People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Councils in Wales are going to change /Mae cynghorau Cymru'n mynd i newid

Leighton Andrews, Minister for Public Services, has published a White Paper, Reforming Local Government: Power to Local People setting out the Welsh Government's vision for the future of Local Government which is more inclusive, effective and accountable. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Leighton Andrews, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Bapur Gwyn, Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol, sy'n amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol mwy cynhwysol, effeithiol ac atebol i Lywodraeth Leol.

The Welsh Government wants local councils to change to make sure they make best use of the money they have, that they listen to their communities and that they share their power and responsibility with the people they serve.

 
To find out what this means for you, and to have your say before it happens visit: www.wales.gov.uk/councilstochange
 
This consultation closes 28th April.
 
 
Mae Llywodraeth Cymru am i gynghorau lleol newid i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gwneud y defnydd gorau o’u harian, yn gwrando ar eu cymunedau ac yn rhannu eu grym a’u cyfrifoldeb â’r bobl y maen nhw’n eu gwasanaethu.
 
I gael gwybod beth fydd hyn yn ei olygu i chi, ac i fanteisio ar y cyfle i ddweud eich dweud cyn i bethau newid, ewch i www.cymru.gov.uk/cynghorauinewid.
 

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 28 Ebrill

« Back to News & Events