Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Mainc Ddigidol - Clwb Ieuenctid Rhydyfelin, Pontypridd


Mainc Ddigidol - Clwb Ieuenctid Rhydyfelin, Pontypridd

 Daeth y syniad am fainc ddigidol gan aelodau Clwb Ieuenctid Rhydyfelin gyda help Eggseeds, sefydliad addysg gynaliadwy, tra roeddent yn dysgu sgiliau gwaith coed. Nodwyd bod yna broblem gwefru'r ffôn pan allan, a tybed os oedd ffordd o ddatrys y broblem hon? Oedd posib creu dyluniad arloesol fydda'n gweithio mewn gwirionedd?

 Bu mentor o Eggseeds, Sam Holt, yn gweithio gyda'r grŵp drwy gynllun Adfywio Cymru. Bu'n helpu i ddatblygu’r hyder a'r sgiliau oedd ei angen i gyflawni'r weledigaeth hon. Daeth cefnogaeth gychwynnol gan Gymdeithas Tai Newydd ac arian gan Interlink RCT. Daeth sawl partner arall ymlaen wedyn i helpu, chefnogi, rhannu arbenigedd a deunyddiau gan gynnwys cwmnïau preifat lleol. Bu Sam yn helpu gyda'r cynllunio ac i ganolbwyntio ar yr hyn roeddent am gyflawni. Penderfynwyd bod mainc yn gallu cyflawni pwrpasau eraill hefyd, fel bod yn sedd/cysgod i bobl ddigartref. Gan gadw hyn mewn golwg, penderfynwyd siarad gyda'r Parchedig Peter Lewis o Eglwys y Santes Catrin, gan awgrymu i osod y fainc ar dir yr eglwys - a chytunodd!

 Roedd y syniad y byddai'r fainc ddigidol yma'n gallu helpu ymdrin â mater cymdeithasol pwysig yn eu hardal yn creu cyffro mawr ymysg y grŵp a phobl leol eraill. Rhwng bob cam, bu'r bobl ifanc yn cadw cysylltiad ac yn cynnal eu brwdfrydedd wrth sefydlu grŵp Facebook a rhannu newyddion, fideos ac erthyglau gwelwyd.

 Cychwynnwyd y prosiect gyda chefnogaeth Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid RCT a chymorth Adfywio Cymru a staff Tai Newydd. Yng nghyfnod y prosiect llwyddodd dau aelod o'r clwb ieuenctid ennill cymwysterau yn caniatáu iddynt weithio ar safleoedd adeiladu yn y dyfodol. Bu'r sesiynau ymarferol yn dysgu iddynt sut i ddefnyddio offer yn hyderus. Roeddent hefyd yn mwynhau'r teimlad o fod yn rhan o rywbeth sylweddol fydda'n cyfrannu i'r gymuned.

 

Dywedodd Josh Baker, o Glwb Ieuenctid Rhydyfelin, "Yn eiliadau cyntaf y syniad roedd si o amgylch y clwb ieuenctid fu'n creu cynnwrf ymysg y bechgyn i gyd. Llwyddais i ddod yn fwy hyderus wrth ddefnyddio'r offer a chynyddodd fy niddordeb mewn swyddi yn y maes adeiladu. Mae'n debyg bod y staff oedd yn gweithio ar y prosiect wedi sylweddoli ar hyn a chefais fy nghyfeirio at gwrs CSCS Newydd, a llwyddais basio. Roedd yn waith caled, gyda llawer i'w ystyried, ond roedd camu'n ôl yn Eglwys y Santes Catrin a gweld yr hyn roeddem wedi'i gyflawni yn rhywbeth fydd yn aros yn y cof am byth."  

 
Ar ddydd Gwener. 22ain o Fawrth, adeiladodd y grŵp y fainc a'i osod ar dir yr eglwys. Daeth llawer o bobl yno i'w cefnogi a chafodd y bobl ifanc fudd mawr o helpu gyda'r cam olaf yma.   

 Mae gan y fainc bren orffenedig do gyda phaneli solar sydd yn storio pŵer ac yn caniatáu i'r cyhoedd wefru dyfeisiau drwy un o ddau borth USB. Mae yna ddelltwaith pren bob ochr i'r fainc i dyfu planhigion ffrwythau fel mefus neu domatos, gyda'r planwyr pren yn cael eu defnyddio i dyfu gwreiddlysiau. Mae'r gwter yn creu system dyfrhau, yn dargyfeirio dŵr o'r fainc ac i'r planwyr.

 Dywedodd Scott Tandy, Swyddog Adfywio Cymunedol Tai Newydd, "Rwyf yn hynod falch o'r tîm yn Grŵp Ieuenctid Rhydyfelin am eu gwaith caled a'u brwdfrydedd yn cyflawni'r prosiect hwn. Nid yn unig yn gweithio fel tîm, yn ennill sgiliau gwych ar gyfer y dyfodol, ond hefyd yn ystyried anghenion y gymuned leol."

 Mae'n gyffrous iawn gweld pa syniadau gwreiddiol daw o'r grŵp o bobl ifanc dyfeisgar yma pan fyddant yn cael eu hannog a'u grymuso i gymryd syniad, gweithio arno a'i roi ar waith. Cyflawnir hyn hefyd wrth helpu'r gymuned a bod yn fwy cynaliadwy.« Nôl i Astudiaethau Achos