People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Self-leadership for sustainability

Training opportunity for leaders & managers to experience a fresh approach to engaging with sustainability

 

Cynnal Cymru Logo
 
Self-leadership for sustainability
Scroll down for English

Hunanarweinyddiaeth ar gyfer Cynaliadwyedd 

Mae’r hyfforddiant hwn yn cynnig cyfle i arweinwyr a rheolwyr pob math o fusnes a sefydliad gael profiad o ymagwedd newydd at ymgysylltu â chynaliadwyedd.

Nod y digwyddiad hwn, a gyflwynir fel partneriaeth rhwng Paul Murray, Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Plymouth a Cynnal Cymru, yw rhoi’r grym i’r mynychwyr ddatblygu cynaliadwyedd yn eu gweithle a thu hwnt. I gyflawni hyn, mae’r hyfforddiant hwn wedi’i seilio ar weithgareddau arloesol a fydd yn: 
  • Dwysáu eich dealltwriaeth o faterion cynaliadwyedd
  • Dangos sut y gall gwerthoedd personol symbylu ymddygiad o blaid cynaliadwyedd a lles personol
  • Arddangos technegau hunanymrymuso y gellir eu defnyddio i oresgyn credoau hunangyfyngol sy’n aml yn llesteirio gweithredu cadarnhaol
  • Archwilio sut y gall sgiliau hunanarweinyddiaeth gael eu defnyddio i wella perfformiad personol a busnes a pherfformiad o ran cynaliadwyedd 
Pam dylech fynychu? 
Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi’r cyfle i chi feddwl yn wahanol am ystyr cynaliadwyedd a’ch potensial chi a photensial eich sefydliad i gyfrannu’n fwy rhagweithiol at ddyfodol cadarnhaol. Mae dros 1400 o unigolion wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau, gyda’r mwyafrif helaeth ohonynt o’r farn bod eu profiad hyfforddi yn bleserus, yn gwneud iddynt feddwl ac yn rhoi grym iddynt: 

“Ddiwrnod wedi’r cwrs, roeddwn i’n teimlo’n wahanol iawn yn y gwaith: roeddwn yn fwy grymus, hyderus ac optimistaidd”

Pris: £150.00 yr un


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: [email protected] neu 0292 0192021
Lawrlwythwch y PDF
 

Self-leadership for sustainability

This training offers leaders and managers from all types of business and organisations the opportunity to experience a fresh approach to engaging with sustainability. 

Delivered as a partnership between Paul Murray, Associate Professor at Plymouth University and Cynnal Cymru – Sustain Wales, this event aims to empower participants to progress sustainability within and outside their workplace. To achieve this, this training is based around ground-breaking activities that will: 

  • Deepen understanding of sustainability issues
  • Demonstrate how personal values can motivate pro-sustainability behaviour and personal wellbeing
  • Demonstrate self-empowerment techniques that can be used to overcome self-limiting beliefs that often inhibit positive action
  • Explore how self-leadership skills can be employed to enhance personal, business and sustainability performance        
Why attend?

This training will provide you with the opportunity to think differently about what sustainability means and about your own and your organisation’s potential to contribute more pro-actively towards a positive future.  The activities have been experienced by over 1400 individuals, the overwhelming majority of whom found their training experience enjoyable, thought–provoking and empowering:

“The day after the course at work I felt positively different: more empowered, confident and optimistic”

Cost: £150.00 per person

For more information email: [email protected] or telephone 029 20 19 20 21

Download the PDF
 
« Back to News & Events