People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Renew Wales networking event feedback


Renew Wales networking event feedback

Feedback from the event in North Wales that explored how local action can help us meet the challenges of rising fuel prices and climate change

Renew Regional Event Llanrwst 09/07/2014

This is a roundup of feedback from a Renew Wales networking event, delivered in partnership with DEG and Menter yr Iaith, which explored how local action can help meet the challenges of rising fuel prices and climate change. 

Something we noticed early on was the number of new faces who attended the event, people who 
hadnʼt been part of this network before:

“[The event was] Really interesting! I didnʼt know what to expect really and was pleasantly surprised. Lots to think about.”

“...I hope it will be repeated in the future.”

It wasnʼt just delegates who were new. As well as Chris Blake, Neil Lewis and Mick Brown - highly thought of Renew Wales Mentors giving trusted advice on energy generation, energy efficiency and community finance, there were new speakers: Shan Ashton from Bangor University and Craig ab Iago from Grwp Cynefin. Craig spoke about permaculture, stressing the significance of involving young people in this work and Shan gave a rousing speech which drove home the importance of community action and asked the question: “why wait for permission?”. 

The mix of speakers reflected the diversity of the topic of localism - the ways it can be manifested and the effects it can have - to make the point that the sustainability of our climate, biodiversity, food system, communities, economy, culture and language are all linked. Taking this broad focus was a risk 
that paid off:

“One thing I found useful was how the connection was made between green energy and creating strong Welsh communities. Also how it went so much further than community energy (which could be a quite dry topic) to bring in the importance of the environment, Welsh communities and the local economy, all intertwined.”

“I learned about a lot of things which were new to me - e.g. I had never had the opportunity to hear about permaculture before. Extremely nice to have speakers who were so ready to speak openly - Shan Ashton and Craig ab Iago were a breath of fresh air!”

After the presentations, workshop sessions enabled people to ask one-to-one questions of the speakers. This led to some lively discussions and the provision of focused, practical advice:

“The workshop sessions were particularly valuable, putting flesh on the bones of the information given in the presentations. Certain problems in my own workload were resolved at the drop of a hat.”

One of the most notable things about the event was the level of animated chatting. A networking exercise early on got people talking to people they hadnʼt met before about how they might collaborate. This broke the ice and the mixing carried on throughout the day:

“It was so useful to speak to community groups - I am now considering setting up a community scheme in my village.”

“Really interesting and useful. Even though I donʼt usually like meetings/events it might be useful for me to go to more things like this!”

“A boost to the spirit!”

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Digwyddiad Rhanbarthol Adfywio Cymru Llanrwst 09/07/2014
 
Dyma grynodeb o adborth digwyddiad rhwydweithio Adfywio Cymru, a gyflwynwyd mewn partneriaeth â DEG a Menter Iaith, i edrych ar sut gall gweithredu lleol helpu i wynebu heriau prisiau tanwydd cynyddol a newid yn yr hinsawdd. 
 
Un peth y gwnaethom sylwi arno ar y dechrau oedd nifer yr wynebau newydd oedd yn bresennol yn y digwyddiad, pobl nad oedden nhw wedi bod yn rhan o’r rhwydwaith yma o’r blaen:
 
“[Roedd y digwyddiad yn un] Diddorol iawn! Doeddwn i ddim wir yn gwybod beth i’w ddisgwyl ond fe gefais i sypreis neis. Llawer i feddwl amdano.”
 
“...Rydw i’n gobeithio y bydd yn cael ei ailadrodd yn y dyfodol.”
 
Nid dim ond y cynadleddwyr oedd yn newydd. Yn ogystal â Chris Blake, Neil Lewis a Mick Brown – Mentoriaid uchel eu parch Adfywio Cymru sy’n rhoi cyngor doeth ar gynhyrchu ynni, effeithlonrwydd ynni a chyllid cymunedol, roedd siaradwyr newydd: Shan Ashton o Brifysgol Bangor a Craig ab Iago o Grŵp Cynefin. Permaddiwylliant oedd testun Craig, a phwysleisiodd arwyddocâd cynnwys pobl ifanc yn y gwaith yma, a chyflwynodd Shan araith gynhyrfus a oedd yn pwysleisio pwysigrwydd gweithredu cymunedol, gan ofyn y cwestiwn: “pam aros am ganiatâd?” 
 
Rodd y gymysgedd o siaradwyr yn adlewyrchu amrywiaeth y pwnc ‘lleoliaeth’ - y ffyrdd o gyfleu hynny a’r effeithiau mae’n gallu eu cael - i fynegi’r pwynt bod cysylltiad rhwng cynaliadwyedd ein hinsawdd, bioamrywiaeth, systemau bwyd, cymunedau, yr economi, diwylliant ac iaith.  Roedd y ffocws eang yma’n risg a dalodd ar ei chanfed:
 
“Un peth oedd yn ddefnyddiol i mi oedd sut roedd cyswllt yn cael ei wneud rhwng ynni gwyrdd a chreu cymunedau cadarn yng Nghymru. Hefyd, roedd yn mynd gymaint ymhellach nag ynni cymunedol (a allai fod yn bwnc eithaf sych) i gynnwys pwysigrwydd yr amgylchedd, cymunedau Cymru a’r economi leol, i gyd wedi’u rhyngblethu.”
 
“Fe ddysgais i am lawer o bethau oedd yn newydd i mi – e.e. doeddwn i erioed wedi cael cyfle i glywed am bermaddiwylliant o’r blaen. Roedd yn braf iawn cael siaradwyr a oedd mor barod i siarad yn agored – roedd Shan Ashton a Craig ab Iago yn chwa o awyr iach!”
 
Ar ôl y cyflwyniadau, cynhaliwyd sesiynau gweithdy i bobl gael gofyn cwestiynau un i un i’r siaradwyr. Fe arweiniodd hyn at drafodaethau bywiog ac at roi cyngor ymarferol, penodol:
 
“Roedd y sesiynau gweithdy’n werthfawr iawn, ran roi cig ar asgwrn y wybodaeth a roddwyd yn y cyflwyniadau. Cafodd rhai problemau rydw i’n eu cael gyda fy ngwaith i eu datrys ar unwaith.”
 
Un o’r pethau mwyaf nodedig am y digwyddiad oedd lefel y sgwrsio brwd. Roedd ymarfer rhwydweithio ar y dechrau yn gyfle i bobl siarad gyda phobl nad oedden nhw wedi’u cyfarfod o’r blaen am sut bydden nhw’n cydweithio. Fe dorrodd hyn y garw ac fe ddaliwyd ati i gymysgu drwy gydol y dydd:
 
“Roedd mor ddefnyddiol cael siarad gyda grwpiau cymunedol - rydw i’n ystyried sefydlu cynllun cymunedol yn fy mhentref i rŵan.”
 
“Diddorol dros ben, a defnyddiol. Er nad ydw i’n hoff iawn o gyfarfodydd/digwyddiadau fel rheol, fe allai mynd i fwy o bethau fel hyn fod yn ddefnyddiol i mi!”
 
“Hwb mawr i’r ysbryd!”
« Back to News & Events