People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Free FCFCG Training Events

Free Training Events across Wales.

Water Harvesting training day 

When: 3 August 2015

Where: Borth

Trainer Angie Polkey will take this exciting training day, which will include: 

  • Looking at different techniques for harvesting water in your garden
  • Covering ways of reducing the need for water on your plot
  • Practical and informative training with an experienced permaculture trainer

For more information and to book your place, visit the FCFCG website.


Influencing Policy – How to work with Welsh Government and Assembly Members

When: 19 August 2015

Where: Cardiff

Want to learn how to influence government policy and work more effectively with politicians?  This FREE bespoke training day, developed with Wales’ leading public affairs consultancy  Positif Politics, will focus on how we can best deliver the community growing message and benefit from policy initiatives already in place.  It will also provide practical information on developing campaigns to influence decision makers and ensure that community growing projects get the recognition and support they deserve. 

The training will take place in Cardiff Bay at the heart of the Welsh political scene and will benefit anyone wanting to improve their knowledge of how Welsh Government works and how to unlock political and government support for their projects and the movement.

For more information and to book your place, visit the FCFCG website.


Volunteer Management training

When: 29 August 2015

Where: Y Plas, Machynlleth SY20 8ER

Join us for this training day delivered by Kate Gibbs, Volunteer and Training Officer at Swansea Community Farm. Last year, Swansea Community Farm worked with over 260 volunteers who contributed around 8000 hours of their time.

Click here to book your place.


Dylanwadu ar Bolisi – Sut i weithio gydag Aelodau Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad

Pryd: 19 Awst 2015

Ble: Positif Politics, 104 Stryd Bute, Bae Caerdydd, CF10 5AD

Eisiau dysgu sut i ddylanwadu ar bolisi’r llywodraeth a gweithio’n fwy effeithlon gyda gwleidyddion? Bydd y diwrnod hyfforddi pwrpasol hwn, a ddatblygwyd gydag ymgynghoriaeth materion cyhoeddus arweiniol Cymru, Positif Politics, yn canolbwyntio ar y ffordd orau i ni gyflwyno’r neges tyfu cymunedol ac elwa ar fentrau polisi sydd eisoes ar waith. Bydd hefyd yn darparu gwybodaeth ymarferol ar ddatblygu ymgyrchoedd i ddylanwadu ar lunwyr penderfyniadau a sicrhau bod prosiectau tyfu cymunedol yn cael y gydnabyddiaeth a’r cymorth y maent yn eu haeddu. 

Cynhelir yr hyfforddiant ym Mae Caerdydd, yng nghanol yr ardal wleidyddol, a bydd o fudd i unrhyw un sydd eisiau gwella eu gwybodaeth ynghylch sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio a sut i gael cymorth gwleidyddol a chymorth y llywodraeth ar gyfer eu prosiectau a’r mudiad.

I ddarganfod mwy ac i drefnu lle, ewch i wefan FfFfDGC.


Hyffordiant Rheoli Gwirfoddolwyr

 

Pryd: 29 Awst 2015

Ble: Y Plas, Machynlleth SY20 8ER

Ymunwch â ni ar gyfer y diwrnod hyfforddiant a gyflwynir gan Kate Gibbs, Swyddog Hyfforddi Gwirfoddolwyr at Fferm Gymunedol Abertawe. Y llynedd, gweithiodd Fferm Gymunedol Abertawe gyda dros 260 o wirfoddolwyr a gyfrannodd tua 8000 awr o'u hamser.

I archebu eich lle, ewch i'r wefan FfFfDGC

« Back to News & Events