People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Invest in Community Wind Energy!


Invest in Community Wind Energy!

News from Awel Aman Tawe We are really excited today to be launching the Share Offer for our community windfarm which has been years in development. The two turbines will generate clean energy, and feed all profits back into community projects in the local area. Rydym yn gyffrous iawn heddiw wrth lansio y Cynnig Cyfranddaliadau ar gyfer ein fferm wynt gymunedol sydd wedi bod yn datblygu ers blynyddoedd. Bydd y ddau dyrbin yn cynhyrchu egni glan, a bwydo holl enillion yn ol i brosiectau cymunedol yn yr ardal leol.

We have set up a Community Benefit Society, Awel Co-op, which will wholly own the wind farm - www.awel.coop  – and we’d like to invite you to invest in it from as little as £50. This will be your opportunity to own some Welsh wind power, take action on climate change and get a return on your investment.

The project has been developed by Awel Aman Tawe, a local charity. Full planning permission is in place for two turbines totalling 4.7 MW on Mynydd y Gwrhyd, about 20 miles north of Swansea.

There is a two week window for this Offer. The Share Offer is open until November 23rd 2015. This will enable investors to claim existing tax relief before it is withdrawn by the government:  

  • Due to the timeframe, we are allocating Shares on a first come, first served basis
  • Shares available from £50
  • Projected 7% Rate of Return
  • Our target is £500k - the first £150k may be eligible for SEIS tax relief (50%); and any above that may be eligible for EIS relief (30%)

Click here to download our Share Offer Document and Application Form.
I hope you’ll consider joining us,
With best wishes,

 Dan McCallum, Awel Co-op
 p.s. we are also promoting our friends at Carmarthenshire Energy who have a Share Offer open and keep an eye on Gower Power who have several exciting projects in development.


Rydym wedi sefydlu Cymdeithas Budd Cymunedol, Cydweithfa Awel, a fydd yn berchen ar y fferm wynt i gyd – www.awel.coop  –  hoffwn eich gwahodd i fuddsoddi ynddi o gyn lleied â £50. Hwn fydd eich cyfle i fod yn berchen ar ychydig o bŵer gwynt o Gymru, gweithredu ar newid hinsawdd a chael enillion ar eich buddsoddiad.

Datblygwyd y prosiect gan Awel Aman Tawe, elusen leol. Mae caniatâd cynllunio llawn mewn grym ar gyfer dau dyrbin sef cyfanswm o 4.7 MW ar Fynydd y Gwrhyd, rhyw 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

Mae cyfnod o bythefnos ar gyfer y Cynnig hwn. Mae’r Cynnig Cyfranddaliadau ar agor hyd at Dachwedd 23ain 2015. Bydd hyn yn galluogi buddsoddwyr i hawlio gostyngiad cyn y tynnir yn ôl gan y llywodraeth:

  • Oherwydd y cyfnod amser, rydym yn dyrannu Cyfranddaliadau ar sail cyntaf i’r felin
  • Cyfranddaliadau ar gael o £50
  • 7% o Gyfradd Cyfnewid Rhagamcanol
  • Ein targed yw £500k – gall y £150k fod yn gymwys am ostyngiad treth Cynllun Buddsoddi Cychwynnol mewn Mentrau (50%); gall unrhyw beth uwchben hynny fod yn gymwys am ostyngiad treth Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau (30%)

Cliciwch yma i lawrlwytho eich Dogfen a Ffurflen Gais Cynnig Cyfranddaliadau.
Rwy’n gobeithio yr ystyriwch ymuno â ni,
Gyda dymuniadau gorau,

Dan McCallum, Awel Co-op
O.N. Rydym hefyd yn hyrwyddo ein cyfeillion yn Ynni Sir Gâr sydd â Chynnig Cyfranddaliadau yn agored a chadwch lygad ar Ynni Gŵyr sydd â sawl prosiect cyffrous ar y gweill.

« Back to News & Events