People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

FCFCG Free Training

FREE FCFCG training & events 2015 Hyfforddiant a Digwyddiadau FfFfDGC AM DDIM 2015

Join the Federation of City Farms and Community Gardens at our FREE training events coming up in South West Wales. Find out more and book your place by clicking on the links below - places are limited so don't delay!
________________________________________
Building a compost loo
4-25 March, Gower
Would you like to know how to build a compost loo on your community project? Then this training course at Cae Tan CSA on the Gower will offer you the hands on experience to go away and do just that!
On this two day hands-on course you will be taught the building techniques and then put them in to practice by building a compost loo.
Find out more and book your place
________________________________________
How to be funding fit and reach your market, 8 April, Lampeter
At this free FCFCG training event in Llanelli on 17 March you will learn some top tips on finding funding, including how to write successful funding applications and finding grants to apply to.
You will also learn from professional marketing expert Juliet Fay about how to raise awareness for your project and increase income, volunteer numbers and visitors through well planned marketing practices. This event will also help you understand how to promote the work you do to the right audience, whether that’s funders, your local community, potential customers or volunteers.
Find out more and book your place
________________________________________
South West Wales Skill sharing event, 9 May, Cardigan
This year’s South West Wales Skill Sharing and Networking Event will be held at Cardigan Castle. Originally an important stronghold in the ancient Welsh kingdom of Ceredigion, decades of neglect left the site in ruins, but after years of local campaigning the castle is now in public hands. Extensive works have taken place to restore the castle to its former glory and the doors have been opened for community, recreational and educational uses. 
The event will be brimming with activities including a Tyfu Pobl programme update, presentations from inspiring community growing projects and opportunities for networking. During the afternoon you can take part in a tour of Cardigan Castle and participate in a choice of growing related workshops and demonstrations led by local practitioners.
Find out more and book your place
Look forward to seeing you there!
 

Ymunwch â'r Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a Gerddi Cymunedol at ein digwyddiad hyfforddi AM DDIM yn cael eu cynnal yng ne-orllwein Cymru. Cliciwch ar y cysylltiadau am fwy o wybodaeth a’i archebu eich lle – mae llefydd yn gyfyngedig felly peidiwch ag oedi!
________________________________________
Adeiladu toiled compost
24-25 Mawrth, Y Gŵyr
A hoffech chi wybod sut i adeiladu toiled compost yn eich prosiect cymunedol? Bydd y cwrs hyfforddi hwn a gynhelir ym mhrosiect Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned Cae Tan ar y Gŵyr yn cynnig profiad ymarferol i chi allu gwneud hynny!
Ar y cwrs deuddydd ymarferol hwn, byddwch yn dysgu technegau adeiladu ac yna’n eu defnyddio i adeiladu toiled compost.
Darganfod mwy a threfnu eich lle
________________________________________
Sut i gael cyllid addas a chyrraedd eich marchnad, 8 Ebrill, Mawrth, Llanbedr Pont Steffan
Yn nigwyddiad hyfforddi rhad ac am ddim FfFfDGC yn Llanbedr Pont Steffan ar 8 Ebrill, byddwch yn cael gwybod am rai awgrymiadau da ar sut i ddod o hyd i gyllid, gan gynnwys sut i lenwi ceisiadau llwyddiannus am gyllid a dod o hyd i grantiau i wneud cais amdanynt.
Byddwch hefyd yn dysgu gan arbenigwr marchnata proffesiynol, Juliet Fay, am sut i godi ymwybyddiaeth o’ch prosiect a chynyddu incwm, nifer y gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, trwy arferion marchnata wedi’u cynllunio’n dda. Bydd y digwyddiad hwn yn eich helpu chi i ddeall sut i hyrwyddo’r gwaith rydych chi’n ei wneud i’r gynulleidfa gywir, p’un ai a ydyn nhw’n arianwyr, eich cymuned leol, cwsmeriaid posibl neu wirfoddolwyr.
Darganfod mwy a threfnu eich lle
________________________________________
Digyddiad De-Orllwin a Chanolbarth Cymru, 9 Mai, Aberteifi
Bydd y diwrnod yn llawn gweithgareddau, gan gynnwys diweddariad ar raglen Tyfu Pobl, cyflwyniadau gan brosiectau tyfu cymunedol ysbrydoledig a chyfleoedd i rwydweithio. Yn ystod y prynhawn, gallwch fynd ar daith o gwmpas Castell Aberteifi, heb sôn am gymryd rhan mewn gweithdai ac arddangosiadau sy’n ymwneud â thyfu, dan arweiniad ymarferwyr lleol.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o gynhyrchu bwyd yn Sir Gâr, dysgu sgiliau newydd, cael cipolwg o gwmpas Castell Aberteifi, neu fod yn rhan o’r mudiad tyfu cymunedol, yna mae’r cynulliad hwn yn addas i chi.
Darganfod mwy a threfnu eich lle
Edrychwn ymlaen at eich weld yna!

« Back to News & Events