People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

FCFCG Newsletter December 2014


FCFCG Newsletter December 2014

Welcome to the December edition of our newsletter Croeso i'r rhifyn Rhagfyr o ein cylchlythyr

 

North Wales Winter Gathering
The first Tyfu Pobl gathering of 2015 is taking place in North Wales on 17 January. The stunning Rhyd y Creuau Field Studies Council Centre will play host to a packed day of activities, including a tour of Golygfa Gwydyr community gardens, signwriting workshops and a session on 'shelter' – what kind of buildings you can build on your projects and their planning implications.
The event is completely free and open to everyone involved in a community growing project – so spread the word! To book your place, visit the event page on the FCFCG website.
Project Story - Dyfi Land Share
This month’s project story comes from Gráinne and Katie from Dyfi Land Share in Machynlleth. Their project started in March 2013 with the aim of increasing local knowledge of food production and to help members of their community gain start growing by matching them up with land owners with spare space in the area. So far, a fantastic eight land matches have been made, as well as running numerous successful food growing courses.
Welcome to Sam Holt, new South East Wales Development Worker
We are delighted to have appointed Sam Holt as the new FCFCG Development Worker for South East Wales. Many of you will already know Sam for his work with as Garden Manager at Riverside Community Garden, as well as his involvement with many other community growing initiatives. Sam has many years’ experience in community growing and will bring a huge amount of knowledge and experience to the team and our members in South East Wales.
We have added a Meet the Team page on the Tyfu Pobl blog, so if you want to find out more about us (or ever just wanted to have a look at our lovely mugs) now you can!
Funding news on the Tyfu Pobl Blog
There are several opportunities to get funding for your project on the Tyfu Pobl blog’s Funding and Enterprise section – make sure you check it out regularly for the latest grant opportunities in Wales.
Tyfu Pobl publications
Since the beginning of the Tyfu Pobl programme, FCFCG has produced a number of publications for community growers or people interested in setting up a community growing project. Why not check out Different growing systems explained? If you’re just getting started, or thinking about expanding your project it can be tricky to choose the right growing method. This resource will introduce you to the key features of permaculture, forest gardening, organic growing and other common growing systems, and explain how each system can be applied to a community space.
Noticeboard
Does your project have something to sell or freebies to share? Are you looking for equipment, staff or volunteers? We have a new community noticeboard on the Tyfu Pobl blog where growing projects can share wanted and offered ads. To post an ad please email the details, and any relevant photos, to [email protected].
The Wales We Want -  update from Community Land Advisory Service
In November, the Community Land Advisory Service (CLAS Cymru) attended a workshop hosted by Peter Davies, the Wales Commissioner for Sustainable Futures, as part of the Well Being of Future Generations Bill debate.
‘The Wales We Want’ workshop saw CLAS Cymru suggest that the Wales we would like to see is one where every community in Wales has access to enough land to help feed themselves. We would like to see communities in Wales becoming healthier and more resilient through the food they grow.
What Wales would you like to see? The Commissioner wants to hear from our Members as part of his national conversation.
Please click on the link here to tell the Commissioner what Wales your project or community would like to see. You can submit a single sentence, blog about what matters to your community, become a ‘futures champion’ or organise an event to bring people together to talk about the Wales your community or group might want. 
If you would like to discuss the national conversation or want help organising an event to debate the type of Wales you would like to see please call 02921 960966 or email [email protected]
Merry Christmas from the Tyfu Pobl team!
From all of us here at Tyfu Pobl we wish you a very merry Christmas and a fun, happy and fruitful New Year.
King Seeds discount for FCFCG members
Now is the time to be getting your heads in to the seed catalogues and ordering in next season’s delights. Alongside the myriad benefits of being a ‘Fed’ member (too many to list we hope you’ll agree), remember that as a member you can receive a 45% discount on seed orders over £35 from King Seeds. For more information on this offer and to become an FCFCG member, go to the FCFCG website.
Great British Growing Awards
The Great British Growing Awards 2015 are now open – visit their website to make your nomination and give yourselves the credit you deserve!
Community growing news
Does your community growing project have news to share? Want to get the word out about an event you are holding? Then email Jim Groves, Tyfu Pobl Communications Worker at [email protected] with details. The deadline for items for the next Tyfu Pobl newsletter is 9 January.
 
Job opportunity at Cynefin
Severn Wye Energy Agency are looking for a Place Coordinator under the Cynefin programme. Place Coordinators bring together different parts of the community to find creative solutions to improving the places where they live.
We also post details of jobs on our twitter feed (@TyfuPobl) and on our Facebook page.
If you have a job or opportunity you would like to advertise here please email [email protected]
 
Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from Mid Wales including ....
 
Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from North Wales and to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ....
 
Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from South East Wales and to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ....
 
Go to the Tyfu Pobl blog to read the latest news from South West Wales and to find out about the wide range of fantastic events at community growing projects in your area including ....
 

Cynulliad Gaeaf Gogledd Cymru
Cynhelir cynulliad cyntaf 2015 Tyfu Pobl yng ngogledd Cymru ar 17 Ionawr. Cynhelir diwrnod llawn o weithgareddau yng Nghanolfan Cyngor Astudiaethau Maes syfrdanol Rhyd y Creuau, a fydd yn cynnwys taith o gwmpas gerddi cymunedol Golygfa Gwydyr, gweithdai ysgrifennu arwyddion a sesiwn ar loches – pa fath o adeiladau allwch chi eu hadeiladu ar eich prosiectau a’u goblygiadau cynllunio.
Mae’r digwyddiad yn gyfan gwbl rad ac am ddim ac yn agored i bawb sy’n gysylltiedig â phrosiect tyfu cymunedol - felly lledaenwch y gair! I drefnu lle, ewch i dudalen y digwyddiad ar wefan FfFfDGC.
Stori prosiect – Rhannu Tir Dyfi
Mae stori prosiect y mis hwn yn sôn am Gráinne a Katie o Rhannu Tir Dyfi ym Machynlleth. Dechreuodd y prosiect ym mis Mawrth 2013 gyda’r nod o gynyddu gwybodaeth leol am gynhyrchu bwyd a helpu aelodau eu cymuned i ddechrau tyfu trwy eu paru nhw â pherchnogion tir â lle sbâr yn yr ardal. Hyd yn hyn, rydym ni ffurfio wyth pâr tir, yn ogystal â chynnal nifer o gyrsiau tyfu bwyd llwyddiannus.

Darllenwch fwy am eu gwaith ar flog Tyfu Pobl.
Croeso i Sam Holt, Gweithiwr Datblygu newydd De-ddwyrain Cymru
Rydym yn falch ein bod ni wedi penodi Sam Holt fel Gweithiwr Datblygu newydd FfFfDGC ar gyfer de-ddwyrain Cymru. Bydd llawer ohonoch eisoes yn adnabod Sam yn sgil ei waith fel Rheolwr Gardd, Gardd Gymunedol Glan yr Afon, yn ogystal â’i ymglymiad â nifer o fentrau tyfu cymunedol eraill. Mae gan Sam nifer o flynyddoedd o brofiad mewn tyfu cymunedol a bydd yn dod â llawer iawn o wybodaeth a phrofiad i’r tîm a’n haelodau yn ne-ddwyrain Cymru.
Rydym ni wedi ychwanegu tudalen Cyfarfod â’r Tîm ar flog Tyfu Pobl, felly, os hoffech ddarganfod mwy amdanom ni (neu eisiau cael cipolwg ar ein hwynebau), gallwch chi wneud hynny nawr!
Newyddion am gyllid ar flog Tyfu Pobl
Mae nifer o gyfleoedd i gael cyllid ar gyfer eich prosiect yn yr adran Cyllid a Menter ar flog Tyfu Pobl – gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ei gwirio’n rheolaidd i weld y cyfleoedd diweddaraf i gael grantiau yng Nghymru.
Cyhoeddiadau Tyfu Pobl
Ers dechrau rhaglen Tyfu Pobl, mae FfFfDGC wedi cynhyrchu nifer o gyhoeddiadau ar gyfer tyfwyr cymunedol neu bobl sydd â diddordeb mewn sefydlu prosiect tyfu cymunedol. Beth am gael cipolwg ar Esbonio systemau tyfu gwahanol? Os ydych chi’n dechrau arni, neu’n ystyried ehangu eich prosiect, gall fod yn anodd dewis y dull tyfu cywir. Bydd yr adnodd hwn yn eich cyflwyno chi at nodweddion allweddol permddiwylliant, garddio coedwig, tyfu organig a systemau tyfu cyffredin eraill, ac esbonio sut gellir cymhwyso pob system i le cymunedol.
Hysbysfwrdd
A oes gan eich prosiect rywbeth i’w werthu neu bethau rhad ac am ddim i’w rhannu? Ydych chi’n chwilio am offer, staff neu wirfoddolwyr? Mae gennym ni hysbysfwrdd cymunedol newydd ar flog Tyfu Pobl lle gall prosiectau tyfu rannu hysbysebion eisiau a chynnig. I bostio hysbyseb, anfonwch y manylion ac unrhyw luniau perthnasol mewn neges e-bost at [email protected].
Nadolig Llawen oddi wrth Dîm Tyfu Pobl!
Nadolig llawen iawn i chi gyd a blwyddyn newydd dda ffrwythlon oddi wrthym ni gyd yma yn Tyfu Pobl.
 
Gostyngiad yn King Seeds i aelodau FfFfDGC
Dyma’r amser i gael cipolwg ar gatalogau hadau ac archebu ar gyfer y tymor nesaf. Ynghyd â buddion niferus bod yn aelod o’r ‘Ffed’ (gormod i’w rhestru, rwy’n siŵr y cytunwch), cofiwch y gall aelod dderbyn gostyngiad o 45% ar archebion hadau dros £35 o King Seeds. I gael mwy o wybodaeth am y cynnig hwn, a dod yn aelod o FfFfDGC, ewch i wefan FfFfDGC.
Great British Growing Awards
Mae Great British Growing Awards 2015 bellach ar agor – ewch i'w wefan nhw i roi eich enwebiad a chael y clod rydych chi’n ei haeddu!
Newyddion tyfu cymunedol
A oes gan eich prosiect tyfu cymunedol newyddion i’w rhannu? Eisiau lledaenu’r gair am ddigwyddiad rydych chi’n ei gynnal? Yna anfonwch y manylion mewn neges e-bost at Jim Groves, Gweithiwr Cyfathrebiadau Tyfu Pobl, ar [email protected]. Y dyddiad cau ar gyfer eitemau i’w cynnwys yng nghylchlythyr nesaf Tyfu Pobl yw 9 Ionawr.
Cyfle am swydd yn Cynefin
Mae Asiantaeth Ynni Hafren Gwy yn chwilio am Gydlynydd Lle o dan y rhaglen Cynefin. Mae Cydlynwyr Lle yn dod â rhannau gwahanol o’r gymuned at ei gilydd i ddod o hyd i atebion creadigol at wella’r lleoedd ble maen nhw’n byw.
Os oes gennych chi swydd neu gyfle yr hoffech i ni ei hysbysebu yma, anfonwch neges e-bost at [email protected]
 
Ewch i’r blog Tyfu Pobl i ddarllen y newyddion diweddaraf o Ganolbarth Cymru, gan gynnwys ....
 
Ewch i flog Tyfu Pobl i ddarllen y newyddion diweddaraf o Ogledd Cymru a chael gwybodaeth am y dewis eang o ddigwyddiadau gwych yn eich ardal mewn prosiectau tyfu cymunedol yn eich ardal yn cynnwys ....
 
Ewch i flog Tyfu Pobl i ddarllen y newyddion diweddaraf o Dde Ddwyrain Cymru a chael gwybodaeth am y dewis eang o ddigwyddiadau gwych yn eich ardal mewn prosiectau tyfu cymunedol yn eich ardal yn cynnwys ....
 
Ewch i flog Tyfu Pobl i ddarllen y newyddion diweddaraf o Dde Orllewin Cymru a chael gwybodaeth am y dewis eang o ddigwyddiadau gwych yn eich ardal mewn prosiectau tyfu cymunedol yn eich ardal yn cynnwys ....

Ymestyn eich tymor tyfu, 11 Chwefror, Abertawe

« Back to News & Events