People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Paul Thorburn, Wales rugby legend, gives Monster boost to Awel wind co-op / Mae Paul Thorburn, enw chwedlonol o fyd rygbi Cymru, yn rhoi hwb Anferthol i cydweithfa Awel

Paul Thorburn, Wales' former rugby captain has urged the people of Wales, and beyond, to get behind Awel's community wind co-op. Paul says "This is a fantastic, co-operative way of taking action on climate change in the run up to the UN conference in Paris. Anyone can buy a share and therefore be a member of the co-op. One member, one vote. It's an opportunity to share ownership of Welsh wind. Mae Paul Thorburn, cyn gapten tim rygbi Cymru wedi annog pobl Cymru, a thu hwnt, i fynd y tu ol i gydweithfa wynt gymunedol Awel. Dywed Paul: Mae hon yn ffordd ffantastig a chydweithredol o weithredu ar newid hinsawdd cyn cynhadledd y CU ym Mharis. Gall unrhyw un dalu cyfranddaliad gan felly bod yn aelod o'r gydweithfa. Un aelod, un bleidlais. Mae'n gyfle i rannu perchnogaeth o wynt Cymru.

Cont

I have followed this project over the years and have written to support their planning application in the past. I know how determined these guys are. I am a big supporter of community energy projects. I look forward to seeing the turbines turning above the Swansea and Neath Valleys.
 
I harnessed wind energy to help some of my goal kicking attempts on the field, and to now see the benefits returned to the local community from this resource, is incredible.”
 
Dan McCallum from Awel commented “We are delighted to receive Paul’s backing. No one can forget that Monster kick as described by Bill McClaren in commentary. It is an iconic moment for Welsh rugby. Paul is absolutely committed to his local community. He’s been one of our longterm supporters and now that we need publicity for our co-op Share Offer, he has kindly agreed to put his name to it. We want Wales to take the lead on tackling climate change. By investing in our wind co-op, anyone in Wales, or indeed further afield, can be part of that effort. Please visit www.awel.coop to find our more and apply.”
 
Further Details:
 
The two turbines will generate clean energy, and feed all profits back into community projects.
 
This is an opportunity to own some Welsh wind power, take action on climate change and get a return on your investment. The project has been developed by Awel Aman Tawe, a local charity. Full planning permission is in place for two turbines, totalling 4.7 MW on Mynydd y Gwrhyd, about 20 miles north of Swansea.
 
£171k has already been invested from across the UK since the Share Offer was launched last week. We would like to thank all those who have already supported us.

There are 7 days remaining to invest. The Share Offer is open until November 23rd 2015. This will enable investors to claim existing tax relief before it is withdrawn by the government:  

  • Due to the timeframe, we are allocating Shares on a first come, first served basis
  • Shares available from £50
  • Projected 7% Rate of Return (11.5% with EIS tax relief)

Click here to download our Share Offer Document and Application Form.


 

 


Rwyf wedi dilyn y prosiect hwn dros y blynyddoedd ac wedi ysgrifennu i gefnogi eu cais cynllunio yn y dyfodol. Gwn pa mor benderfynol yw’r rhain. Rwy’n gefnogwr mawr o brosiectau ynni cymunedol. Rwy’n edrych ymlaen i weld y tyrbinau’n troi uwchben Cymoedd Tawe a Nedd.
 
Cynorthwyodd ynni gwynt rhai o fy ymgeision o gicio goliau ar y cae. Mae gweld y manteision wedi dychwelyd i’r gymuned leol gan yr adnodd hwn yn anhygoel.”
 
Dywedodd Dan McCallum o Awel: “Rydym yn falch o dderbyn cefnogaeth Paul. Ni all neb anghofio y gic Anferthol honno fel y disgrifiwyd gan sylwebaeth Bill McClaren. Mae’n eiliad eiconig i rygbi Cymru. Mae Paul yn gyfan gwbl ymroddedig i’w gymuned leol. Mae wedi bod yn un o’n cefnogwyr hirhoedlog. Nawr ein bod angen cyhoeddusrwydd ar gyfer ein Cynnig Cyfranddaliadau cydweithredol, mae’n garedig iawn wedi cytuno i roi ei enw arno. Rydym eisiau Cymru i arwain ar fynd i’r afael â newid hinsawdd. Trwy ymuno â’n cydweithfa wynt, gall unrhyw un yng Nghymru, neu thu hwnt, fod yn rhan o’r ymdrech honno. Ewch i  www.awel.coop i wybod mwy.”
 
Manylion Pellach:
 
Bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu ynni glân, ac yn bwydo holl enillion yn ôl i brosiectau cymunedol.
 
Mae hwn yn gyfle i fod yn berchen ar ychydig o bŵer gwynt Cymru, gweithredu ar newid hinsawdd a chael arian yn ôl ar eich buddsoddiad. Mae’r prosiect wedi’i ddatblygu gan Awel Aman Tawe, sef elusen leol. Mae caniatâd cynllunio llawn mewn lle ar gyfer dau dyrbin, gan wneud cyfanswm o 4.7 MW ar Fynydd y Gwrhyd, rhyw 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.
 
Mae £171k wedi cael ei fuddsoddi yn barod ledled y DU ers y lansiwyd y Cynnig Cyfranddaliadau yr wythnos ddiwethaf. 


Mae cyfnod saith diwrnod ar ôl ar gyfer y Cynnig hwn. Mae’r Cynnig Cyfranddaliadau ar agor tan Dachwedd 23ain 2015. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad treth presennol cyn y caiff ei dynnu’n ôl gan y llywodraeth: 
 

  • Oherwydd y cyfnod amser, rydym yn dyrannu Cyfranddaliadau ar sail cyntaf i’r felin
  • Cyfranddaliadau ar gael o £50
  • 7% o Gyfradd Cyfnewid Rhagamcanol (11.5% gyda ostyngiad treth Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau)

Cliciwch yma i lawrlwytho eich Dogfen a Ffurflen Gais Cynnig Cyfranddaliadau.

« Back to News & Events