People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Menter Mon News

Llanfechell - Hon yw'r ardal fwyaf ymhlith nifer o bentrefi ac aneddiadau gwasgarog sy'n nodweddu ardal Cyngor Cymuned Mechell. Mae 'Menter Mechell' yn fenter ymbarel gymunedol, sy'n helpu i hwyluso amrywiaeth o weithgareddau a diddordebau ar gyfer grwpiau yn y pentref. Mae'r gweithgareddau dan sylw yn cynnwys Grŵp Hanes, Grŵp Hobiau, prosiect maes chwarae a chwaraeon Maes Martin, y Grŵp Llain, ac yn ystod 2014 cwblhawyd prosiect datblygu man hamdden Pont y Plas. Llanfechell - It is the largest of several villages and dispersed settlements that make up Mechell Community Council area. 'Menter Mechell' is an umbrella community venture, which helps facilitate a variety of activities and interest groups in the village. Areas of activity include the History Group, a Hobbies Group, the Maes Martin Playground and Sports Project, Allotment Group and during 2014 the project to develop the Pont y Plas recreational area was completed.

 
 

Bu modd i Fenter Môn ddarparu arian Cynllun Datblygu Gwledig ar gyfer y datblygiad drwy’r prosiect Adfywio Pentrefol, sy’n helpu grwpiau cymunedol i godi gwerth eu cymunedau drwy wneud gwelliannau amgylcheddol.

Menter Môn was able to provide Rural Development Plan monies for the development through the Adfywio Pentrefol project, to help community groups to add value to communities through environmental enhancements schemes.

   


Ym mis Mawrth daeth tyrfa dda i agoriad swyddogol yr ardd gymunedol sydd wedi’i chysylltu ag afon Meddanen, gan ddarparu lle hyfryd a thrawiadol i’r preswylwyr a’r ymwelwyr gyda man eistedd ac arwyddion llawn gwybodaeth. Mae’n fan dymunol i dreulio amser ac mae pobl wedi manteisio ar y safle hwn dros fisoedd yr haf.

Pont y Plas - Llanfechell 

Dyma yw safle un o ffynhonnau hynaf y pentref a oedd yn cael ei defnyddio tan yr 1940au ac sy’n berchen i Gyngor Cymuned Mechell.

Datblygwyd y safle hwn fel prosiect man hamdden gan MENTER MECHELL yn 2013 gyda chymorth ariannol Grant Gwella Pentrefi gan Menter Môn at ddefnydd y preswylwyr a’r Ymwelwyr.

Mae henebion o’r cyfnod cyn-hanes yn yr ardal hon ar ffurf meini hirion gan gynnwys yr unig enghraifft y gwyddys amdani sydd mewn grŵp o dri. Saif Eglwys Mechell Sant, sy’n dyddio o’r 12 ganrif, yng nghanol y pentref a dethlir gŵyl Mechell ar 15 Tachwedd.

Un o feibion enwocaf y pentref yw’r dyddiadurwr William Bulkeley (1691-1760) a fu’n byw ym Mrynddu. Ymysg unigolion nodedig eraill Llanfechell roedd y Parch. John Elias, pregethwr grymus a oedd yn cael ei adnabod fel y “Pab Methodistaidd”, a’r mathemategwr arloesol William Jones.

Am ragor o wybodaeth ynghylch hanes Llanfechell a’i phobl ewch i wefan Cymdeithas Hanes Mechell www.cymdeithashanesmechell.co.uk

 

In March the official opening of the community garden linked to the river Meddanen was very well attended, it has provided an excellent amenity for the residents and visitors with seating and informative signage. It is an attractive area to spend some time and has been well used over the summer months.

Pont y Plas - Llanfechell 

This is the site of one of the old wells of the village which was in use until the 1940’s and which belongs to Mechell Community Council.

This site was developed as a leisure area project by Menter Mechell in 2013 with the aid of the Village Enhancement Grant by Menter Môn for the use of residents and visitors.

There are monuments from pre-history in this area in the form of standing stones including the only know example of a group of three. St Mechell’s Church which dates from the 12 century stands at the centre of the village and St Mechell’s day is celebrated on 15 November.

One of the village’s most famous sons is the diarist William Bulkeley (1691-1760) who lived at Brynddu. Other notable people form Llanfechell were the Rev.

John Elias, a powerful preacher known as the “Methodist Pope” and the pioneering mathematician William Jones.

For more information about the history of Llanfechell and its people visit the Mechell History Society website www.cymdeithashanesmechell.co.uk

Copyright © 2007-2014 Menter Mon. All rights reserved.
« Back to News & Events