People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Big Lottery Fund - Confa Loteri Fawr

How can Big Lottery Fund best help communities and people in need?

 

Beth yw'r ffordd orau i'r Gronfa Loteri Fawr helpu cymunedau a phobl mewn angen?
Rhwng nawr a mis Gorffennaf, rydym yn gwahodd pobl i ychwanegu eu lleisiau at sgwrs DU gyfan i'n helpu i ateb y cwestiwn hwn.
Fel mudiad sydd wedi derbyn arian oddi wrthym yn ddiweddar, rydych chi mewn sefyllfa unigryw i gyfrannu at y sgwrs. Bydd eich barn yn ein helpu ni i ystyried ein rôl fel ariannwr ac i greu ein gweledigaeth a'n cynlluniau ar gyfer y cyfnod 2015 i 2021.
I gymryd rhan yn Eich Barn Ein Dyfodol nid oes rhaid i chi lenwi holiadur sy'n cymryd llawer o amser. Yn lle hynny rydym wedi creu fforwm ar-lein lle gallwch roi eich barn i ni fel rhan o drafodaeth agored ac anffurfiol.

Does dim ots pa mor fawr neu fach yw eich cyfraniad, gallwch wneud gwahaniaeth i'n gwaith, a byddwn wrth ein boddau yn clywed gennych.
Hoffem weithio gyda chi hefyd i annog eich aelodau, gwirfoddolwyr a chymuned ehangach i ychwanegu eu lleisiau nhw at y sgwrs. Felly rydym wedi creu pecyn cymorth ar-lein a fydd yn eu helpu i gymryd rhan yn y sgwrs.
Gallwch ymuno â'r sgwrs ar-lein yneichbarneindyfodol.org.uk ble y byddwch yn dod o hyd i bopeth y mae ei angen arnoch i gymryd rhan a darllen beth mae pobl eraill yn ei ddweud.
Image removed by sender.
How can Big Lottery Fund best help communities and people in need?
From now until July we are inviting people to add their voice to a UK-wide conversation to help us answer this question.

As an organisation that has recently had funding from us, you are in a unique position to contribute to the conversation. Your views will help us consider our role as a funder and help shape our vision and plans from 2015 to 2021.
To take part in Your Voice Our Vision you don’t have to fill in a time-consuming questionnaire. Instead, we’ve created an online platformwhere you can give us your views as part of an open and informal discussion.
However big or small your contribution, you can make a difference to our work, and we will be delighted to hear from you.
We'd also like to work with you to encourage your members, volunteers and wider community to add their voices to the conversation. So we have produced an online toolkit which will help them to take part in the  discussion.
You can join the conversation online at yourvisionourvoice.org.uk where you’ll find everything you need to get involved plus read what others are saying.
 
Diolch am gymryd rhan.

Dymuniadau gorau
 

Dawn Austwick


Prif Weithredwr

Cronfa Loteri Fawr
Image removed by sender.
Thank you for taking part.

Best wishes


Dawn Austwick

Chief Executive
Big Lottery Fund
« Back to News & Events