Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Cwestiynau Cyffredin

Pa fath o brosiectau fydd Adfywio Cymru yn eu cefnogi?

Byddwn yn cefnogi unrhyw fath o brosiect cyhyd â'i fod mewn rhyw ffordd yn edrych ar fynd i'r afael ag achosion neu effeithiau newid hinsawdd. Fodd bynnag, efallai nad hyn fydd prif nod y grŵp ond mae'n rhaid iddo fod yn un o'r canlyniadau.

Pa fathau o grwpiau fydd yn gymwys am gefnogaeth?

Bydd unrhyw fath o grŵp cymunedol yn gymwys am gefnogaeth. Er enghraifft gallech fod yn glwb rygbi, grŵp eglwys, clwb gwnïo, grŵp amgylchedd, cymdeithas tenantiaid a phreswylwyr neu grŵp sgowtiaid. Rydym eisiau ymestyn allan i ystod mor amrywiol o grwpiau ag sydd modd. Yr unig faen prawf yw nad ydych eisoes yn grŵp sydd wedi sefydlu’n dda ac yn cyflenwi ystod o brosiectau newid hinsawdd.

Beth ddylwn i wneud os yw fy nghymuned eisiau cymryd rhan?

Os ydych eisiau cymryd rhan yna cofrestrwch eich prosiect a chreu proffil. Byddwch wedyn i'ch gweld ar ein map a byddwch wedi cofrestru gyda'r prosiect. Bydd angen i chi wedyn gysylltu â'ch cydlynydd lleol. Mae manylion yr holl gydlynwyr yn yr adran amdanom ni dan proffiliau cydlynwyr.

Faint o gefnogaeth sydd ar gael?

Gall ein cydlynwyr dreulio hyd at 3 diwrnod gyda'ch grŵp i'ch helpu i ddatblygu cynllun gweithredu ac i'ch helpu i ganfod cefnogaeth berthnasol un ai drwy sefydliadau presennol neu drwy Fentoriaid Cymheiriaid Adfywio Cymru.
Gallwn gynnig hyd at werth 2 ddiwrnod o gefnogaeth gan Fentoriaid Cymheiriaid i bob grŵp sy'n cwblhau cynllun gweithredu i'w helpu i symud ymlaen gyda'u prosiect.

Oes angen i mi roi ein holl fanylion cyswllt pan fyddaf yn cofrestru ein grŵp?

Na. Nid yw'n rhaid i chi, ond rydym eisiau defnyddio'r wefan yma fel ffordd i grwpiau rannu gwybodaeth am yr hyn y maent yn ceisio ei gyflawni fel y gall grwpiau eraill gael eu hysbrydoli, rhannu syniadau a dysgu gan ei gilydd. Felly, os ydych yn hapus i roi rhai manylion cyswllt yna teimlwn y bydd hyn yn helpu'r broses.

Sut gallaf gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Adfywio Cymru, cyllid a newyddion arall?

Byddwn yn diweddaru newyddion a gwybodaeth berthnasol yn gyson a gwybodaeth am gyllid drwy'r wefan. Gallwch gadw mewn cysylltiad drwy edrych ar y wefan. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter, Facebook a Linked In gan y byddwn yn rhannu gwybodaeth drwy'r rhain hefyd. Os oes gennych unrhyw straeon newyddion am eich grwpiau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda a byddwn yn rhannu'r rhain hefyd.

Beth ddylwn i wneud os and wyf yn hapus gyda phroffil ein grŵp neu os oes problem gyda'r gwefan?

Gallwch gysylltu gyda'r tîm Rheoli Prosiect drwy glicio ar Cysylltu â Ni. Byddwn wedyn yn ceisio unioni'r broblem.