People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Land and Asset Transfer Shared Learning Seminar / Seminar Dysgu a Rennir ar Drosglwyddo Tir ac Asedau

Land and Asset Transfer Shared Learning Seminar

 

 
 
Land and Asset Transfer Shared Learning Seminar
 
The evaluation of public sector land or assets may well need to be undertaken in this
current economic climate. The aim of this seminar is to demystify what can be a very complex process and help to avoid pitfalls with contributions from stakeholders involved
in the process.
 
Benefits of attending:
 
This free interactive seminar by the Wales Audit Office, National Assets Working Group
and Good Practice Wales will bring together the most up-to-date practices from across Wales and beyond. Walking away from this seminar, delegates will have shared and
learnt different approaches to land and asset transfer, enabling them to achieve more with less.
 
The seminar will consist of two showcase plenary sessions:
·         Demystifying the role of the District Valuer. Newport Valuation Office, Nick Tyldesley / Liverpool Valuation Office, Alex Wheldon
·         The role of the National Assets Working Group. Welsh Government,
      Richard Baker
 
And a choice of attending two of the following workshops:
1.     The role of Town and Community Councils. Blaenau Gwent County Borough Council, Vanessa Waddon / One Voice Wales, Lyn Cadwallader
2.     Asset review. Carmarthenshire County Council, Jonathan Fearn
3.     The valuation process – a case study. Newport Valuation Office,
Nick Tyldesley / Liverpool Valuation Office, Alex Wheldon
 
For a full description of the plenary sessions and workshops Click Here.
 
Who is the seminar aimed at?
This seminar is aimed at Officers responsible for land and asset transfer within their organisation or as part of a project, including sustainable development projects.
Where and When
0900 – 1300
Thursday 3rd April 2014
Wales Audit Office, 24 Cathedral Road, Cardiff CF11 9LJ.
 
0900 – 1300
Wednesday 30th April 2014
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF.
 
If you would like to secure a delegate place or if you would like to discuss any aspect
of the seminar, please email: [email protected] 
 
Places are limited to two per organisation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminar Dysgu a Rennir ar Drosglwyddo Tir ac Asedau
 
Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni mae’n bosib bydd rhaid gwerthuso’r defnydd o
dir neu asedau yn y sector cyhoeddus. Nod y seminar yma yw symleiddio’r hyn all fod yn broses gymhleth iawn a’ch helpu i osgoi’r peryglon gyda chyfraniadau gan randdeiliaid sy'n rhan o'r broses.
 
Y buddion o fynychu:
 
Bydd y seminar rhyngweithiol rhad ac am ddim yma gan Swyddfa Archwilio Cymru, Gweithgor Asedau Cenedlaethol ac Arfer Da Cymru yn dwyn ynghyd yr arferion mwyaf cyfredol ar draws Cymru a thu hwnt. Erbyn diwedd y seminar, bydd cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o ran drosglwyddo tir ac asedau, gan eu galluogi nhw i gyflawni mwy â llai.
 
Bydd y seminar yn cynnwys dwy sesiwn arddangos lawn:
·         Esbonio rôl y Prisiwr Dosbarth. Swyddfa Brisio Casnewydd, Nick Tyldesley
      / Swyddfa Brisio Lerpwl, Alex Wheldon
·         Rôl y Gweithgor Asedau Cenedlaethol. Llywodraeth Cymru, Richard Baker
 
A dewis o fynychu dau o’r gweithdai canlynol:
1.     Rôl y Cynghorau Tref a Chymuned. Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent,
     Vanessa Waddon / Un Llais Cymru, Lyn Cadwallader
2.     Adolygu asedau. Cyngor Sir Caerfyrddin, Jonathan Fearn
3.     Y broses brisio - astudiaeth achos. Swyddfa Brisio Casnewydd,
Nick Tyldesley / Swyddfa Brisio Lerpwl, Alex Wheldon
 
Am ddisgrifiad manwl o’r sesiynau llawn a’r gweithdaiCliciwch Yma.
 
At bwy mae’r seminar wedi ei anelu?
Mae’r seminar yma wedi’i anelu at Swyddogion â chyfrifoldeb dros trosglwyddo tir ac
asedau o fewn eu sefydliad neu brosiect, gan gynnwys prosiectau datblygu cynaliadwy.
Ble a Phryd
0900 – 1300
Dydd Iau 3 Ebrill 2014
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ.
 
0900 – 1300
Dydd Mercher 30 Ebrill 2014
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF.
 
Os hoffech chi sicrhau lle neu os am drafod unrhyw agwedd o’r seminar, ebostiwch: [email protected]
 
Mae nifer y llefydd wedi’i gyfyngu i ddau o bob sefydliad.
 
 
 
 
 
« Back to News & Events