People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Renew Wales & Gwynedd Werdd Community Energy Seminar

Seminar Ynni Cymunedol Adfywio Cymru a Gwynedd Werdd

Seminar Ynni Cymunedol Adfywio Cymru a Gwynedd Werdd
 
03 Feb 2014 -
Awdur(on): Bethan Gritten

Cydweithiodd Adfywio Cymru a Gwynedd Werdd i gynnal Seminar Ynni Cymunedol ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog, ar 16 Ionawr. Gan ddwyn ynghyd 33 o bobl, yn cynrychioli 13 grŵp cymunedol lleol, roedd y digwyddiad wedi galluogi pobl i rannu straeon am eu prosiectau eu hunain a’r hyn a ddysgwyd ohonynt, yn ogystal ag ysgogi momentwm a brwdfrydedd dros sefydlu rhwydwaith dysgu lleol.
 
“Roedd yn ddefnyddiol iawn cyfarfod â chynifer o bobl o wahanol ardaloedd a oedd ar wahanol gamau o’r un broses.”
 
Bu’r cyfarfod yn arbennig o gadarnhaol ac mae awgrymiadau’r grŵp eisoes wedi dechrau cael eu rhoi ar waith, yn sgil rhannu dogfennau defnyddiol a chyhoeddiadau pwysig.
 
Ar hyn o bryd, mae Gwynedd Werdd yn gweithio i hybu ynni adnewyddadwy y mae’r gymuned yn berchen arno yn y Sir trwy gronfa gyfalaf fach, cymorth o fath arall a chydweddu darpariaeth ag Adfywio Cymru er mwyn cyflwyno Mentoriaid arbenigol.
 
Gallwch gael mwy o wybodaeth am y prosiect trwy fynd i www.renewwales.org.uk neu gallwch lawrlwytho’r astudiaeth achos isod.
 

Adnoddau i'w lawrlwytho

 
Renew Wales & Gwynedd Werdd Community Energy Seminar
 
03 Feb 2014 -
Author(s): Bethan Gritten

Renew Wales and Gwynedd Werdd worked together to hold a Community Energy Seminar in Plas Tan y Bwlch, Maentwrog, on the 16th of January. Bringing together 33 people, representing 13 local community groups, the event enabled people to share stories and learning about their own projects as well as inspiring momentum and enthusiasm for establishing a local learning network.
 
“It was very useful to meet so many people from different areas at different stages in the same process.”
 
The meeting proved to be extremely positive and the group’s suggestions have already begun to be implemented, with the sharing of useful documents and important announcements.
 
Gwynedd Werdd is currently working to boost community owned renewable energy in the County through a small capital fund, in-kind support and dovetailing provision with Renew Wales to bring in specialist Mentors.
 
You can find out more about the project by visiting www.renewwales.org.uk and www.gwyneddwerdd.org or you can download the case study below.
 
« Back to News & Events