People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

FCFCG Wales January Newsletter

Welcome to the January edition of our newsletter Croeso i'r rhifyn Ionawr o ein cylchlythyr

Tyfu Pobl News

2015 training and events from FCFCG
Welcome to the first Tyfu Pobl newsletter of 2015! The focus of this edition is to let you know about the many training events, gatherings and study tours we have planned for the coming year. Between now and June we have an action packed programme - click on the links below to find out more and book your place!
February 
​March 
​April 
May
June

Mid Wales Gathering, March 2015
This year's Mid Wales Skill Sharing and Networking Event will be held on 20 March at Ashfield Community Enterprise (ACE), a 7½ acre community land trust near Llandrindod Wells, run and managed to organic principles by its members.
If you’re interested in engaging with food production in Powys, learning new skills, having a nosey around ACE’s beautiful site or getting involved with the community growing movement, then this gathering is for you – find out more and book your place on the FCFCG website.

Crowdfunding training
Crowdfunding is a simple way for groups to raise money, awareness and support for your great ideas by spreading the word over the internet.
This training event will introduce the different types of crowdfunding available, the wider benefits and how to get started.
The event will be held in Conwy on 12 February – find out more and book your place here.

Community Supported Agriculture scoping study
The FCFCG has recently commissioned a scoping study to explore the potential for new Community Supported Agriculture (CSA) projects in Wales.  There are over 200 CSAs in the UK, but only six in Wales, and so the aim of this scoping study is to provide a foundation for a bid to the European Rural Development Programme fund, which opens again from 2015 to 2020.
The study will be made by a small team led by Jane Clough. Jane has a background in local food and development work, and will be joined by Nikki Giles and Sandi Richard from North Wales CSA Flintshare. They will be seeking to identify three to five communities in Wales where successful CSA schemes could be established.
This is a very open process, so if you have any ideas regarding a potential new CSA, know of land that might be suitable or enthusiastic and skilled growers/farmers or people within a community who can really make something happen, then please do contact Jane Clough on 07570 097787 or at [email protected]

Job opportunity at Community Land Advisory Service Wales (CLAS Cymru)
CLAS Cymru works to bring underused land into productive community use. They are looking for a new Community Land Advisor with the skills and capacity to offer detailed, one-to-one technical advice or support to rural communities and landowners that want help accessing/releasing land for community growing.
The role will work closely alongside the existing CLAS Coordinator and Community Land Advisor to deliver project outcomes, as well as our wider team of nine FCFCG staff who provide support to community growing groups across Wales as part of the Tyfu Pobl programme.
Closing date for applications is Thursday 29 January. For more information and to apply, visit the FCFCG website.

Funding news on the Tyfu Pobl blog
On the blog this month, you can read about
Sainsbury’s Grant Fund – up to £500, deadline 28 February
If you’d like any support with any of these funding opportunities or funding in general, even if it’s just a proof read of your application before you send it off, please contact [email protected] or [email protected] with a reasonable lead in time prior to the application deadline.
 
Organic horticultural trainee, Gower Power Co-op and Cae Tân CSA
Cae Tân is a newly established biodynamic CSA on the Gower Peninsula which will be growing to provide produce for 40 households, as well as providing volunteering and learning opportunities to a range of your, adult and school groups.
Through Jobs Growth Wales, they are looking for someone between 16 and 24 living in Wales who is passionate about sustainable growing, seeking to learn more and willing to work hard.

Tree guards
The lovely Tyfu Pobl folk in North Wales have around 200 tree guards available for free to anyone who wants them! They can be collected from the North Wales office at Caban Cyf, Yr Hen Ysgol, Brynrefail, nr Llanberis LL55 3NR. Contact Katie Trent at [email protected].

Big Dig Day
Sustain are once again running their fantastic Big Dig Day on 21 March. The aim of the day is to get people along to their local community garden and help prepare it for the new growing season. They can provide publicity materials and some seeds to plant on the day, and volunteers will be able to sign up to your event via their online maps.
If you’re interested in taking part, contact Clare Horrell at Sustain at [email protected]. or on 020 7065 0902.
 
 

If you have a job or opportunity you would like to advertise here please email [email protected]
 
 
Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from North Wales and to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ....
 
Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from South East Wales and to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ...
Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from South West Wales and to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ....
 

Croeso i gylchlythyr cyntaf Tyfu Pobl yn 2015! Bydd y rhifyn hwn yn canolbwyntio ar roi gwybod i chi am y digwyddiadau hyfforddi, y cynulliadau a’r teithiau astudio niferus rydym ni wedi’u trefnu ar gyfer y flwyddyn sydd ar ddod. Rhwng nawr a mis Mehefin, byddwn ni’n cynnal dros 20 o ddigwyddiadau gwahanol ledled Cymru. A dyma nhw – cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod mwy ac i drefnu lle!
Chwefror 
​Mawrth 
​Ebrill 
Mai
Mehefin

Cynulliad Canolbarth Cymru
Cynhelir Digwyddiad Rhannu Sgiliau a Rhwydweithio Canolbarth Cymru eleni ar 20 Mawrth ym Menter Gymunedol Ashfield, ymddiriedolaeth tir cymunedol 7½ erw ger Llandrindod, sy’n cael ei rhedeg a’i rheoli gan ei haelodau yn unol ag egwyddorion organig.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn gysylltiedig â chynhyrchu bwyd ym Mhowys, dysgu sgiliau newydd, cael cipolwg ar safle hardd Menter Gymunedol Ashfield, neu fod yn ymglymedig â’r mudiad tyfu cymunedol, yna mae’r cynulliad hwn yn addas i chi - darganfyddwch fwy a threfnwch le ar wefan FfFfDGC.

Hyfforddiant cyllido torfol
Mae cyllido torfol yn ffordd syml o gael grwpiau i godi arian, ymwybyddiaeth a chymorth ar gyfer eich syniadau gwych trwy ledaenu’r gair dros y rhyngrwyd.
Bydd y digwyddiad hyfforddi hwn yn cyflwyno’r mathau gwahanol o gyllido torfol sydd ar gael, y buddion ehangach a sut i ddechau arni.
Cynhelir y digwyddiad yng Nghonwy ar 12 Chwefror – darganfyddwch fwy a threfnwch le yma.

Ymgynghoriad Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned
Fe wnaeth FfFfDGC gomisiynu astudiaeth gwmpasu’n ddiweddar i archwilio’r potensial ar gyfer prosiectau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned newydd yng Nghymru. Mae dros 200 o brosiectau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned yn y DU, ond chwech yn unig sydd yng Nghymru, felly, nod yr astudiaeth gwmpasu hon yw darparu sylfaen ar gyfer cais i gronfa Rhaglen Datblygu Gwledig Ewrop, a fydd yn agor eto rhwng 2015 a 2020.
Cynhelir yr astudiaeth gan dîm bach dan arweiniad Jane Clough. Mae gan Jane gefndir mewn gwaith datblygu a bwyd lleol, a bydd Nikki Giles a Sandi Richard o brosiect Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned, Flintshare, yng ngogledd Cymru, yn ymuno â hi. Byddan nhw’n ceisio amlygu rhwng tair a phum cymuned yng Nghymru lle gellid sefydlu cynlluniau Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned llwyddiannus.
Mae hon yn broses agored iawn, felly, os oes gennych chi unrhyw syniadau ynghylch prosiect Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned newydd posibl, yn gwybod am dir a allai fod yn addas neu’n dyfwyr/ffermwyr brwdfrydig a medrus, neu’n bobl o fewn cymuned a all wneud i rywbeth ddigwydd, cysylltwch â Jane Clough ar 07570 097787 / [email protected]

Cyfle am swydd gyda Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol Cymru (CLAS Cymru)
Mae CLAS Cymru yn gweithio i ddod â thir sy’n cael ei danddefnyddio yn ôl i ddefnydd cymunedol cynhyrchiol. Maen nhw’n chwilio am Gynghorydd Tir Cymunedol newydd gyda’r sgiliau a’r gallu i gynnig cyngor neu gymorth technegol manwl, un i un, i gymunedau gwledig a pherchnogion tir sydd eisiau help i gael mynediad at/rhyddhau tir at gyfer tyfu cymunedol.
Bydd y rôl yn gweithio’n agos, ochr yn ochr â Chydlynydd a Chynghorydd Tir Cymunedol presennol CLAS, i gyflawni canlyniadau prosiect, yn ogystal â’n tîm ehangach o naw o staff FfFfDGC, sy’n darparu cymorth i grwpiau tyfu cymunedol ledled Cymru, fel rhan o raglen Tyfu Pobl.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau, 29 Ionawr. I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan FfFfDGC.

Newyddion am gyllid ar flog Tyfu Pobl
Ar y blog y mis hwn, gallwch ddarllen am
Cronfa Grantiau Sainsbury’s – hyd at £500, dyddiad cau, 28 Chwefror
Os hoffech gymorth ynghylch unrhyw un o’r cyfleoedd cyllido hyn neu ynghylch cyllido’n gyffredinol, fel prawfddarllen eich cais cyn i chi ei anfon, cysylltwch â [email protected] neu [email protected] gyda digon o amser rhesymol cyn dyddiad cau’r cais.
 
 
Hyfforddai garddwriaethol organig, Cwmni Cydweithredol Gower Power a phrosiect Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned Cae Tân 
Mae Cae Tân yn brosiect Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned biodynamig sydd newydd gael ei sefydlu ar Benrhyn Gŵyr, a fydd yn tyfu cynnyrch ar gyfer 40 o gartrefi, yn ogystal â darparu cyfleoedd hyfforddi a dysgu i amrywiaeth o’ch grwpiau oedolion ac ysgol.
Trwy Twf Swyddi Cymru, maen nhw’n chwilio am rywun rhwng 16 a 24 oed, sy’n byw yng Nghymru ac sy’n frwd dros dyfu cynaliadwy, sydd eisiau dysgu mwy ac sy’n barod i weithio’n galed.
Gwarchodwyr coed
Mae gan Tyfu Pobl yng ngogledd Cymru oddeutu 200 o warchodwyr coed ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd eu heisiau nhw! Gallwch eu casglu nhw o swyddfa gogledd Cymru yn Caban Cyf, Yr Hen Ysgol, Brynrefail, ger Llanberis LL55 3NR. Cysylltwch â Katie Trent ar [email protected].
 
Diwrnod The Big Dig 
Bydd Sustain, unwaith eto, yn cynnal eu diwrnod The Big Dig ar 21 Mawrth. Nod y diwrnod yw cael pobl i fynd i’w gardd gymunedol leol a helpu i’w pharatoi ar gyfer y tymor tyfu newydd. Gallan nhw ddarparu deunyddiau cyhoeddusrwydd a rhai hadau i’w plannu ar y diwrnod, a bydd gwirfoddolwyr yn gallu cofrestru ar gyfer eich digwyddiad trwy eu mapiau ar-lein.  
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â Clare Horrell yn Sustain ar [email protected] neu 020 7065 0902.Os oes gennych swydd neu gyfle yr hoffech ei hysbysebu yma, anfonwch neges e-bost at [email protected].
 
 
Ewch i flog Tyfu Pobl i ddarllen y newyddion diweddaraf o Ogledd Cymru a chael gwybodaeth am y dewis eang o ddigwyddiadau gwych yn eich ardal mewn prosiectau tyfu cymunedol yn eich ardal yn cynnwys ....
 
Ewch i flog Tyfu Pobl i ddarllen y newyddion diweddaraf o Dde Ddwyrain Cymru a chael gwybodaeth am y dewis eang o ddigwyddiadau gwych yn eich ardal mewn prosiectau tyfu cymunedol yn eich ardal yn cynnwys ....
 
Ewch i flog Tyfu Pobl i ddarllen y newyddion diweddaraf o Dde Orllewin Cymru a chael gwybodaeth am y dewis eang o ddigwyddiadau gwych yn eich ardal mewn prosiectau tyfu cymunedol yn eich ardal yn cynnwys ....
 
« Back to News & Events