People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Twf Gwyrdd Cymru

Cyfres o ymyriadau yw Twf Gwyrdd Cymru er mwyn sicrhau buddsoddiad gwyrdd i Gymru ac er mwyn cyflymu'r broses.

 Ein bwriad yw hybu buddsoddiad sy'n:

  • lleihau allyriadau carbon,
  • yn cwrdd â’i chostau ei hun,
  • yn creu arbedion/incwm i'r sector cyhoeddus yn y tymor hir,
  • sicrhau manteision economaidd, gan gynnwys creu swyddi.

Buddsoddi yn y dyfodol

Mae’r prosbectws yma’n amlinellu sut y gallwn greu model economaidd newydd a fydd yn creu cyfoeth ac yn sicrhau twf economaidd heddiw ac yn y dyfodol drwy ddefnyddio ein hadnoddau naturiol mewn ffordd gynaliadwy.

Mae’n nodi’r prif bethau sydd gennym i’w cynnig o ran:

  • ein cyfoeth o adnoddau naturiol
  • llywodraeth sy’n hyblyg ac yn ymroddedig
  • cymorth ymarferol a phwrpasol i fusnesau.

Ynni Lleol

Mae “Twf Gwyrdd Cymru: Ynni Lleol” yn amlinellu sut rydym yn ymdrin gyda ynni lleol i gefnogi ein polisi ynni strategol.

Mae’r system ynni mewn cyfnod o newid, cynigir y cyfle i bobl Cymru gymryd rheolaeth o anghenion ynni eu hunain.

Ein gweledigaeth yw gweld holl gymunedau a busnesau yn defnyddio trydan a gwres wedi ei gynhyrchu yn lleol, o amrywiaeth o osodiadau adnewyddadwy er mwyn cyflenwi galw lleol ac i leihau ein dibyniaeth ar gynhyrchu canolog.

Drwy ddefnyddio ein hadnoddau naturiol yn y ffordd fwyaf effeithiol a chynaliadwy gwnawn:

  • greu’r systemau ynni lleol mae Cymru ei hangen
  • mynd i’r afael â thlodi yn y tymor hir
  • rhoi Cymru ar ben blaen i leihau carbon.

Lawrlwytho Dogfen

« Back to News & Events