People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Swydd Newydd: Rheolwr Busnes, Ynni Cymunedol Cymru

Am Ynni Cymunedol Cymru: Mae Ynni Cymunedol Cymru yn ceisio rhoi cynlluniau ynni cynaliadwy wrth galon cymunedau yng Nghymru. Mudiad i aelodau yw Ynni Cymunedol Cymru sy'n cynrychioli a rhoi grym i'r sector ynni cymunedol ledled Cymru.

Am y swydd:

Bydd y Rheolwr Busnes, fel ein cyflogai cyntaf, yn chwarae rôl allweddol wrth sefydlu Ynni Cymunedol Cymru trwy:
a. gynrychioli Ynni Cymunedol Cymru mewn ystod eang o ymgynghoriadau, digwyddiadau a fforymau polisi
b. bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer mudiadau sy’n aelodau, aelodau cyswllt a phartneriaid
c. rheoli cyfathrebu â’r aelodau a rhwng yr aelodau, yn cynnwys cynnal gwefan Ynni Cymunedol Cymru, datblygu cynnwys cyfryngau cymdeithasol, a threfnu seminarau a digwyddiadau rhanbarthol
d. cydlynu ymchwil mewnol ac allanol
e. adrodd i Lywodraeth Cymru a chyrff eraill
f. gweithio gyda’r Bwrdd i wneud y defnydd gorau o’r profiad a’r sgiliau sydd ar gael o fewn y mudiad.

Am yr ymgeisydd:

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd â gwybodaeth ragorol, a rhwydweithiau sydd wedi’u sefydlu o fewn y sector ynni cymunedol yng Nghymru. Byddwch yn gyfarwydd â’r fframwaith deddfwriaethol a’r cyd-destun polisi ar gyfer ynni cymunedol, yng Nghymru a ledled y DG. Byddwch yn gyfarwydd â’r heriau sy’n wynebu grwpiau cymunedol ym mhob cam yn ystod y broses. Bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr ac yn rheolwr prosiect gwych, sydd â gallu i gyflawni o fewn cyllideb gyfyngedig, a bod yn fedrus wrth ddefnyddio rhaglenni meddalwedd swyddfa, y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol. Byddai profiad gyflawni prosiect ynni cymunedol a’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol.
Manylion cyflogaeth:
Cytundeb cyfnod penodol yw hwn tan 31 Mawrth 2016, yn cyfateb i 0.6 swydd lawn amser (FTE) ar gyflog o hyd at £30k (pro rata) yn dibynnu ar brofiad. Mae’r swydd Rheolwr Busnes wedi’i lleoli yn swyddfa Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru ym Mhenarth. Bydd disgwyl i chi weithio yn y swyddfa honno o leiaf unwaith yr wythnos, ond byddem yn ystyried oriau hyblyg a chyfle i weithio gartref. Byddem yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr i gael eu secondio o’u swydd bresennol. Gan mai swydd am gyfnod penodol yw hon, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ymgeiswyr fydd yn gallu cychwyn cyn gynted ag sy’n bosibl.

Proses:
Dylech anfon cais ysgrifenedig, ynghyd â CV, at Peter Williams ([email protected]) cyn diwedd 13 Chwefror 2015. Cynhelir y cyfweliadau ar ddydd Gwener 20 Chwefror ym Mhenarth.

« Back to News & Events