People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

Become a Futures Champion Dewch yn Hyrwyddwr y Dyfodol

Camau nesaf ar gyfer Eiriolwyr y Dyfodol Next steps for Futures Champions

 

Sgwrs Genedlaethol y Gymru a Garem oedd y cyntaf o’i math, a helpodd i lywio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol arloesol Cymru - un o’r prin ddeddfau felly yn y byd, sy’n deddfu ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Wrth fod yn rhan o’r Sgwrs Genedlaethol, fe wnaethoch ymuno â miloedd o bobl a gymerodd ran, gan ddweud wrthym am y Gymru a garent helpu i’w chreu. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddweud diolch personol i chi am eich cyfraniad.

Wrth i’r Sgwrs Genedlaethol symud ymlaen i’r cam nesaf, yn dilyn pasio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Ebrill, rydym ni eisiau cryfhau rhwydwaith Eiriolwyr y Dyfodol a’i gysylltiad â rôl tymor hir y Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol newydd. Bydd rhywun yn cael ei benodi i’r rôl erbyn diwedd 2015 a byddaf yn gorffen yn fy swydd pan fydd y Comisiynydd newydd yn dechrau.

Bydd angen i’r Comisiynydd gael rhwydwaith cryf o eiriolwyr ledled Cymru, ag ystod eang o ddiddordebau. Trwy’r rhain, gall olrhain cynnydd o ran cyflawni ein nodau llesiant  a bod yn ymwybodol o unrhyw bryderon y gallant fynd i’r afael â nhw a llwyddiannau y gallant eu harddangos.

Fel Eiriolydd y Dyfodol, rydym yn chwilio am bobl sy’n ddylanwadwyr allweddol yn eu sefydliad neu gymuned, a brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth er gwell, a rhywun sy’n deall:  
 • Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr gyda chynllunio tymor hir;
 • Yr angen i gymhwyso’r egwyddor rhagofalu a chydnabod bod atal bob amser yn well na gwella;
 • Buddion defnyddio dull integredig o ran beth rydych chi’n ei wneud a pheidio â gweithio ar wahân i bawb arall;
 • Gweithio mewn partneriaeth trwy ddod â rhanddeiliaid allweddol at ei gilydd i ddod o hyd i ateb cyffredin;
 • Bod y rheiny sy’n cael eu heffeithio gan benderfyniadau eich sefydliad / cymuned yn gysylltiedig â’r trafodaethau yn gynnar.
P’un ai eich bod chi’n gysylltiedig â darparu gwasanaethau cyhoeddus neu gynnyrch, neu eich bod chi wrth wraidd eich cymuned, gobeithiwn y byddwch eisiau bod (neu barhau i fod) yn Eiriolydd y Dyfodol. 

Bydd y cymorth a ddarperir yn cynnwys:
 • Darparu cyfleoedd i rannu eich straeon a thrafod eich profiadau gyda phobl eraill yn y rhwydwaith, yn ogystal â darparu cymorth i eraill trwy rwydwaith y Gymru a Garem;
 • Cyfeirio at wybodaeth a chymorth defnyddiol, yn ogystal â hyfforddiant, a meithrin gallu, fel y bo’r angen;
 • Datblygu cyfleoedd a fydd yn rhoi cysylltiad uniongyrchol i chi â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol;
 • Darparu cyfleoedd i chi ddylanwadu ar, a ffurfio, sut bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael ei gweithredu, ac olrhain y cynnydd yn genedlaethol;
 • Creu cyfleoedd i brofi eich syniadau ac arloesedd a all helpu i wella gwasanaethau cyhoeddus.
Bydd yr ymgynghoriad ar y dangosyddion cenedlaethol newydd ar gyfer Cymru, a fydd yn dechrau ar 19 Hydref, yn gyfle felly. Bydd gan Eiriolwyr y Dyfodol rôl bwysig o ran helpu i ffurfio a datblygu perchenogaeth y dangosyddion fel mesur o’r cynnydd tuag at y Gymru a Garem.  Mae hwn yn gam nesaf hanfodol y gobeithiwn y gallwch fod yn rhan ohono.

Mae angen eiriolwyr er newid ar bob sefydliad a chymuned. Byddant yn gallu eirioli a bod yn llais i genedlaethau’r dyfodol. Bydd yr eiriolwyr hyn yn helpu i sicrhau llwyddiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a byddant yn rhwydwaith pwysig i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.
Gobeithiwn y bydd arnoch eisiau parhau i fod yn rhan o hyn.  Os ydych yn adnabod unrhyw Eiriolwr y Dyfodol posibl, anfonwch y wybodaeth hon atynt.

Mae mwy o wybodaeth ar wefan y Gymru a Garem, neu mae croeso i chi gysylltu ag un o aelodau’r tîm ar [email protected] neu ffonio 02920 192021.Yn gywir
Peter Davies
Dewch yn Hyrwyddwr y Dyfodol
 

 

The Wales We Want National Conversation was the first of its kind and helped inform Wales' ground-breaking Well-being of Future Generations (WFG) Act – one of the very few such laws in the world that legislates for sustainable development.

By being part of the National Conversation you joined the thousands of people who got involved and told us about the Wales they wanted and that they want to help create. I'd like to take this opportunity to say a personal thank-you for your contribution.

As the National Conversation moves into the next phase following the passing of the Well-being of Future Generations Act in April, we are looking to strengthen the Futures Champions network and link it to the long-term role of the new Future Generations Commissioner. This post is to be appointed by the end of 2015 and I will be standing down when the new Commissioner takes-up their position.

The Commissioner will need to have a strong network of champions across Wales, with a wide-range of interests, through whom he/she can track progress in achieving our well-being goals, and being made aware of concerns that they can address and successes that they can showcase. 

As a Futures Champion we are looking for people who are a key influencer within their organisation or community, with a passion to make a difference for the better, and who understand:
 • The importance of balancing short term needs with long-term planning;
 • The need to apply the precautionary principle and acknowledge that prevention is always better than cure;
 • The benefits of taking an integrated approach in what you do and not working in silos;
 • Partnership working by bringing together key stakeholders to come to a common resolution;
 • That those who are affected by the decisions of your organisation / community are involved in the discussions early on.
Whether you’re involved in delivering public services or a product, or you're at the heart of your community, we hope that you will want to become (or continue to be) a Futures Champion. 

The support that will be provided will include:
 • Providing opportunities to share your stories and discuss your experiences with others in the network as well as providing peer support through The Wales We Want network;
 • Signposting  to useful information and support as well as training and capacity building as needed;
 • Developing opportunities that give you a direct link to the Future Generations Commissioner;
 • Providing opportunities for you to influence and shape how the WFG Act is implemented and the progress tracked nationally;
 • Creating opportunities to test out your ideas and innovation that can help improve public services.
The consultation on the new national indicators for Wales, starting on 19 October will be one such an opportunity. Futures Champions will have an important role to play in helping to shape and develop ownership of the indicators as a measure of progress towards The Wales We Want.  This is a critical next step that we hope you can be involved with.

Every organisation and community needs champions for change, who can be the advocate for and the voice of future generations. These champions will help ensure the success of the Well-being of Future Generations Act and will be an important network for the Commissioner for Future Generations.

We hope that you will want to continue to be involved. And if you know of other potential Future Champions, please forward this information on.

There is further information on The Wales We Want website, or don't hesitate to contact one of the team at [email protected] or 02920 192021.

Yours Sincerely,


Peter Davies
Become a Futures Champion
« Back to News & Events