People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Free FCFCG Training Event

How to be funding fit and reach your market, 8 April, Lampeter Sut i gael cyllid addas a chyrraedd eich marchnad, 8 Ebrill, Llanbedr Pont Steffan

Still time to book your place!
 

At this free FCFCG training event you will learn some top tips on finding funding, including how to write successful funding applications and finding grants to apply to.
You will also learn from professional marketing expert Juliet Fay about how to raise awareness for your project and increase income, volunteer numbers and visitors through well planned marketing practices. This event will also help you understand how to promote the work you do to the right audience, whether that’s funders, your local community, potential customers or volunteers.
Find out more and book your place

Mae amser o hyd i archebu lle!
 

Yn nigwyddiad hyfforddi rhad ac am ddim FfFfDGC byddwch yn cael gwybod am rai awgrymiadau da ar sut i ddod o hyd i gyllid, gan gynnwys sut i lenwi ceisiadau llwyddiannus am gyllid a dod o hyd i grantiau i wneud cais amdanynt.
Byddwch hefyd yn dysgu gan arbenigwr marchnata proffesiynol, Juliet Fay, am sut i godi ymwybyddiaeth o’ch prosiect a chynyddu incwm, nifer y gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, trwy arferion marchnata wedi’u cynllunio’n dda. Bydd y digwyddiad hwn yn eich helpu chi i ddeall sut i hyrwyddo’r gwaith rydych chi’n ei wneud i’r gynulleidfa gywir, p’un ai a ydyn nhw’n arianwyr, eich cymuned leol, cwsmeriaid posibl neu wirfoddolwyr.
Darganfod mwy a threfnu eich lle

« Back to News & Events