People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Renew Wales Annual Conference 2017 - Cynhadledd Flynyddol Adfywio Cymru 2017

The Renew Wales Annual Conference and Community Awards Ceremony will be held on Thursday 12th October 2017 at the Senedd, Cardiff.

The event is Sponsored by Ms Lesley Griffiths, AM and Cabinet Secretary for Environment and Rural Affairs, Welsh Government.

 

Five years long, five years strong and we would be delighted if you could join us on Thursday, 12th October 2017 at The Senedd, Cardiff Bay, as we inspire, honour and celebrate.

 

Here is an opportunity to see some of the outstanding and diverse work that is taking place throughout Wales to tackle climate change and how Renew has been involved in making this happen.

 

Since June 2012, Renew Wales has worked with 30 local co-ordinators, 60 peer mentors and an active network of 400 plus community groups, energising them to support and develop positive action on climate change.

 

Join us from 9.30am onwards for an exhibition showcasing the excellent work by Finalists of the Renew Awards, followed by motivational speakers, and then the award ceremony.

 

The agenda will also include refreshments and a networking lunch.

We look forward to seeing you there and count on your participation to

build a more sustainable Wales for the future.

 

More details on booking your free place and the conference programme will be added soon.


 

Cynhadledd Flynyddol a Seremoni Wobrwyo Adfywio Cymru - Dydd Iau 12 Hydref 2017

 

Bydd Cynhadledd Flynyddol a Seremoni Wobrwyo Adfywio Cymru yn cael eu cynnal ddydd Iau 12 hydref 2017 yn y Senedd, Caerdydd.

 

Mae’r digwyddiad yn cael ei Noddi gan Ms Lesley Griffiths, AC ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Llywodraeth Cymru

 

Ar ôl pum mlynedd hir a phum mlynedd o gryfhau, byddem yn falch iawn pe gallech ymuno â ni ddydd Iau, 12 Hydref 2017 yn y Senedd, Bae Caerdydd, wrth i ni ysbrydoli, anrhydeddu a dathlu.

 

Bydd hwn yn gyfle i weld peth o’r gwaith rhagorol ac amrywiol sy’n digwydd ar hyd a lled Cymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a sut y mae Adfywio wedi helpu i wireddu hyn i gyd.

 

Er Mehefin 2012, mae Adfywio Cymru wedi bod yn gweithio â 30 o gydlynwyr lleol, 60 o fentoriaid cymheiriaid a rhwydwaith gweithgar o 400 a mwy o grwpiau cymunedol, gan eu symbylu i gefnogi a datblygu gweithredu positif ar newid yn yr hinsawdd.

 

Ymunwch â ni o 9.30am ymlaen ar gyfer arddangosfa sy’n dangos gwaith ardderchog y rhai hynny sydd wedi cyrraedd Rownd Derfynol y Gwobrau Adfywio, a dilynir hynny gan siaradwyr ysbrydoledig, ac yna’r seremoni wobrwyo ei hun.

 

Bydd yr agenda hefyd yn cynnwys lluniaeth a chinio rhwydweithio.

 

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yno ac yn dibynnu ar eich cyfraniad i greu dyfodol mwy cynaliadwy i Gymru.

 

Bydd rhagor o fanylion ar archebu eich lle am ddim a rhaglen y gynhadledd yn cael eu hychwanegu’n fuan.


 

 


« Back to News & Events