People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Renew Wales Annual Conference 2016 - Cynhadledd Flynyddol Adfywio Cymru 2016

Communities delivering for Future Generations Thursday 6th October 2016

Renew Wales set up by a group of community practitioners to help community groups tackle the causes and impacts of climate change through advice, training, mentoring and technical support from other experienced Community Practitioners.  We are a not-for-profit group and work throughout Wales.

This year, our conference will focus on the power and strengths of our communities and the drive to create a better place for our future generations and we will have a number of experts in the field giving presentations and holding workshops.

DOWNLOAD THE FINAL PROGRAMME (English)

 

Delegate Costs:

 • Renew Wales Community Groups, DTA Members and Community Energy Wales Members – free, but limited to 30 delegate spaces, only one person per group.  
 • General - £30 per delegate

To book a place , please click here: Renew Wales Conference attendance or copy and paste this link into your browser: http://rwc2016_general-attendance.eventbrite.co.uk

The delegate price includes all refreshments and lunch.

This a paper-free event, so presentations will be provided to all delegates on a USB memory stick.


Hotel Accommodation:

If you require hotel accommodation, we have arranged a preferential rate of £83 per night (Bed & breakfast, single occupancy) with the Ramada Plaza, Wrexham.  The booking code is: RWA051016A Reservations Direct Line:  01978 293620


Renew Wales Contacts:

Robert Proctor – Programme Director 

Sherry Ragoo-Martin – Programme Manager

If any questions, please contact us at [email protected] or telephone 02920 190260.


Exhibition and Sponsorship:

We are keen to demonstrate the range of support and services available to our communities from a wide range of organisations.  As a supplier of funding, products and services, it gives me great pleasure to invite you participate in this event, at a very low cost of £75 including VAT. You will be part of a select group of no more than twenty exhibitors, positioned in the Main Room which will host the registration desk and all refreshments/networking breaks throughout the day.

By participating in this event, you will have:

 • A 4-minute slot in a series of Exhibitor lightening talks, to present your organisation to all delegates
 • An exhibition space (including a table)
 • Two delegate places
 • An opportunity to present your organisation throughout the conference from 9:30am to 4:30pm
 • An advert in our delegate pack for the conference as well as any marketing we will undertake

For more information, please contact [email protected]

Cost:  £75 per stand

If you wish to exhibit at this event, then please complete your booking at Renew Conference 2016 or copy and paste this link into your browser: http://rwc2016_exhibitor-registration.eventbrite.co.uk

 

Hotel Accommodation:

If you require hotel accommodation, we have arranged a preferential rate of £83 per night (Bed & breakfast for one person) with the Ramada Plaza, Wrexham.  The booking code is: RWA051016A Reservations Direct Line:  01978 293620

 

Renew Wales Contacts:

Robert Proctor – Programme Director 

Sherry Ragoo-Martin – Programme Manager

If any questions, please contact us at [email protected] or telephone 02920 190260.

 

DOWNLOAD THE FINAL PROGRAMME (English)

 

Cynhadledd Flynyddol Adfywio Cymru 2016

Cymunedau’n cyflawni dros Genedlaethau’r Dyfodol Dydd Iau 6 Hydref 2016

Sefydlwyd Adfywio Cymru gan griw o ymarferwyr cymunedol i helpu grwpiau cymunedol i fynd i'r afael ag achosion ac effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy gyngor, hyfforddiant, mentora a chefnogaeth dechnegol gan Ymarferwyr Cymunedol profiadol eraill.  Rydym yn grŵp nid-er-elw, ac rydym yn gweithio ledled Cymru.

Eleni, bydd ein cynhadledd yn canolbwyntio ar bŵer a chryfder ein cymunedau, a’r penderfyniad i greu lle gwell i genedlaethau’r dyfodol, a bydd gennym nifer o arbenigwyr yn y maes yn rhoi cyflwyniadau ac yn cynnal gweithdai.

LAWRLWYTHWCH Y RHAGLEN TERFYNOL

 

 

Cost Mynychu:

 • Grwpiau Cymunedol Adfywio Cymru, Aelodau DTA ac Aelodau Ynni Cymunedol Cymru – am ddim, ond dim ond 30 o leoedd sydd felly dim ond un cynrychiolydd o bob grŵp.  
 • Cyffredinol - £30 i bob cynrychiolydd

Cliciwch yma i archebu lle: Mynychu Cynhadledd Adfywio Cymru neu gallwch gopïo a phastio’r ddolen hon i’ch porwr: http://rwc2016_general-attendance.eventbrite.co.uk

Mae’r pris yn cynnwys cinio a’r holl luniaeth.

Mae’r digwyddiad yn un di-bapur felly bydd pawb sy’n mynychu’n cael y cyflwyniadau ar gof bach.


Aros mewn Gwesty:

Os oes angen ichi aros mewn gwesty, rydym wedi trefnu pris arbennig o £83 y noson (Gwely a Brecwast, ystafell i un) gyda Ramada Plaza, Wrecsam.  Y cod archebu yw:RWA051016A Rhif Uniongyrchol Archebu Lle:  01978 293620

 

Cysylltiadau yn Adfywio Cymru:

Robert Proctor – Cyfarwyddwr y Rhaglen 

Sherry Ragoo-Martin – Rheolwr y Rhaglen

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau [email protected]  neu ffoniwch 02920 190260.

 

Arddangos a Nawdd:

Rydym yn awyddus i ddangos yr amrywiaeth o gymorth a gwasanaethau sydd ar gael i’n cymunedau gan amrywiaeth eang o sefydliadau.   Fel rhai sy’n darparu cyllid, cynnyrch a gwasanaeth, mae’n bleser mawr gennyf eich gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad am y pris isel iawn o £75 yn cynnwys TAW. Byddwch yn rhan o grŵp dethol o ddim mwy nag ugain o arddangoswyr yn y Brif Ystafell lle bydd y ddesg gofrestru a phob egwyl lluniaeth/rhwydweithio yn ystod y dydd.

Drwy gymryd rhan yn y digwyddiad, byddwch yn cael:

 • Slot 4 munud mewn cyfres o sgyrsiau sydyn gan arddangoswyr, i gyflwyno eich sefydliad i bawb
 • Lle arddangos (gan gynnwys bwrdd)
 • Lle i ddau gynrychiolydd
 • Cyfle i gyflwyno eich sefydliad drwy gydol y gynhadledd, rhwng 9:30am a 4:30pm.
 • Hysbyseb yn ein pecyn ar gyfer mynychwyr y gynhadledd, gan gynnwys unrhyw farchnata a wnawn

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â [email protected]

Cost:  £75 y stondin

Os ydych yn dymuno arddangos yn y digwyddiad hwn, cwblhewch eich archeb yng Nghynhadledd Adfywio 2016 neu gallwch gopïo a phastio’r ddolen hon i’ch porwr: http://rwc2016_exhibitor-registration.eventbrite.co.uk

 

Aros mewn Gwesty:

Os oes angen ichi aros mewn gwesty, rydym wedi trefnu pris arbennig o £83 y noson (Gwely a Brecwast i un person) gyda Ramada Plaza, Wrecsam.  Y cod archebu yw:RWA051016A Rhif Uniongyrchol i Archebu Lle:  01978 293620

 

Cysylltiadau yn Adfywio Cymru:

Robert Proctor – Cyfarwyddwr y Rhaglen 

Sherry Ragoo-Martin – Rheolwr y Rhaglen

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau [email protected]  neu ffoniwch 02920 190260.

LAWRLWYTHWCH Y RHAGLEN TERFYNOL

 

« Back to News & Events