People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Byddwch yn rhan o wythnos o weithgareddau i lansio Adroddiad Peilot Cenedlaethaua'r Dyfodol - Be part of a week of activities to launch the Pilot Future Generations Report

Ym mis Chwefror 2014, lansiodd Michael Sheen (llysgennad UNICEF) y Sgwrs Genedlaethol am Y Gymru a Garem ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. In February 2014, Michael Sheen (UNICEF ambassador) launched the start of a National Conversation about the Wales We Want for future generations.


 Mae’r ymateb yn ystod y flwyddyn wedi bod yn anhygoel ledled Cymru, ac mae wedi cael ei ddefnyddio i greu ‘Adroddiad Peilot Cenedlaethau’r Dyfodol’. Byddwn yn lansio’r Adroddiad rhwng 2 a 6 Mawrth 2015.
 
Rydym yn galw ar Lofnodwyr y Siarter, Hyrwyddwyr y Dyfodol ac eraill i’n helpu ni i ddathlu’r garreg filltir hon trwy sôn am eu cyfraniadau i Y Gymru a Garem a helpu i rannu’r adroddiad gyda’u rhwydweithiau.
 
Gallwch ddefnyddio’r wythnos i:

•Rannu ‘Adroddiad Peilot Cenedlaethau’r Dyfodol’ gyda’ch rhwydweithiau a pharhau i gynnal rhai o’r sgyrsiau rydych chi eisoes wedi’u cychwyn.
•Cynnal digwyddiad i godi proffil eich sefydliad, prosiectau neu gynnyrch i’r cynulleidfaoedd sydd o bwys i chi – boed yn rhanddeiliaid neu aelodau staff, cwsmeriaid neu’r gymuned, aelodau neu’r cyfryngau.
•Cyfrannu gwerth go iawn i’r ffordd mae cymdeithas yn mynd i’r afael â datblygiad cynaliadwy trwy rannu eich gwaith gydag eraill sy’n gweithio yn yr un maes, rhannu’r un diddordebau neu fyw yn yr un ardal.
•Defnyddio argymhellion yr adroddiad i ymgysylltu â’ch rhwydwaith mewn perthynas â’r ‘mesurau a’r dangosyddion o bwys’ a sut y gallwch chi ymgysylltu â phenderfynwyr lleol er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich clywed.
•Llofnodi’r Siarter Datblygu Cynaliadwy neu gofrestru fel Hyrwyddwr y Dyfodol er mwyn parhau i gyfrannu at sgwrs genedlaethol Y Gymru a Garem.
 Os hoffech chi gymryd rhan, anfonwch neges e-bost at [email protected] i gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru’ch digwyddiad ar wefan Y Gymru a Garem – Cyfrannwch.

 

There has been an amazing response across Wales over the year, which has been collated in the pilot ‘Future Generations Report’. We will be launching the Report the week of 2 - 6 March 2015.
 
We are looking for Charter Signatories, Futures Champions and others to help mark this milestone by highlighting their own contribution to the Wales We Want and helping to cascade the Report across their networks.
 
You can use the week to:

•Communicate the ‘Future Generations Report’ to your networks and continue conversations you have already held
•Run an event profiling your own organisation, projects or products to the audiences that matter to you – whether they are stakeholders or staff, customers or the community, members or the media
•Contribute real value to the way society addresses sustainable development by sharing your work with others who work in the same field, share the same interests or live in the same area.
•Use the recommendations from the Report to engage your network on the 'measures and indicators  that matter' and how you can engage with local decision makers to get you voice heard
•Sign-up to be a Sustainable Development Charter signatory or Futures Champion to continue your involvement in The Wales We Want National Conversation
 If you would like to get involved contact [email protected] for further information or register your event on The Wales We Want Website – Get Involved


Ymunwch â ni yng Nghynhadledd Flynyddol y Siarter Datblygu Cynaliadwy ar gyfer

Lansio Adroddiad peilot Cenedlaethau'r Dyfodol


Join us at the Sustainable Development Charter Annual Conference for the

Launch of the pilot Future Generations Report
 

Dydd Llun, 2 Mawrth
Cynhadledd Flynyddol y Siarter a Lansiad Adroddiad
10am-4pm, Stadiwm Swalec, Caerdydd
 
Gyda Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, Carl Sargeant AC, Gweinidog Adnoddau Naturiol, a’r actor o fri a Llysgennad UNICEF DU Michael Sheen
 

 


Monday 2 March
Charter Annual Conference and Report Launch
10-4pm, Swalec Stadium, Cardiff
 
With Peter Davies, Commissioner for Sustainable Futures, Carl Sargeant AM, Minister for Natural Resources and acclaimed actor and UNICEF UK Ambassador Michael Sheen


Dydd Gwener, 6 Mawrth
Lansiad Adroddiad
10am-4pm, Venue Cymru, Llandudno
 
Gyda Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy
 Alun Ffred Jones AC, Cadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd
 
Cyflwynydd bywyd gwyllt y BBC, Iolo Williams, fydd yn cyflwyno’r ddau ddigwyddiad.


Friday 6 MarchReport Launch
10-4pm, Venue Cymru, Llandudno
 
With Peter Davies, Commissioner for Sustainable Futures
 Alun Ffred Jones AM, Chair of the Environment and Sustainability Committee
 
BBC wildlife presenter Iolo Williams will host both events.

Archebwch eich lle | Book your place

 

« Back to News & Events