People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Continuation of funding through 2015

Renew Wales receives funding for another year to help communities around Wales take enterprising action to combat climate change

We have recently been given the fantastic news that Renew Wales has received confirmation of funding for the whole of 2015. The Welsh Government and Big Lottery Fund has agreed to provide around £268,000 through the Sustainable Steps Programme (Delivered by the BIG fund and funded by money from dormant bank accounts) to help us continue our work, helping communities combat climate change around Wales.

The continuation of funding was in recognition of the tremendous work that has been done so far. A study of the effectiveness of Renew Wales during its time so far showed that it is effectively engaging with groups who are new to climate change. Of 73 groups involved in a survey, 42 (58%) had not previously been involved in an environmental project. Furthermore, it has been estimated that one third of projects are unlikely to have happened without support from Renew Wales.

 

Renew Wales has been involved with so many successful projects already and we would like to present a brief summary of some of the projects that have helped us ensure the continuation of funding:
Maindee Action Group:

Maindee Action Group are a new organisation working in Newport. They had identified a local need, among low income working families, for a food bank. They had an idea but did not know how to take it forward. They became involved in Renew Wales because it gave them access to the advice and expertise of Nina, their Renew Wales coordinator. She was able to put them in touch with Fairshare and help start getting food for the food bank.

http://www.renewwales.org.uk/news-and-events/maindee-food-co-op-launch-37.asp

 

Gower Power:

Gower Power was named as one of ten Big Energy Idea winners by social investment fund Ignite. Renew Wales have provided support to the Swansea-based solar energy provider within the last year and were delighted to hear the news that Gower Power will be given the opportunity to pitch for up to £2 million investment at a very low rate of interest.

http://www.renewwales.org.uk/case-studies-details.asp?Case_Study_ID=61

 

Corwen Reservoir Hydro Power Scheme:

The proposed scheme has a capacity of 55kW with a head of 150 meters. The scheme has been designed with a flow of 50l/s and it is estimated that it will produce 128,000kWh per annum and produce a gross income of £32,000 per annum. Estimated construction costs are just under £300,000.

http://www.renewwales.org.uk/case-studies-details.asp?Case_Study_ID=64

 

Hugh Caswell's Energy Efficient Lighting Projects:

Renew Wales mentor, Hugh Caswell, has been carrying out inexpensive modifications to old lighting to help save people a lot of energy. He converts the old-style sleepy ‘cave-effect’ lighting into a ‘wide-awake’ direct-indirect lighting in minutes and the results always save upwards of 50% of energy.
http://www.renewwales.org.uk/case-studies-details.asp?Case_Study_ID=51

 

With the continuation of funding secured, we are aiming to provide support for 60 more community groups, as well as provide 30, that are already involved, with further mentoring support to drive their projects forward. On top of this, there will be more regional workshops and another Renew Wales conference to allow the exchange of ideas and to link groups with others striving to improve their communities. These are targets that we can expect to meet, given our success so far. By granting Renew Wales continued support and funding, we can also hope to keep educating people and spreading word about the problems of climate change and show how people can act now and locally to help prevent it.

 

Renew Wales coordinator, Bethan Gritten of Datblygiadau Egni Gwledig (DEG), had this to say about the continuation of funding through 2015: “Renew Wales has enabled me to provide versatile support to a wide range of groups, both new and existing. The programme has been able to accommodate our local needs brilliantly, dovetailing with regional support and devolving responsibilities where local leadership has been appropriate. The mentoring aspect has facilitated a huge transfer of knowledge into this area, particularly around community renewables.

 

This is not a light touch virtual network focusing just on information sharing, it is a strong and dynamic collective of people and organisations supporting each other to get stuff done. Renew shows that the whole really is more than the sum of its parts - there has been a step change in community led action on climate change in Wales in the past two years which would not have happened without it.”

 

Another Renew Wales coordinator, Dawn Davies of Timecentres UK, added: "It has been a great privilege being able to provide support to community organisations who are working hard to lead the way in developing sustainable communities. The Renew Wales project has made all the difference to these organisations and our own by providing the means to drive projects forward".

 

The positivity surrounding this news has been supplemented further by the announcement that we have been selected as one of the finalists for this year’s Wales Green Energy Awards. Renew Wales has been recognised for engaging the community, in an award that celebrates the success and achievements of the green industry in Wales: http://www.renewableuk-cymru.com/finalists-announced-for-wales-green-energy-awards/

 

 

Parhad yn ein cyllid drwy 2015
 
Mae Adfywio Cymru yn cael arian am flwyddyn arall i helpu cymunedau o bob cwr o Gymru i gymryd camau arloesol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.
 
Cawsom newyddion gwych yn ddiweddar sef bod Adfywio Cymru wedi cael cadarnhad ei fod wedi sicrhau arian ar gyfer 2015 gyfan. Mae Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Loteri Fawr wedi cytuno i gyfrannu tua £268,000 drwy’r Rhaglen Camau Cynaliadwy (sy’n cael ei rhedeg gan y Gronfa Loteri Fawr a’i hariannu gan arian o gyfrifon banc segur) er mwyn ein helpu i barhau â’n gwaith i helpu cymunedau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ledled Cymru.
Mae’r holl waith sydd wedi’i wneud hyd yma wedi helpu i sicrhau parhad yn yr arian hwn. Dangosodd astudiaeth o effeithiolrwydd Adfywio Cymru yn ystod ei amser hyd yma ei fod yn ymgysylltu’n effeithiol â grwpiau sy’n newydd i faes newid yn yr hinsawdd. O’r 73 o grwpiau a oedd yn gysylltiedig â’r arolwg, nid oedd 42 (58%) wedi cymryd rhan mewn prosiect amgylcheddol o’r blaen. Hefyd, amcangyfrifwyd na fyddai traean o’r prosiectau’n debygol o fod wedi digwydd heb gymorth gan Adfywio Cymru.
 
Gan fod Adfywio Cymru wedi bod yn gysylltiedig â chymaint o brosiectau llwyddiannus eisoes a hoffem yn awr roi crynodeb byr o rai o’r prosiectau sydd wedi ein helpu i sicrhau parhad yn ein harian:
 
Grŵp Gweithredu Maindee:
Mae Grŵp Gweithredu Maindee yn fudiad newydd sy’n gweithio yng Nghasnewydd. Mae wedi canfod angen lleol, ymhlith teuluoedd ar incwm isel sy’n gweithio, am fanc bwyd. Roedd ganddynt y syniad ond nid oeddent yn siŵr sut i’w wireddu. Daethant i gysylltiad ag Adfywio Cymru gan fod modd iddynt gael cyngor ac i fanteisio ar arbenigedd Nina, eu cydlynydd yn Adfywio Cymru. Roedd hi’n gallu eu rhoi mewn cysylltiad â Fairshare a chael help i ddechrau cael bwyd ar gyfer y banc bwyd.
 
Gower Power:
Cafodd Gower Power ei enwi fel un o ddeg enillydd y Big Energy Idea gan y gronfa buddsoddiadau cymdeithasol Ignite. Mae Adfywio Cymru wedi rhoi cymorth i’r darparwyr ynni solar o Abertawe yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac roeddem wrth ein bodd o glywed y newyddion y bydd Gower Power yn cael cyfle i gynnig am fuddsoddiad o hyd at £2 miliwn ar gyfradd llog isel iawn.
 
Cynllun Ynni Dŵr Cronfa Ddŵr Corwen:
Mae gan y cynllun arfaethedig y gallu i gynhyrchu 55kW yn ôl gollyngiad o 150 metr. Mae’r cynllun wedi’i ddylunio gyda llif o 50l/s ac amcangyfrifir y bydd yn cynhyrchu 128,000kWh y flwyddyn ac yn cynhyrchu incwm crynswth o £32,000 y flwyddyn. Amcangyfrifir y byddai’r costau adeiladau ychydig yn llai na £300,000.
 
Prosiectau Goleuo Ynni Effeithlon Hugh Caswell:
Mae mentor Adfywio Cymru, Hugh Caswell, wedi bod yn gwneud addasiadau cost isel i hen systemau goleuo i helpu pobl i arbed llawer o ynni. Mae’n addasu’r hen olau ‘tebyg i ogof’ i oleuo effro uniongyrchol-anuniongyrchol mewn munudau ac mae’r canlyniadau’n arbed hyd at 50% o ynni bob tro.
 
 
Gyda pharhad y cyllid wedi’i sicrhau, rydym yn gobeithio cynnig cymorth i 60 yn fwy o grwpiau cymunedol, yn ogystal â darparu cymorth mentora i 30, sydd eisoes yn cymryd rhan er mwyn eu helpu i ddatblygu eu prosiectau. Yn ychwanegol at hyn, bydd rhagor o weithdai rhanbarthol a chynhadledd Adfywio Cymru arall yn cael eu trefnu, a fydd yn gyfle i gyfnewid syniadau ac i gysylltu grwpiau ag eraill sy’n ymdrechu i wella eu cymunedau. Dyma dargedau y gallwn ddisgwyl eu cyflawni, o gofio ein llwyddiant hyd yma. Trwy ganiatáu parhad yn y gefnogaeth a chyllid Adfywio Cymru, gallwn hefyd obeithio dal ati i addysgu pobl a lledaenu’r neges am y problemau a achosir gan newid yn yr hinsawdd a dangos sut y gall pobl weithredu’n awr ac yn lleol i helpu i’w atal.
 
Dyma oedd gan gydlynydd adfywio Cymru, Bethan Gritten o Datblygiadau Egni Gwledig (DEG), i’w ddweud am barhad yn y cyllid ar gyfer 2015: “Mae Adfywio Cymru wedi fy ngalluogi i gynnig cymorth hyblyg i amrywiaeth eang o grwpiau, rhai hen a newydd. Mae’r rhaglen wedi llwyddo i ateb ein hanghenion lleol yn wych, sy’n cyfuno â chymorth rhanbarthol ac sy’n datganoli cyfrifoldebau lle mae arweinyddiaeth leol wedi bod yn briodol. Mae’r agwedd fentora wedi hwyluso’r broses o drosglwyddo llawer iawn o wybodaeth i’r maes hwn, yn enwedig maes ynni adnewyddadwy cymunedol.
 
Nid yw hwn yn rhwydwaith rhithiol amwys sy’n canolbwyntio ar rannu gwybodaeth yn unig. Mae’n gasgliad cryf a dynamig o bobl a mudiadau sy’n helpu ei gilydd i gyflawni pethau. Mae Adfywio Cymru yn dangos bod y cyfanwaith mewn gwirionedd yn fwy na’i rannau – bu newid pellgyrhaeddol mewn gweithredu sy’n cael ei arwain gan gymunedau ar newid yn yr hinsawdd yng Nghymru yn ystod y ddwy flynedd diwethaf ac ni fyddai hyn wedi digwydd hebddo.”
 
Ychwanegodd un arall o gydlynwyr Adfywio Cymru, Dawn Davies o Timecentres UK: "Mae wedi bod yn fraint cael darparu cymorth i fudiadau cymunedol sy’n gweithio’n galed i helpu i arwain y ffordd i ddatblygu cymunedau cynaliadwy. Mae prosiect Adfywio Cymru wedi gwneud byd o wahaniaeth i’r mudiadau hyn ac i ninnau drwy roi’r modd i wthio prosiectau yn eu blaenau."
 
Cafodd y newyddion da hwn ei ategu ymhellach gan y cyhoeddiad ein bod wedi cael ein dewis fel un o’r mudiadau sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru am eleni. Mae Adfywio Cymru wedi cael ei gydnabod am ymgysylltu â’r gymuned, mewn gwobr sy’n dathlu llwyddiannau a chyflawniadau’r diwydiant gwyrdd yng Nghymru: http://www.renewableuk-cymru.com/finalists-announced-for-wales-green-energy-awards/
 
 
« Back to News & Events