People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Energiewende: could it work in Wales?

Opportunity for Wales to develop its own transformation in community-owned energy

Energiewende: a all weithio yng Nghymru?

 

Energiewende: could it work in Wales?

 

2 Gorffennaf 2014

yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter yng Nghaerdydd.

 

2nd of July 2014

at the Chapter Arts Centre in Cardiff.

 Gobeithiwn ddwyn ynghyd amrywiaeth o farn ynglŷn â’r ysbrydoliaeth a gynigir gan Energiewende yr Almaen a’r cyfle i Gymru ddatblygu ei thrawsnewidiad ei hun mewn ynni sy’n eiddo i’r gymuned.

 

We hope to bring together a range of views on the inspiration offered by the German Energiewende and the opportunity for Wales to develop its own transformation in community-owned energy.

 

Prif Araith

Bydd Alan Simpson yn traddodi’r brif araith ar y profiad Almaenig a’i berthnasedd i Gymru, efo Alun Davies AC (tbc), Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd ymarferwyr, cyllidwyr a gwleidyddion yn trafod y materion mewn trafodaeth banel o dan gadeiryddiaeth Rita Singh, Cynnal Cymru, gyda chwestiynau i ddilyn.

 

Keynote

Alan Simpson will deliver a keynote speech on the German experience and its relevance to Wales, alongside Alun Davies AM (tbc), Minister for Natural Resources in Wales.

Practitioners, financers and politicians will discuss the issues in a panel debate chaired by Rita Singh, Cynnal Cymru, with questions to follow.

 

Ynni a pherchnogaeth

Bydd sesiwn ar ynni a pherchnogaeth yn dilyn y brif araith. Er mwyn sicrhau dyfodol adnewyddadwy i Gymru bydd angen ystod llawer ehangach o fodelau perchnogaeth - caiff trawsnewidiad i system ynni adnewyddadwy a datganoledig ei gyflawni mewn sawl ffordd wahanol.

 

Energy and ownership

A session on energy and ownership will follow this keynote. To secure a renewable future for Wales will require a much broader range of ownership models – the transition to a renewable and decentralised energy system will be delivered in many different ways.

 

Cynllunio ar gyfer ynni cymunedol

Mae cael cymeradwyaeth i brosiectau yn allweddol i raddfa’r trawsnewid a fyddai’n gweld llawer rhagor o bobl yn berchen ar ynni a gynhyrchir yn lleol. Bydd cynllunwyr, cynghorwyr ac ymchwilwyr yn trafod y materion mewn trafodaeth banel o dan gadeiryddiaeth CLILC, gyda chwestiynau i ddilyn.

 

Planning for community energy

Getting projects approved is key to the scale of the transformation that would see so many more people owning locally generated energy. Planners, councillors and researchers will discuss the issues in a panel debate, chaired by WLGA with questions to follow.

 

Cysylltu ynni cymunedol

Sut ddylai’r grid weithio yng Nghymru? A yw’n bosibl i’r grid ddod yn fodel di-ddifidend, wedi ei ganolbwyntio ar leihau’r galw ac wedi’i strwythuro o amgylch system ynni ddatganoledig? Caiff materion cyflenwi a storio hefyd eu trafod. Cyflwyniadau panel wedi eu cadeirio gan Alun Ffred Jones AM (tbc), gyda chwestiynau i ddilyn.

 

Connecting community energy

How should the grid work in Wales? Is it possible for the grid to become a not for dividend model, focussed on reducing demand and structured around a decentralised energy system? Issues of supply and storage also discussed. Panel presentations chaired by the Alun Ffred Jones AM (tbc), with questions to follow.

 

Hawl i Holi

Mae perchnogaeth a thrawsnewid ynni i ynni adnewyddadwy yn fater allweddol ar gyfer Cymru. Yn y Almaen a Denmarc ceir consensws gwleidyddol ynglŷn â’r nod – yr unig bwnc trafod yw sut i’w gyrraedd. Bydd gwleidyddion yn trafod y materion gydag Alan Simpson.

 

Question time

Ownership and the energy transition to renewables is a key issue for Wales. In Germany and Denmark there is political consensus about the destination – the only discussion is about how to get there. Politicians and the audience to discuss the issues with Alan Simpson.

 

Manylion:

Bydd y cyfarfod yn ddechrau am 10am yn Chapter.  Bydd te a coffi ar gael yn ystod yr eqwyliau.  Ond bydd angen gwneud trefniadau eich hun am ginio, gyda Café are gael yn Chapter sydd yn gweini bwyd gyda opsiwnau llysieuol a fegan.

 

Details:

The meeting will begin at 10am in Chapter. Tea and coffee will be provided during breaks, but own arrangements will need to be made for lunch -  the Café in Chapter serves food, with vegetarian and vegan options available.

RSVP:

Please email or call Gareth Sims at [email protected] / 078822 18732 to reserve your place.

« Back to News & Events