People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Community Energy Wales - The Way Forward

Community Energy in Wales 'The Way forward' at Ty Hywel took place in Cardiff on Tuesday the 15th of September. It was run on behalf of Community Energy Wales (CEW) and Cardiff Community Energy. The event was kindly sponsored by Jenny Rathbone AM.

 The event had an excellent turnout with barely a seat left in the room and included many communities and organisations involved with Community Energy schemes as well as representatives from Welsh Labour, Welsh Lib Dems, Plaid Cymru and the Wales Green Party. 

The event remained positive in spite of the recent announcements from the Department of Energy and Climate Change (DECC) that are creating such an uncertain future for many Community Energy schemes in Wales.  The event welcomed Dan McCallum who reminded us of what the benefits of Community Energy can be to the local communities we live and work in.  Professor Calvin Jones highlighted how the significant impact these smaller schemes can have on the Local Economy and Tanya Nash from Swansea City Council gave us an example of one local authority that was working hard to make sure it’s most deprived communities had the opportunity to benefit from Community Energy schemes.  Finally Jenny Rathbone AM highlighted what the future could hold for Wales if we were to follow the example of Germany’s ‘Energiewende’. 

Rob Proctor of Community Energy Wales said ‘It was great to see so many people attend this event.  In particular it was hopeful to see so many representatives of the Welsh Assembly Government attending and so many different political parties taking part in these sorts of discussions’.

Chris Blake Chair of Community Energy Wales and Director of The Green Valleys rounded of the event by highlighting that we have a long way to go in Wales, that we are up against some significant challenges but by working together and by taking advantage of new opportunities there is still the opportunity for a bright future for Community Energy in Wales in spite of the damaging effects of DECC’s changes to Feed In Tariff’s.

 

Cynhaliwyd 'Ynni Cymunedol Cymru à 'Y Ffordd Ymlaen' yn Nhŷ Hywel, Caerdydd ar ddydd Mawrth 15 Medi. Cafodd ei redeg ar ran Ynni Cymunedol Cymru (CEW) ac Ynni Cymunedol Caerdydd. Noddwyd y digwyddiad yn garedig gan Jenny Rathbone AC.

Daeth nifer ragorol i’r digwyddiad heb yr un sedd bron ar ôl yn yr ystafell, ynghyd ag amryw o gymunedau a sefydliadau sy’n ymwneud â chynlluniau Ynni Cymunedol a chynrychiolwyr o bleidiau Llafur Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Plaid Cymru a Phlaid Werdd Cymru. 

Arhosodd y digwyddiad yn bositif er y cyhoeddiadau diweddar gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) sy’n creu dyfodol mor ansicr i lawer o gynlluniau Ynni Cymunedol yng Nghymru.  Croesawyd Dan McCallum a fu’n ein hatgoffa o bosibiliadau manteisiol Ynni Cymunedol i’r cymunedau lleol yr ydym yn byw a gweithio ynddynt.  Tynnodd yr Athro Calvin Jones sylw at yr effaith sylweddol y gall y cynlluniau bach hyn ei gael ar yr Economi Leol a rhoddodd Tanya Nash o Gyngor Sir Abertawe enghraifft i ni o un awdurdod lleol oedd yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod gan ei gymunedau mwyaf difreintiedig gyfle i elwa o gynlluniau Ynni Cymunedol.  Yn olaf siaradodd Jenny Rathbone AC am y math o ddyfodol y gallai Cymru ei gael pe byddem yn dilyn enghraifft rhaglen ‘Energiewende’ yr Almaen. 

Dywedodd Rob Proctor o Ynni Cymunedol Cymru ei bod yn wych gweld cymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad hwn.  Roedd yn argoeli’n arbennig o dda, meddai, fod cymaint o gynrychiolwyr o Lywodraeth Cynulliad Cymru wedi mynychu a chymaint o wahanol bleidiau gwleidyddol yn cymryd rhan yn y mathau hyn o drafodaethau.

 

I gloi'r digwyddiad, dywedodd Chris Blake, Cadeirydd Ynni Cymunedol Cymru a Chyfarwyddwr The Green Valleys fod gennym lawer o ffordd eto i fynd yng Nghymru a’n bod yn wynebu sialensiau sylweddol, ond drwy weithio gyda’n gilydd a manteisio ar gyfleoedd newydd, bod siawns dda o hyd i Ynni Cymunedol gael dyfodol disglair yng Nghymru er gwaethaf effeithiau andwyol y newidiadau gan DECC i’r Tariffau Cyflenwi Trydan.

« Back to News & Events