People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

energy efficiency call for evidence

Consultation between 17th June and 9th September.

The Welsh Government has had significant impact with its energy efficiency programmes to date, and by setting out long-term direction in a first Wales Energy Efficiency Strategy, we have the opportunity to engage more widely in realising the opportunities and addressing barriers to uptake.

An energy efficiency call for evidence was held between 16 October 2014 and 8 January 2015 seeking the views of stakeholders on a potential vision for energy efficiency in Wales, and options for a way forward.  A collation document sharing the results of the call for evidence has been published alongside this draft strategy.

All responses have been considered fully in establishing the evidence and developing the strategy further, and we believe that this draft strategy reflects the current evidence and the views of stakeholders.  We would now like to give you the opportunity to shape the final strategy.

 

Start of consultation: 17/06/2015

End of consultation: 09/09/2015

 

http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/the-development-of-an-energy-efficiency-strategy-for-wales/?status=open&lang=en

Cafodd Llywodraeth Cymru effaith sylweddol ar y sefyllfa hyd yma gyda'i rhaglenni effeithlonrwydd ynni, a thrwy bennu y cyfeiriad hirdymor yn Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni gyntaf Cymru, dyma ein cyfle nawr i drafod yn ehangach er mwyn manteisio ar y cyfleoedd a mynd i'r afael â'r rhwystrau i alluogi hyn.    

Cynhaliwyd galwad am dystiolaeth ar effeithlonrwydd ynni rhwng 18 Hydref a'r 8 Ionawr 2015 i holi barn rhanddeiliaid am y weledigaeth bosibl ar gyfer defnyddio ynni yn fwy effeithlon yng Nghymru, a'r opsiynau ar gyfer y ffordd  ymlaen.  Cyhoeddwyd dogfen o ganlyniadau yr alwad am dystiolaeth ochr yn ochr â'r strategaeth ddrafft hon.  

Cafodd pob ymateb ei ystyried yn llawn er mwyn sefydlu'r dystiolaeth a datblygu'r strategaeth hyd yn oed ymhellach, ac rydym yn credu bod y strategaeth ddrafft hon yn adlewyrchu'r dystiolaeth bresennol a safbwyntiau'r rhanddeiliaid.  Hoffem yn awr roi'r cyfle ichi lunio'r strategaeth derfynol.

 

Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 17/06/2015

Diwedd y cyfnod ymgynghori: 09/09/2015

http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/the-development-of-an-energy-efficiency-strategy-for-wales/?skip=1&lang=cy


« Back to News & Events