People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Evaluation from the Welsh Government- Ynni'r Fro

Ynni'r Fro Evaluation from the Welsh Government.

Ynni’r Fro is the Welsh Government programme of support to community scale renewable energy schemes. It offers communities advice, grants and loans to enable them to develop renewable energy projects.

Mid term evaluation

The evaluation comprised four components

 • A desk review of the recent history and policy context to Ynni’r Fro.
 • An online survey of community groups that have applied to Ynni’r Fro for support.
 • Follow-up interviews with selected community groups who responded to the survey.
 • Interviews with stakeholders to discuss the design and delivery of the programme.

Key points

 • The national coverage, broad remit and quality of the advice service.
 • The financial support available through Ynni’r Fro.
 • The fact that Ynni’r Fro is a longer term support programme than other initiatives in this area.

Key findings

The evaluation identified a number of challenges to developing a community renewable energy project, looked at the ways in which the Ynni’r Fro programme was already addressing these, and made recommendations on how this could be developed in future.

The main challenges identified were:

 • the shortage of capacity, skills and experience within community groups
 • difficulties in obtaining planning permission and consents
 • challenges in finding funding for preparatory work and capital for scheme development.

Contact

Tel: 029 2082 1681
Email: [email protected]

Ynni’r Fro yw rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi cynlluniau ynni adnewyddadwy ar raddfa gymunedol. Mae’n cynnig cyngor, grantiau a benthyciadau i gymunedau i’w galluogi nhw i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.

Gwerthusiad canol tymor

Roedd pedair elfen i’r gwerthusiad canol tymor

 • Adolygiad desg o hanes diweddar a chyd-destun polisi Ynni’r Fro.
 • Arolwg ar-lein o grwpiau cymunedol sydd wedi gwneud cais am gymorth gan Ynni’r Fro.
 • Cyfweliadau dilynol gyda detholiad o grwpiau cymunedol a ymatebodd i’r arolwg.
 • Cyfweliadau gyda rhanddeiliaid i drafod dyluniad a’r modd y mae’r rhaglen yn cael ei chyflawni.

Pwyntiau allwedol

 • Cwmpas eang a safon y gwasanaeth cynghori a’r ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio’n genedlaethol.
 • Y cymorth ariannol sydd ar gael drwy Ynni’r Fro.
 • Y ffaith fod Ynni’r Fro yn rhaglen gymorth fwy hirdymor na mentrau eraill yn y maes.

Y Prif Gasgliadau

Nododd y gwerthusiad nifer o heriau o ran datblygu prosiect ynni adnewyddadwy cymunedol, gan graffu ar sut y mae Ynni’r Fro eisoes yn ateb yr heriau hynny, a gwnaeth argymhellion am sut y gellid datblygu’r gwaith hwnnw yn y dyfodol.

Y prif heriau a nodwyd oedd:

 • diffyg capasiti, sgiliau a phrofiad o fewn grwpiau cymunedol
 • anawsterau o ran cael caniatadau a chydsyniadau cynllunio
 • heriau o ran dod o hyd i gyllid ar gyfer gwneud gwaith paratoi a chyfalaf ar gyfer datblygu cynlluniau.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 1681
Ebost: [email protected]

 

« Back to News & Events