld ar gyfer eu plant a'u hwyrion, gan ystyried heriau a ffyrdd o ddatrys problemau hirdymor.  Mae’r ymatebion wedi cyfrannu at lunio Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).
Mae’r adroddiad yn pwysleisio’r neges hollbwysig bod plant angen cael y cychwyn gorau mewn bywyd o’r blynyddoedd cyntaf un – cyfleoedd gwell o ran y sgiliau, yr addysg a’r wybodaeth sy’n angenrheidiol i annog cenhedlaeth nesaf o 'Arweinwyr y Dyfodol' a 'Hyrwyddwyr Cymunedol' sy’n meddwl yn annibynnol.
 

Mae am i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddarparu ymyriadau cynnar, drwy gyfrwng ffactorau amgylcheddol a maethol, er mwyn dylanwadu'n gadarnhaol ar gyfleoedd bywyd plant, gan wella iechyd, hunanhyder ac uchelgais.
Dangosodd yr arolwg Y Gymru a Garem mai newid yn yr hinsawdd oedd y mater pwysicaf sy'n wynebu cenedlaethau'r dyfodol, a phan gasglwyd yr ymatebion o’r Sgwrs yn ei hamrywiol ffurfiau, gwelwyd mai'r amgylchedd oedd y prif faes pryder. Rhoddir blaenoriaeth uchel i fuddsoddi mewn creu swyddi newydd a datblygu economïau lleol.
Dywed yr adroddiad bod yn rhaid rhoi sylw i anghydraddoldeb er mwyn mynd i’r afael â’r gwahaniaethau mewn disgwyliad oes.  Hefyd, mae pobl angen llais cryfach a chael rhan weithredol mewn gwneud penderfyniadau.
Ac mae dathlu llwyddiant, gwerthfawrogi treftadaeth, diwylliant ac iaith fel pethau unigryw ac adnabyddadwy yn cael eu hystyried yn hanfodol er mwyn diffinio Cymru mewn ffordd fwy cadarnhaol fel gwaddol i genedlaethau'r dyfodol.
 

Meddai Peter Davies, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:  "Mae’r Sgwrs Genedlaethol beilot wedi bod yn siwrnai sydd wedi mynd y tu hwnt i’n disgwyliadau ac yn gyfle i edrych y tu hwnt i bwysau byrdymor bywyd bob dydd ac i drafod y wlad yr ydym am ei gadael i’n plant ac i blant ein plant. Drwy’r Sgwrs rydym wedi nodi saith o werthoedd sylfaenol y gallwn seilio dyfodol gwell arnynt.  Mae’r Sgwrs a'r Adroddiad hefyd yn pwysleisio nad dim ond cyfrifoldeb y llywodraeth yw sicrhau bod hyn yn digwydd - mae gennym i gyd ran i’w chwarae."
 

Dywedodd Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol: “Pwrpas y sgwrs hon oedd canfod sut fath o Gymru y mae pobl am ei gweld, heddiw ac yn y dyfodol. Mae pobl o bob rhan o Gymru wedi bod yn dod at ei gilydd i siarad am y problemau sy'n eu hwynebu hwy, eu teuluoedd a'u cymunedau. Mae'r farn a fynegwyd gan bobl yn yr adroddiad Y Gymru a Garem wrth galon y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) sy'n cael ei drafod ar hyn o bryd yn y Cynulliad Cenedlaethol. Y Bil hwn yw’r darn mwyaf uchelgeisiol a phellgyrhaeddol o ddeddfwriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cynnig arni erioed, ac mae ‘Y Gymru a Garem' yn dangos bod modd inni ymgysylltu’n ystyrlon â phobl mewn cysylltiad â deddfwriaeth"
Lawrlwythwch yr adroddiad hwn (Add link to Download report here)

 
 
The Wales We Want team
Around 7,000 people throughout Wales have become involved in identifying wide-ranging environmental, social and economic issues which will impact on the country’s future generations.
The response to a National Conversation on 'The Wales We Want' has been welcomed as “hugely encouraging” by Michael Sheen, the acclaimed Welsh actor and UNICEF UK ambassador, who launched the initiative a year ago.
 

The responses from communities and groups throughout Wales have been distilled into the Wales We Want Report which will be launched in Cardiff on 2 March and in Llandudno on 6 March.
Michael Sheen gave the keynote speech to the Sustainable Development Charter annual conference in Cardiff at the SWALEC Stadium, where Peter Davies, Commissioner for Sustainable Futures,  introduced the report and Carl Sergeant AM, Minister for Natural Resources, also spoke. Iolo Williams, TV nature presenter, hosted both the Cardiff and Llandudno events.
 

Mr Davies launched the report on 6 March in North Wales at Venue Cymru, Llandudno, with Alun Ffred Jones AM, who chairs the National Assembly's Environment and Sustainability Committee.
'The Wales We Want' conversation mirrors a global initiative by the United Nations, designed to meet the aspirations of all citizens.  People were asked what sort of Wales they want for their children and grandchildren, considering challenges and ways to solve long-term problems.  Responses have helped shape the Well-being of Future Generations (Wales) Bill.
 

The report highlights the overwhelming message that children need to get the best start in life from very early years – better opportunities with the skills, education and knowledge needed to encourage an independent thinking next generation of 'Futures Leaders' and 'Community Champions.'
It tasks Public Service Boards with early interventions, through environmental and nutritional factors, to bring a positive impact on children's life chances, improving health, self-confidence and ambition.
The Wales We Want survey highlighted climate change as the single most important issue facing future generations, while the collation of overall responses in all forms of the Conversation made environment the main area of concern. Investment in growing local economies and creating new jobs is given high priority.
 

The report says inequality must be addressed to tackle differences of life expectancy.  People also need a stronger voice and active participation in decision-making.  And celebrating success, valuing heritage, culture and language as unique and identifiable are considered vital to define Wales more positively as a legacy for future generations.
 

Peter Davies, Future Generations Commissioner, said:  “The pilot National Conversation has been a journey that exceeded our expectations and an opportunity to look beyond the short-term pressures of everyday life and to discuss the nation we want to leave for future generations. Through the Conversation we have identified seven foundation values on which we can build a better future. The Conversation and the Report also emphasises that it is not simply government's responsibility to make it happen – we each have a part to play.”
 

You can download the report here http://thewaleswewant.co.uk/wales-we-want-report

« Back to News & Events