People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Co-Own your own Windfarm - On Course for £1 million!


Co-Own your own Windfarm - On Course for £1 million!

Thirty members of Awel Co-op visited the site to see progress on the community wind farm which is currently being built on the Gwrhyd, 20 miles north of Swansea.

The oldest member was 84-year old Eric Bowen who was a brought up on the Gwrhyd and worked all his life in the opencast coal mine at Tairgwaith, close to the wind farm. Eric said “I used to walk all these paths as a boy. I look forward to seeing the turbines up on the mountain generating clean power for future generations. I enjoyed discussing the technical aspects of the turbines with the engineers on the visit.”

 Sioned Haf and Mair Craig who have both invested in the co-op said “It was wonderful to be in the fresh air. It’s a great site for wind turbines and very exciting that our community co-op owns them.”

 The co-op has just re-opened its Share Offer to enable people to invest during construction which can be followed here. The co-op is aiming to raise £1,000,000 within a month. It is well on the way having already passed the £800,000 mark.

 Dan McCallum, one of Awel’s Directors said,  “We appointed a local company, Raymond Brown Construction, to start building in March. We now have 370 members and hope that many more will join us. In the future, we plan to arrange regular site visits as everyone really enjoyed it. We want community renewable energy to be the future.”

 The Share Offer is open till June 15th at a projected interest rate of 7%.

 Shares are available from £50 and as a co-op, each member is entitled to one vote, irrespective of how many shares they own.

 We want more people to join the co-op and share the excitement of being part of something positive. Sign up to get more information on our website www.awel.coop

 

Ymwelodd deg aelod ar hugain o Gydweithfa Awel y safle i weld y cynnydd ar y fferm wynt gymunedol sy’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd ar y Gwrhyd, 20 milltir i’r gogledd o Abertawe.

 

 Yr aelod hynaf oedd Eric Bowen 84 mlwydd oed a gafodd ei fagu ar y Gwrhyd ac wedi gweithio ar hyd ei oes yn y pwll glo brig yn Nheirgwaith, yn agos i’r fferm wynt. Dywedodd Eric, “Bûm yn arfer cerdded ar yr holl lwybrau hyn pan oeddwn yn fachgen. Rwy’n edrych ymlaen at weld y tyrbinau i fyny ar y mynyddoedd yn cynhyrchu pŵer glân ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mwynheais drafod agweddau technegol y tyrbinau gyda’r peirianwyr ar yr ymweliad.”

 Dywedodd Sioned Haf a Mair Craig, dwy sydd wedi buddsoddi yn y gydweithfa, “Roedd hi’n hyfryd bod allan yn yr awyr iach. Mae’n safle gwych ar gyfer tyrbinau gwynt ac mae’n dda gwybod mai ein cydweithfa gymunedol ni sy’n berchen arnynt.”

 Mae'r gydweithfa newydd ail-agor ei Chynnig i alluogi pobl i fuddsoddi ystod y gwaith adeiladu y gellir ei ddilyn yma. Mae'r gydweithfa yn anelu at godi £1,000,000 o fewn mis. Mae popeth yn mynd yn ei flaen yn dda ac rydym wedi pasio’r marc £800,000 eisoes.

 Dan McCallum, un o Gyfarwyddwyr Awel, "Rydym penodi cwmni lleol, Raymond Brown Adeiladu, i ddechrau adeiladu ym mis Mawrth ac rydym wrth ein bodd gyda chynnydd. Mae wedi bod yn wych i weld ansawdd y gwaith. Bellach mae gennym 370 o aelodau ac rydym yn gobeithio bydd llawer mwy yn ymuno â ni. Yn y dyfodol, bwriadwn drefnu ymweliadau rheolaidd i’r safle gan fod pawb wedi mwynhau.”

 Y Cynnig ar agor tan fis Mehefin 15fed am ragwelir gyfradd llog o 7%.

 Cyfranddaliadau ar gael o £50 ac fel co-op, pob aelod hawl i un bleidlais, heb ystyried faint o gyfranddaliadau maent yn berchen.

 Rydym am i fwy o bobl i ymuno â'r cwmni cydweithredol a rhannu'r cyffro o fod yn rhan o rhywbeth cadarnhaol. Cofrestrwch i gael rhagor o wybodaeth ar ein gwefan http://awel.coop/?lang=cy"

« Back to News & Events