People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Renew Wales Mini Conference

Round-up of Wednesday's Renew Wales Mini Conference

The Renew Wales Mini Conference in Llanrwst, North Wales, was a great success. It was run in partnership with DEG (Datblygiadaun Egni Gwledig) and Menter yr Iaith Conwy Egni Project.

 

Bethan Gritten, who organized the event, spoke first about fuel poverty in Wales. She was concerned that whilst wages have been staying the same, fuel prices have continued to go up. One consequence of this is that people have been moving away to be closer to work and thus taking tradition and language out of the local communities.

 

Grant Peisley spoke of many of the local projects they have been working with, such as the Renew Wales supported group that is hoping to save their local swimming pool via a community share offer: http://www.renewwales.org.uk/case-studies-details.asp?Case_Study_ID=58

 

Craig ap Iago of the Cynefin group spoke to us about Permaculture and how it can fit into our community. Followed by Mick Brown of the Robert Owen Community Banking Fund, who wanted us to appraoch the local economy head on and spoke of ZIF /LILF loans Zero Interest and low interest loan for energy efficiency measures, emergency repairs and renewable installations, 'A Greener Deal'.

 

Neil Lewis of Ynni Sir Gar, sympathised the many who feel powerless to large foreign companies that take money, when there doesn't seem to be anything we can do about it. He reinforced Bethan's point from earlier that fuel poverty is increasing and no one is talking about stopping it. His main point to take home was that we need to get communities to help communities.

 

Shan Ashton of Bangor University gave a great 'Angry Welsh Woman' inspired talk about how we should be taking control ourselves. She insisted we should stop asking permission all the time and just start . Every community that needs houses will need to build them, so just build them! Renew Wales backs the idea that local action should be pushed through communities and people should get on and do it. We are looking to follow up this line of thinking with a social media campaign #justdoingit which hopefully people can demonstrate ways in which they have acted locally through communities to help combat climate change from a grassroots level.

 

The day was then split into five mentor sessions hosted by the main speakers and people chose where they wished to go, based on what they had heard in each presentation. Lots of positive and practical ideas were aired and contacts were made for future projects and correspondence.

 

It was a great turnout by a fantastic mix of people and many ideas and partnerships were kickstarted, so we have it down as a very successful day all round!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mini-Gynhadledd Adfywio Cymru

 

Crynodeb o Fini-Gynhadledd Adfywio Cymru ddydd Mercher

 

Roedd Mini-Gynhadledd Adfywio Cymru yn Llanrwst, Gogledd Cymru, yn llwyddiant ysgubol. Fe’i rhedwyd mewn partneriaeth â DEG (Datblygiadau Egni Gwledig) a Phrosiect Ynni Menter Iaith Conwy.

Agorwyd y gynhadledd gan Bethan Gritten, trefnydd y digwyddiad, a fu’n trafod tlodi tanwydd yng Nghymru. Ei phryder oedd bod cyflogau yn aros ar yr un lefel tra bo prisiau tanwydd yn dal i godi. Un canlyniad o hyn yw bod pobl yn symud i ffwrdd i fod yn agosach at eu man gwaith a, thrwy wneud hynny, amddifadu cymunedau lleol o’u traddodiad a’u hiaith.

Cyfeiriodd Grant Peisley at nifer o’r prosiectau lleol y buont yn gweithio â hwy, megis y grŵp a gefnogir gan Adfywio Cymru sy’n gobeithio achub eu pwll nofio lleol drwy gyfrwng cyfraniadau cymunedol: http://www.renewwales.org.uk/cymraeg/

Soniodd Craig ab Iago o grŵp Cynefin am Bermaddiwylliant a’i le yn ein cymuned. Wedyn, cafwyd cyfraniad gan Mick Brown o Gronfa Bancio Cymunedol Robert Owen, a oedd eisiau i ni herio’r economi lleol, gan gyfeirio at fenthyciadau Llog Sero ZIF / LILF a benthyciadau llog isel ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni, gwaith atgyweirio brys a gosodiadau adnewyddadwy, ‘Bargen Fwy Gwyrdd’.

Roedd Neil Lewis o Ynni Sir Gâr yn cydymdeimlo â’r llu sy’n teimlo’n ddi-rym yn wyneb cwmnïau tramor mawr sy’n cymryd yr arian, a ninnau fel pe baem yn gwbl ddi-rym i wneud dim yn ei gylch. Ategodd bwynt cynharach Bethan bod tlodi tanwydd yn cynyddu, a bod neb yn sôn am roi terfyn arno. Y prif bwynt yr oedd ef am i bobl gnoi cil yn ei gylch oedd bod angen i ni gael cymunedau i helpu cymunedau.

Rhoddodd Shan Ashton o Brifysgol Bangor sgwrs ysbrydoledig y byddai Jemeima Nicolas ei hun yn falch ohoni, gan sôn am sut y dylem fod yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb ein hunain. Mynnodd y dylem roi’r gorau i ofyn am ganiatâd drwy’r amser a bwrw iddi. Bydd angen i bob cymuned sydd ag angen tai eu hadeiladu - felly adeiladwch nhw! Mae Adfywio Cymru’n cefnogi’r syniad bod rhaid gwthio gweithredu lleol drwy gymunedau, ac y dylai pobl roi eu trwyn ar y maen a mynd amdani. Rydym yn bwriadu dilyn y meddylfryd hwn gydag ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol #justdoing it, a’r gobaith yw y bydd pobl yn gallu dangos sut maen nhw wedi gweithredu’n lleol yn eu cymunedau i helpu mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ar lefel llawr gwlad.

Rhannwyd y diwrnod wedyn yn bum sesiwn gyda mentoriaid, dan ofal y prif siaradwyr, a dewisodd pawb y grŵp yr oeddent yn awyddus ymuno ag ef, ar sail y cyflwyniadau a glywsant. Trafodwyd llu o syniadau cadarnhaol ac ymarferol a gwnaed cysylltiadau ar gyfer prosiectau a gohebiaeth i’r dyfodol.

Cafwyd cynulliad gwych o bobl, a’r rheini’n cynrychioli pob math o wahanol gefndiroedd, a sbardunwyd nifer o syniadau a phartneriaethau – felly diwrnod llwyddiannus iawn i bawb!

« Back to News & Events