People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Cynnal Cymru - Sustain Wales Newsletter

Trees, Women and Wrexham | Coed, Menywod a Wrecsam

Cynnal Cymru Logo
 

Hello | Shwmae,

We are all very excited at Cynnal Cymru to be entering into a new stage of our own development. First, though, is a “date for your diary”. On 22 January 2015, please join us at Cardiff City Hall where Tony Hawks, the Radio 4 comedian, will be hosting our launch event to celebrate the start of this new chapter. Our next Newsletter will have a lot more detail.

Rydym ni i gyd llawn cyffro yn Cynnal Cymru oherwydd ein bod ar fin dechrau ar gyfnod datblygu newydd. Yn gyntaf, felly, "dyddiad ar gyfer eich dyddiadur". Ar 22 Ionawr 2015, plis ymunwch â ni yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, lle bydd y digrifwr Tony Hawks (Radio 4) yn cyflwyno ein digwyddiad lansio i ddathlu ddechrau'r bennod newydd hon. Manylion i ddilyn yn ein cylchlythyr nesaf.
 
In the meantime we continue to support the Welsh Government in its drive to create a sustainable Wales and have made some key developments including:
Yn y cyfamser, rydym yn parhau i gefnogi prosiectau Llywodraeth Cymru ac rydym wedi gwneud rhai datblygiadau allweddol, gan gynnwys: 
 

Stories | Straeon

CCCW plant themselves in Wrexham for two days

In September the Climate Change Commission for Wales’ (CCCW) members gathered at Glyndwr University, Wrexham for a two day meeting. Rita Singh from Cynnal Cymru co-chaired the meeting alongside Peter Davies, Wales' Commissioner for Sustainable Futures. Along with Wrexham Council and Forestry Research, members of the CCCW and Cynnal Cymru planted a Lime tree as part of a study in tree cover in Welsh towns and cities. 

Read the full story on our website
Read the summary from the meeting on Storify

Comisiwn Cymru Ar Y Newid Yn Yr Hinsawdd Yn Plannu Hadau Yn Wrecsam Am Ddeuddydd

Ym mis Medi, cyfarfu aelodau Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd (CCWW) ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam am gyfarfod deuddydd. Cyd-gadeiriwyd y cyfarfod gan Rita Singh o Cynnal Cymru a Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru. Ar y cyd â Chyngor Wrecsam ac Ymchwil Coedwigaeth, plannodd aelodau CCWW a Cynnal Cymru goeden bisgwydden fel rhan o astudiaeth i orchudd coed mewn trefi a dinasoedd Cymru. 

Darllenwch y stori lawn ar ein gwefan
Darllenwch grynodeb o'r cyfarfod ar Storify
 

The Wales Women Want

Cynnal Cymru on behalf of The Wales We Want Campaign supported a very successful event in Swansea with the Women’s Institute called ‘The Wales Women Want’. Journalist and broadcaster Carolyn Hitt, was the special guest for this highly energised event with fantastic engagement by all; videos, Tweets and images can be found in the Storify below. 

Read a summary of the Wales Women Want on Storify

Y Gymru a Garai Merched

Hefyd ym mis Medi, cynhaliodd Cynnal Cymru ddigwyddiad llwyddiannus iawn yn Abertawe, ar y cyd â Sefydliad y Merched ac ar ran ymgyrch Y Gymru a Garem, o’r enw ‘Y Gymru a Garai Merched’. Carolyn Hitt, y newyddiadurwr a darlledwr, oedd gwestai arbennig y digwyddiad egnïol hwn. Gallwch  weld fideos, negeseuon wedi’u trydar a delweddau yn yr erthygl isod.

Darllenwch mwy am hanes y diwrnod ar Storify
 

The Sustainable Development Charter signs up its 250th signatory!

We are pleased to welcome the Arts Council of Wales as the 250th signatory to the Sustainable Development Charter. Cynnal Cymru manages the Charter on behalf of Welsh Government and is proud to provide ongoing help and support to a vibrant and growing network of organisations committed to sustainable development.

www.sd-charter.net

Y Siarter Datblygu Cynaliadwy yn derbyn ei 250fed llofnodwr!

Mae’n bleser gennym groesawu Cyngor Celfyddydau Cymru fel 250fed llofnodydd y Siarter Datblygu Cynaliadwy. Mae Cynnal Cymru yn rheoli’r Siarter ar ran Llywodraeth Cymru ac mae’n falch o ddarparu cefnogaeth a chymorth parhaus i rwydwaith cynyddol a ffyniannus o sefydliadau sy’n ymroddedig i ddatblygu cynaliadwy. 

www.siarter-dc.net

 

 Events 

02 - 08 November | Living Wage Week
17-18 November | Locality '14 Convention, Cardiff
25 November | SDCC Conference: What is our common future
28 November | SD Charter, Realising Community Benefits
22 January | Cynnal Cymru Launch, Cardiff
 
02 - 08 Tachwedd Wythnos 'Living Wage'
17-18 Tachwedd | Cynhadledd Locality '14  Caerdydd
25 Tachwedd | Cynhadledd SDCC:Beth yw ein Dyfodol Cyffredin
28 Tachwedd | Siarter DC, Gwireddu Budd i'r Gymuned
22 Ionawr | Lansiad Cynnal Cymru , Caerdydd
Register for our launch event | Cofrestrwch am ein digwyddiad lawnsio
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Website
Website
Email
Email
 
« Back to News & Events