People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

WCVA Training and Events Digest

The latest training and events info from the WCVA.

 

New Training Brochure for 2015-16
We’re very excited to bring you our new training and development brochure with information on all our upcoming courses from September 2015 to July 2016.
 

The 2015/16 learning programme is tailor made for employees and volunteers in the third sector in Wales and designed to help you run your organisation more effectively and develop your skills and knowledge. Ranging from bite-size webinars, and short seminars to full 3-day accredited learning programmes subjects include good governance, measuring and demonstrating impact, marketing and communications, public engagement approaches, finding funding, managing and developing people and projects, and developing your training skills.


Rhaglen Hyfforddiant Newydd ar gyfer 2015-16 
Mae’n dda iawn gennym gyhoeddi ein rhaglen hyfforddiant a datblygiad newydd ac ynddi wybodaeth am ein holl gyrsiau a gynhelir rhwng Medi 2015 a Gorffennaf 2016.
 

Mae rhaglen ddysgu 2015/16 wedi’i theilwra i gyflogeion a gwirfoddolwyr yn y trydydd sector yng Nghymru gan anelu at eich helpu i redeg eich mudiad yn fwy effeithiol a datblygu’ch sgiliau a’ch gwybodaeth. Gan amrywio o weminarau cryno, a seminarau byr i raglenni dysgu achrededig dros dridiau llawn, ymysg y pynciau y mae llywodraethu da, mesur a dangos effaith, marchnata a chyfathrebu, dulliau o ymgysylltu â’r cyhoedd, dod o hyd i gyllid, rheoli a datblygu pobl a phrosiectau, a datblygu’ch sgiliau hyfforddi.
(NEW for 2015/16)
Introduction to legal structures and charitable status - Webinar
1 October

Setting up a new organisation but aren’t sure about the structure? Or thinking of changing your current legal structure or registering as a charity? This interactive webinar is for you.

(NEWYDD ar gyfer 2015/16)
Cyflwyniad i strwythurau cyfreithiol a statws elusennol - Gweminar
1 Hydref

Yn sefydlu mudiad newydd ond yn ansicr ynglŷn â’i strwythur? Neu’n ystyried newid eich strwythur cyfreithiol presennol neu gofrestru fel elusen? Os felly mae’r gweminar rhyngweithiol hwn ar eich cyfer chi.

 
Introduction to e-participation and social media
13 October, Rhyl

Explore how to use social media as a tool to engage with service users and communities, and identify opportunities for using e-participation.

Cyflwyniad i e-gyfranogaeth a chyfryngau cymdeithasol
13 Hydref, Y Rhyl

Cyfle i archwilio ffyrdd o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a chymunedau, a chanfod cyfleoedd i ddefnyddio e-gyfranogaeth.
VAT for charities
4 November, Cardiff

Two opportunities to get yourself VAT savvy, with an introductory seminar in the morning and advanced seminar in the afternoon.

TAW i elusennau
4 Tachwedd, Caerdydd

Dau gyfle i loywi’r hyn a wyddech am TAW, gyda seminar rhagarweiniol yn y bore a seminar uwch yn y prynhawn.
« Back to News & Events