People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Renewable Energy Networking event

Renewable Energy Co-operatives in Wales Networking event for co-operatives in Wales to learn about good practice across the UK

Event Details

Renewable Energy Co-operatives in Wales

Networking event for co-operatives in Wales to learn about good practice across the UK

 

Wednesday 11th June

Newtown, Powys

10 am through to 2.30 pm

NB: This event is free to attend.

 

 • Across the UK there are 600 community groups with a strong interest in renewable energy
 • There have been 40 share offers on community renewable energy projects with £17 million raised from 10,000 people
 • The introduction of Feed-In Tariffs has promoted a rapid rise in co-operatives registering for the scheme
 • By 2020 the community renewable energy sector could generate enough electricity to power 1 million homes

 

The networking event welcomes guest speakers who have been there and done it. This event will help renewable energy co-operatives, in Wales, learn from their achievements and experiences

Anyone with an interest in starting a group or already part of one should attend.

 

The guest speakers are:

 
 
 

 

What will you learn?

 • Be inspired by people who've done it, raised the money, got the consents and built projects

 

 • Understand the process of developing and marketing energy co-operatives

 

 • The competitive advantage the co-operatives have over charities

 

 • An understanding  of land ownership and consents requirements

 

 • How the broader community can benefit from apprenticeships and energy efficiency projects

 

 • How to get start up capital to cover feasibility studies

 

 • An increased understanding of the Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS)and Enterprise Investment Scheme (EIS) tax benefits and the extent to which that can benefit the Welsh economy

 

 • The potential impact on climate change in terms of clean energy production, local engagement and benefits.

 

 • Networking with like minded people

 

Cwmnïau Cydweithredol Ynni Adnewyddadwy yng Nghymru

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer cwmnïau cydweithredol yng Nghymru i ddysgu am arfer da ledled y DU.

 

Dydd Mercher 11 Mehefin

Y Drenewydd, Powys

10am tan 2.30pm

DS: Mae'r digwyddiad hwn am ddim.

 

 • Ledled y DU mae 600 o grwpiau cymunedol â diddordeb mawr mewn ynni adnewyddadwy
 • Cafwyd 40 o gynigion cyfranddaliadau ar brosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol a chodwyd £17miliwn gan 10,000 o bobl
 • Mae cyflwyno'r Tariff Bwydo i mewn wedi ysgogi cynnydd cyflym mewn cwmnïau cydweithredol yn cofrestru am y cynllun
 • Erbyn 2020 gallai'r sector ynni adnewyddadwy cymunedol gynhyrchu digon o drydan i bweru miliwn o gartrefi

 

Mae'r digwyddiad rhwydweithio yn croesawu siaradwyr gwadd sydd wedi rhoi cynnig arni. Bydd y digwyddiad hwn yn helpu cwmnïau cydweithredol ynni adnewyddadwy, yng Nghymru, i ddysgu o'u cyraeddiadau a'u profiadau

Dylai unrhyw un a chanddo ddiddordeb mewn dechrau grŵp neu sydd eisoes yn rhan o un ddod i'r digwyddiad.

 

Y siaradwyr gwadd yw:

 
 
 

 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu?

 • Cael eich ysbrydoli gan bobl sydd eisoes wedi rhoi cynnig arni, wedi codi'r arian, cael y caniatâd a datblygu prosiectau

 

 • Deall y broses o ddatblygu a marchnata cwmnïau ynni cydweithredol

 

 • Y fantais gystadleuol sydd gan y cwmnïau cydweithredol dros elusennau

 

 • Dealltwriaeth o berchnogaeth tir a gofynion caniatâd

 

 • Sut y gall y gymuned ehangach elwa ar brentisiaethau a phrosiectau ynni effeithlon

 

 • Sut y gellir codi arian cyfalaf er mwyn talu am astudiaethau dichonoldeb

 

 • Gwell dealltwriaeth o fanteision treth y Cynllun Buddsoddi mewn Egin Fentrau (SEIS) a'r Cynllun Buddsoddi Mentrau (EIS) ac i ba raddau y gall hyn fod o fudd i economi Cymru.

 

 • Effaith bosibl ar newid hinsawdd o ran cynhyrchu ynni glân, ymgysylltu'n lleol a manteision.

 

 • Rhwydweithio â phobl o'r un meddylfryd.

« Back to News & Events