People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Big Pedal 2013

Sustrans' Big Pedal is back for 2013, and it promises to be even bigger and better than ever before. Mae Big Pedal Sustrans yn ôl ar gyfer 2013, ac mae'n addo bod yn fwy ac yn well nac erioed o'r blaen.

Sustrans’ Big Pedal is back for 2013, and it promises to be even bigger and better than ever before. 
The Big Pedal is a giant annual cycle and scoot to school competition spanning 15 school days from 28 February to 20 March and open to ALL schools in the UK. Each day is a new stage following different Sustrans cycle routes around the UK. The more pupils and staff that cycle/scoot to school each day, the faster that school will complete the stage. 
Last year’s Big Pedal generated almost 900,000 bike and scooter journeys to schools across the UK, providing an excellent opportunity to promote these as fun and healthy ways to travel.  This year we are hoping to encourage even more pupils to try out their journey on two wheels.
Not only is the competition free to enter but there are some great prizes up for grabs too, from cycle storage to stunt displays, with UK winners, and an overall Wales winner too. New to this year, schools will be invited to kick off the competition in style by joining in our Superheroes Fundraising Day with a chance to win an extra prize for the best photo from the day.
For more information on how schools can take part, please take a look at the Big Pedal website.
 

Mae Big Pedal Sustrans yn ôl ar gyfer 2013, ac mae’n addo bod yn fwy ac yn well nac erioed o’r blaen. 
Cystadleuaeth anferth beicio a sgwtera i’r ysgol a gynhelir yn flynyddol yw’r Big Pedal. Bydd yn digwydd dros 15 diwrnod ysgol rhwng 28 Chwefror a 20 Mawrth ac mae’n agored i BOB ysgol yn y DU. Bydd cymal newydd bob dydd a fydd yn dilyn gwahanol lwybrau beicio Sustrans o amgylch y DU. Po fwyaf o ddisgyblion a staff fydd yn beicio/sgwtera i’r ysgol bob dydd, cyflymaf y bydd yr ysgol honno yn cwblhau’r cymal. 
Cynhyrchodd ddigwyddiad Big Pedal llynedd bron i 900,000 o deithiau beic a sgwter i ysgolion ledled y DU, gan roi cyfle rhagorol i hyrwyddo’r dulliau hyn fel ffyrdd llawn hwyl ac iach o deithio. Eleni gobeithiwn annog hyd yn oed rhagor o ddisgyblion wneud eu taith ar ddwy olwyn.
Nid yn unig y gellir cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon am ddim gellir hefyd ennill gwobrau gwych, o offer storio beiciau i arddangosfeydd triciau ar feic, gydag enillwyr ar gyfer y DU ac enillydd ar gyfer Cymru hefyd. Fel elfen newydd eleni, gwahoddir ysgolion i ddechrau’r gystadleuaeth mewn steil drwy ymuno yn ein Diwrnod Codi Arian Archarwyr a chael cyfle i ennill gwobr ychwanegol am y llun gorau o’r diwrnod.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am sut y gall eich ysgol chi gymryd rhan, ewch i wefan Big Pedal.
 

« Back to News & Events