People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

FCFCG Wales - August Newsletter - Cylchlythyr Awst

August edition of FCFCG newsletter

 

Federation of City Farms & Community Gardens

Newsletter
Clychlythyr

August 2014
Awst 2014

Welcome to the August edition of our newsletter
Croeso i'r rhifyn Awst o ein cylchlythyr

In this edition:

 

>

Tyfu Pobl News

 

>

General

 

>

Jobs

 

>

Mid Wales

 

>

North Wales

 

>

South East Wales

 

>

South West Wales

 

 

Yn y rhifyn hwn:

 

>

Newyddion Tyfu Pobl

 

>

Cyffredinol

 

>

Swyddi

 

>

Canolbarth Cymru

 

>

Gogledd Cymru

 

>

De Ddwyrain Cymru

 

>

De Orllewin Cymru

 

 

Find us on:

 

 

   

facebook@co-oper

twitterGrowing Communities

   

   

Tyfu Pobl News

Wales CSA Gathering, 12-14 September, Flintshire

Calling all Community Supported Agriculture (CSA) schemes in Wales and all those who would like to inject some trust and solidarity into their local food systems.

The annual Wales CSA gathering  is coming up this September, on 12-14 near Mold, North Wales.  Following on from the very successful gathering at Lammas last year, this is a seminal moment for the future of CSA in Wales as we look to kick CSA on to the next level. For more information and to book your place go to the FCFCG website.

Mid Wales Skill Share Gathering, 26 September, Lampeter

This year’s Mid Wales Gathering will be held at Denmark Farm, a pioneering project connecting people with nature, where wildlife conservation is at the heart of all their activities.

The day will be jam packed, including an informative update about FCFCG’s Tyfu Pobl programme, presentations from inspiring community growing projects and opportunities for information sharing. During the afternoon you will have the opportunity to take part in a tour of Denmark Farm’s diverse site, not to mention the chance to participate in a choice of growing related workshops and demonstrations led by local practitioners. For more information and to book your place go to the FCFCG website.

Update from CLAS Cymru

We are pleased to announce that we will be officially launching our joint work with City and County of Swansea Council on 26  September as part of the European Federation of City Farms conference that is being hosted by FCFCG in Swansea.

On the 16th October we will be launching the joint work with Wrexham County Borough Council. The joint work will build upon the good practice that is already taking place and we hope to develop ways of working to help deliver increased community growing activities in these two counties which can be replicated throughout Wales.

In addition in September CLAS Cymru will be contributing to workshop sessions at the Wales Community Supported Agriculture network event being held in Flintshire from the 12 to 14 September. If you are interested in finding out more about the event please visit the FCFCG website.

Don’t forget there is a travel bursary available from CLAS Cymru for community groups, landowners and people supporting developing community growing. You can read more about the bursary on the CLAS website.

 

General

 

The Wales we Want

Have you taken part in the National conversation? This is an important way for you to get involved in the future of Wales and how it is shaped by Government.  Have a voice for community growing and complete the surveyhttp://thewaleswewant.co.uk/

Alternatively we will have the chance to contribute through our regional gatherings so that we can contribute as a stronger voice on behalf of community growing in Wales.

 

Get involved in Edible Gardens Open Day 2014

The Big Dig network is holding a community gardens open day on 20 September. It’s an opportunity for community gardens in your town or city to show off what they do and get more people involved. For more information and to get involved, go to the Big Dig website.

Third Sector Awards Cymru

WCVA have launched the Annual Third Sector Awards which honour the hard work and inspirational achievements of the third sector in Wales. There are 6 nomination categories including:

  • The environmental award - for organisations that have helped deliver environmental benefits for their communities.
  • The health, social care and wellbeing award - for those groups who have helped people to be happier and healthier in their communities.

For further information and a nomination form go to the WCVA website.

 

Jobs & opportunities

If you have a job or opportunity you would like to advertise here please email [email protected].

 

Mid Wales

Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from Mid Wales and to find out about the wide range of fantastic events in your area including ....

FCFCG Mid Wales Skills Share event, 26 September, Lampeter

Green Woodworking and Bench making, 20 August

Lactofermentation, 18 September

 

North Wales

Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from North Wales and to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ....

Community consultation: Denbighshire

Family Bee Day, 21 August, Capel Curig

Pollinator Friendly Garden Day, 1 September, Capel Curig

Wales CSA Gathering, 12-14 September, Flintshire

 

South East Wales

Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from South East Walesand to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ...

Wild Food Forage, 6 September, Cardiff

One Day Aquaponics course, 13 September, Monmouthshire

 

South West Wales

Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from South West Walesand to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ....

Eco tote bag workshop, 30 August, Swansea

Willow weaving, 6 September, Bishopston

 


Newyddion Tyfu Pobl

Cynulliad Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned Cymru, 12-14 Medi, Sir y Fflint

Dyma alwad i bob cynllun Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned (AChG) yng Nghymru ac i bawb sy’n dymuno rhoi rhywfaint o ymddiriedaeth a chefnogaeth i mewn i’w systemau bwyd lleol.

Cynhelir cynulliad blynyddol AChG Cymru ar 12-14 Medi ger yr Wyddgrug, Gogledd Cymru. Yn dilyn y cynulliad llwyddiannus iawn ar Galan Awst y llynedd, dyma gyfnod arloesol ar gyfer dyfodol AChG yng Nghymru wrth i ni fynd ati i gymryd AChG i’r lefel nesaf. Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch i wefan y Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol (FfFfDGC).

Cynulliad Rhannu Sgiliau Canolbarth Cymru, 26 Medi, Llanbedr Pont Steffan

Cynhelir Cynulliad Canolbarth Cymru eleni ar Fferm Denmarc, sef prosiect arloesol sy’n cysylltu pobl â natur, lle mae cadwraeth natur wrth wraidd yr holl weithgarwch.

Bydd y diwrnod yn llawn dop, gan gynnwys y newyddion diweddaraf am raglen Tyfu Pobl y FfFfDGC, cyflwyniadau gan brosiectau tyfu cymunedol ysbrydoledig a chyfleoedd i rannu gwybodaeth. Yn ystod y prynhawn, bydd gennych gyfle i gymryd rhan mewn taith o amgylch safle amrywiol Fferm Denmarc, yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai ac arddangosiadau yn ymwneud â thyfu o dan arweiniad ymarferwyr lleol. Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch i wefan  FfFfDGC.

Diweddariad gan CLAS Cymru

Rydym yn falch i gyhoeddi y byddwn yn lansio ein gwaith ar y cyd â Chyngor Dinas a Sir Abertawe yn swyddogol ar 26 Medi fel rhan o gynhadledd Ffederasiwn Ffermydd Dinesig Ewrop a gynhelir gan y FfFfDGC yn Abertawe.

Ar 16 Hydref byddwn yn lansio gwaith ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd y gwaith ar y cyd yn adeiladu ar yr ymarfer da sydd eisoes yn digwydd a gobeithiwn ddatblygu ffyrdd o weithio i helpu darparu mwy o weithgarwch tyfu cymunedol yn y ddwy sir hyn y gellir ei atgynhyrchu ledled Cymru.

Yn ogystal, ym mis Medi, bydd CLAS Cymru’n cyfrannu at sesiynau gweithdy yn nigwyddiad rhwydweithio Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned Cymru a gynhelir yn Sir y Fflint ar 13 a 14 Medi. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am y digwyddiad, ewch i wefan y FfFfDGC.

Cofiwch fod bwrsariaethau teithio ar gael gan CLAS Cymru ar gyfer grwpiau cymunedol, tirfeddianwyr a phobl sy’n cefnogi datblygu tyfu cymunedol. Gallwch ddarllen mwy am y fwrsariaeth ar wefan CLAS.

 

Cyffredinol

Y Gymru a Garem

A ydych chi wedi cymryd rhan yn y sgwrs Genedlaethol? Dyma ffordd bwysig i chi leisio barn ynghylch dyfodol Cymru a’r ffordd y mae’n cael ei lunio gan Lywodraeth. Codwch eich llais dros dyfu cymunedol a llenwch yr arolwg yn http://thewaleswewant.co.uk/cy.

Fel dewis arall, mae gennym gyfle i gyfrannu drwy ein cynulliadau rhanbarthol fel y gallwn gyfrannu fel llais cryfach ar ran tyfu cymunedol yng Nghymru.

Cymerwch ran yn Niwrnod Agored Gerddi Bwytadwy 2014

« Back to News & Events