People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Bethesda Leading the Way - Mae Bethesda'n arwain y ffordd

In the last few years renewable energy has been a huge success story with several new hydro plants being built in north west Wales, including the Afon Berthan plant in Bethesda. But these renewable generators should be able to get more value for the electricity they're generating and local people haven't been able to benefit from hosting these generators.

 There are too many middle men between a hydro plant selling its electricity for around 5p/kWh and households buying their electricity for 13p/kWh or more. By creating Cyd Ynni - Ynni Lleol we are making energy more affordable for you and keeping more of the value of your electricity bill in the local area, with the 7p/kWh you pay for electricity from the hydro being passed onto the Afon Berthan hydro, increasing their income from the 5p/kWh they would receive otherwise.

 
Helping hydro and other renewable generators get a better price Cyd Ynni - Ynni Lleol will encourage future renewable energy projects and make progress towards a clean renewable electricity system.
 
In the past, there were over 100 small hydro plants in North Wales, generating electricity and supporting the local economy. Cyd Ynni - Ynni Lleol can be another step towards restoring this tradition, and showing other communities around the UK that it is possible to follow in Bethesda’s footsteps. 
 
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ynni adnewyddadwy wedi bod yn llwyddiant enfawr gyda nifer o gynlluniau hydro newydd yn cael ei hadeiladu yn ngogledd orllewin Cymru, gan gynnwys cynllun Afon Berthan yn Methesda. Ond gallai'r generaduron adnewyddadwy yma fod yn gallu cael mwy o werth am y trydan maen nhw’n ei gynhyrchu a dydy pobl leol ddim wedi gallu elwa ar gael y generaduron yma yn eu hardal. 
 
Mae yna ormod o bobl yn y canol rhwng cynllun hydro’n gwerthu trydan am ryw 5c y cilowat-awr a chartrefi’n prynu eu trydan am 13c y cilowat-awr neu fwy. Drwy greu Cyd Ynni - Ynni Lleol, rydym yn gwneud ynni’n fwy fforddiadwy i chi ac yn cadw mwy o’r gwerth o’ch bil trydan yn yr ardal leol, gyda'r 7c y cilowat-awr a dalwch am y trydan o'r hydro’n cael ei basio ymlaen i hydro Afon Berthan gan gynyddu eu hincwm o’r 5c y cilowat-awr y byddent wedi’i gael fel arall.
 
Drwy helpu hydro a generaduron adnewyddadwy eraill i gael pris gwell, bydd Cyd Ynni - Ynni Lleol yn annog prosiectau ynni adnewyddadwy yn y dyfodol ac yn cyfrannu at symud i gyfeiriad system o drydan adnewyddadwy a glân.
 
 
 
Yn y gorffennol, mi fu dros 100 o gynlluniau hydro bychain yng Ngogledd Cymru, yn cynhyrchu trydan ac yn cefnogi'r economi leol. Gall Cyd Ynni - Ynni Lleol fod yn gam arall ymlaen tuag at adfer y traddodiad yma, a dangos i gymunedau eraill ledled y DU fod modd dilyn ôl troed Bethesda. 
 
To keep up to date with this project follow their progress here.
« Back to News & Events