People supporting people
                    to take enterprising action
against climate change

A 9 Million Pound Programme Launched Will Help Welsh Communities Take Control of Their Assets

A new 9 Million Pound programme to create more sustainable communities in Wales by supporting asset transfer was officially launched by the Big Lottery Fund. Cafodd rhaglen newydd 9 miliwn i greu cymunedau mwy cynaliadwy yng Nghymru trwy gefnogi trosglwyddo asedau ei lansio'n swyddogol gan y Gronfa Loteri Fawr (Y Gronfa) heddiw.

Hundreds of people are expected to attend launch events around Wales this week for the new multi-million Community Asset Transfer 2 Programme (CAT2). Itaims to provide both capital and revenue funding to support the transfer of assets, such as land and buildings to community ownership. The assets can be transferred from individuals, the public or private sector.

 
Projects can apply for grants between £300,000 and £1,150,000 with money being used to help community groups to regenerate and reinvigorate the assets and develop manage and sustain them to improve their livelihoods and neighbourhoods. Through this programme, groups will be encouraged to use the asset to generate multiple income streams and provide quality services and amenities.

Following the success of the first Community Asset Transfer (CAT) programme which was launched in 2010 and through further consultation, The Fund have discovered a continued need for this kind of programme for communities in Wales.

Rob Pickford Wales Big Lottery Fund Wales Committee member and Chair of the CAT2 programme committee said “This programme is helping Welsh communities to become stronger and more sustainable by assisting them to obtain and develop assets and improve where they live. By helping to transfer assets to enterprising organisations that actively involve and benefit the communities they serve, we are ultimately helping more people to benefit from their local community assets and also generating local income and employment.”
 
Big Lottery Fund Wales Director John Rose said “The CAT programme was a huge success empowering communities across Wales to use buildings and land to suit their needs. We’ve taken the learning from CAT and built upon it to develop CAT2 into a programme that meets the needs of communities in Wales.

“The CAT2 programme aims to create more sustainable communities; supporting asset transfer to enterprising organisations that actively involve and benefit the communities they serve. It is about improving services and facilities for communities in Wales that are sustainable.”
 
Menter Môn received a grant under the first CAT programme to support the transfer of Llangefni Town Hall from the local county council. Built in 1841, the hall has been transformed into new offices for local organisations, event and exhibition space and seminar and meeting rooms. The newly restored Town Hall provides a range of activities for the community.

Managing Director of Menter Môn Gerallt Llewelyn Jones said “Receiving the £606,639 Community Asset Transfer grant has been an incredible boost for our area; we have been able to provide a much needed space for local business and community networking, as well as create jobs and volunteering opportunities. Without the CAT 1 Lottery funding this project would not have had the confidence to close the financial package and contribute so tangibly to the revival of Llangefni’s town centre. We would definitely encourage those interested in transferring assets to their community to apply to the CAT2 programme.”

The programme is now open for applications in English or Welsh. For further information about the CAT2 programme and how you can apply for funding, please visit www.biglotteryfund.org.uk/CAT2 call 029 2067 8200, textphone 0845 602 1659 or email [email protected]

 

Disgwylir i gannoedd o bobl ddod i ddigwyddiadau lansio ledled Cymru yr wythnos hon ar gyfer y Rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol newydd (CAT2) gwerth miliynau o bunnoedd. Ei bwriad yw darparu ariannu cyfalaf a refeniw i gefnogi trosglwyddo asedau megis tir ac adeiladau i berchnogaeth gymunedol. Gall yr asedau gael eu trosglwyddo o unigolion, y sector cyhoeddus neu'r sector preifat.

 
Gall prosiectau ymgeisio am grantiau rhwng £300,000 ac £1,150,000 gyda'r arian yn cael ei ddefnyddio i helpu grwpiau cymunedol i adfywio ac adnewyddu'r asedau, eu datblygu, eu rheoli a'u cynnal i wella'u bywoliaethau a'u cymdogaethau. Trwy'r rhaglen hon, bydd grwpiau'n cael eu hannog i ddefnyddio’r ased i gynhyrchu ffrydiau incwm lluosog a darparu gwasanaethau ac amwynderau o safon.

Yn dilyn llwyddiant y rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol gyntaf (CAT) a lansiwyd yn 2010, a thrwy ymgynghori pellach, mae'r Gronfa wedi darganfod angen parhaus am raglen o'r fath ar gyfer cymunedau yng Nghymru.

Meddai Rob Pickford, Aelod Pwyllgor Cronfa Loteri Fawr Cymru a Chadeirydd pwyllgor y rhaglen CAT2, "Mae'r rhaglen hon yn helpu cymunedau yng Nghymru i fynd yn gryfach ac yn fwy cynaliadwy trwy eu cynorthwyo i ddod o hyd i asedau a'u datblygu i wella'r lleoedd maen nhw'n byw ynddynt. Trwy helpu i drosglwyddo asedau i fudiadau mentrus sy'n cynnwys y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu'n weithredol a chreu buddion ar eu cyfer, rydym yn y pen draw yn helpu mwy o bobl i elwa o'u hasedau cymunedol lleol a hefyd cynhyrchu incwm a chyflogaeth leol.”
 
Meddai Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru, John Rose, “Roedd y rhaglen CAT yn llwyddiant ysgubol a rymusodd gymunedau ar draws Cymru i ddefnyddio adeiladau a thir i ddiwallu eu hanghenion. Rydym wedi ystyried yr hyn a ddysgom yn sgil CAT ac adeiladu arno i ddatblygu CAT2 fel rhaglen sy'n diwallu anghenion cymunedau yng Nghymru.

“Mae'r rhaglen CAT2 yn anelu at greu cymunedau mwy cynaliadwy; gan gefnogi trosglwyddo asedau i fudiadau mentrus sy’n cynnwys y cymunedau maent yn eu gwasanaethu’n weithredol a darparu buddion iddynt. Mae'n ymwneud â gwella gwasanaethau a chyfleusterau cynaliadwy ar gyfer cymunedau yng Nghymru."
 
Derbyniodd Menter Môn grant o dan y rhaglen CAT gyntaf i gefnogi trosglwyddo Neuadd Tref Llangefni o'r cyngor sir lleol. Mae'r neuadd, a adeiladwyd ym 1841, wedi cael ei thrawsnewid i swyddfeydd newydd ar gyfer mudiadau lleol, mannau ar gyfer arddangosfeydd ac ystafelloedd seminar a chyfarfod. Mae'r Neuadd Tref ar ei newydd wedd yn darparu ystod o weithgareddau ar gyfer y gymuned.

Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn, Gerallt Llewelyn Jones, “Mae derbyn i grant Trosglwyddo Asedau Cymunedol o £606,639 wedi rhoi hwb enfawr i'n hardal ni; rydym wedi llwyddo i ddarparu man yr oedd angen mawr amdano i fusnesau a'r gymuned leol rwydweithio, ynghyd â chreu swyddi a chyfleoedd gwirfoddoli. Heb yr arian CAT 1 gan y Loteri, ni fyddai'r prosiect hwn wedi meddu ar yr hyder i gau'r pecyn ariannol a gwneud cyfraniad mor bendant at adfywio canol tref Llangefni. Heb os nac oni bai byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn trosglwyddo asedau i'w cymuned i ymgeisio i'r rhaglen CAT2."

Mae'r rhaglen bellach yn agored i geisiadau mewn Cymraeg neu Saesneg. I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen CAT2 a sut y gallwch chi ymgeisio am arian, ewch i www.biglotteryfund.org.uk/CAT2, ffoniwch 029 2067 8200, ffôn testun 0845 602 1659, neu gyrrwch e-bost i [email protected]

« Back to News & Events