People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

FCFCG is recruiting /Mae FfFfDGC yn recriwtio

FCFCG is a dynamic UK charity that supports community groups to establish and manage local green spaces, including community gardens, farms, orchards and allotments. We are recruiting for five new posts in Wales:

 

Coordinator, Community Land Advisory Service
4 days/wk, £27,849 - £30,001 pro rata
The post-holder will co-ordinate this exciting new five year project, which aims to substantially increase community access to land across the country. This post is funded by the Big Lottery Fund.
Community Land Advisors x 2
2.5 days/wk, £27,849 - £30,001 pro rata
Working for the Community Land Advisory Service, you will advise landowners and community groups on specialist issues relating to land access, such as on leases, licences, planning and allotments legislation.
These posts are funded by the Big Lottery Fund.
Funding & Community Enterprise Advisors x 2
2.5 days/wk, £27,849 - £30,001 pro rata
As part of our Tyfu Pobl team, you will provide specialist advice and training to community groups around fundraising and social enterprise opportunities.
These posts are funded by EAFRD and the Welsh Government.
Deadline for applications: Wednesday 27 March 13
For a job pack visit: www.farmgarden.org.uk/jobs
[email protected]   Tel: 0117 923 1800

Cynghorwyr Arbenigol
Mae’r FfFfDGC yn elusen ddeinamig yn y DU sy’n cynorthwyo grwpiau cymunedol i sefydlu a rheoli mannau gwyrdd lleol, yn cynnwys gerddi cymunedol, ffermydd, perllannau a rhandiroedd: Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn recriwtio ar gyfer pum swydd newydd yng Nghymru:
Cydlynydd, Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol
4 diwrnod yr wythnos, £27,849 - £30,001 pro rata
Bydd deiliad y swydd hon yn cydlynu’r prosiect pum mlynedd cyffrous hwn, sy’n ceisio cynyddu gallu’r cyhoedd i ddefnyddio tir ar draws y wlad. Mae’r swydd hon yn cael ei hariannu gan Y Gronfa Loteri Fawr.
Cynghorwyr Tir Cymunedol x 2
2.5 diwrnod yr wythnos, £27,849 - £30,001 pro rata
Gan weithio i’r Gwasanaeth Cynghori ar Dir Cymunedol, byddwch yn rhoi cyngor i dirfeddianwyr a grwpiau cymunedol ar faterion arbenigol sy’n gysylltiedig â chael mynediad i dir, megis ar brydles, trwyddedi, deddfwriaeth cynllunio a rhandiroedd.
Mae’r swyddi hyn yn cael eu hariannu gan Y Gronfa Loteri Fawr.
Cynghorwyr Cyllid a Menter Gymunedol x 2
2.5 diwrnod yr wythnos, £27,849 - £30,001 pro rata
Fel rhan o’n tîm Tyfu Pobl, byddwch yn darparu cyngor a hyfforddiant arbenigol i grwpiau cymunedol ar gyfleoedd i godi arian a menter gymdeithasol. Caiff y swyddi hyn eu hariannu gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher 27 Mawrth 13
I gael pecyn swyddi ewch i: www.farmgarden.org.uk/jobs

[email protected]   Ffôn: 0117 923 1800

« Back to News & Events