Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Youth Matters Aberdaugleddau


Youth Matters Aberdaugleddau

 Mae Llwybrau i Gyfle a Mwy yn fenter sydd yn cynnig cyfle i bobl ifanc dderbyn hyfforddiant achrededig a phrofiadau seiliedig ar waith mewn amgylchedd positif a deniadol. Mae'r fenter wedi bodoli ers mis Ionawr 2016 ac yn bartneriaeth sydd yn cael ei hwyluso gan Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Benfro a Youth Matters Aberdaugleddau, gyda'r brif ganolfan yng Nghanolfan Ieuenctid Aberdaugleddau.

 Mae'r prosiect Llwybrau i Gyfle a Mwy yn rhedeg sawl menter gymdeithasol, pob un yn canolbwyntio ar gynaladwyedd.

Adeiladodd y grŵp gardd rhandir ar dir anial sydd bellach â gwelyau uwch, twnnel polythen a sied wedi'i greu gan bobl ifanc. Maent yn defnyddio'r compost sydd yn cael ei greu yn yr ardd, yn ail ddefnyddio dŵr glaw sydd yn cael ei gasglu, ac yn defnyddio'r cynnyrch sydd yn cael ei dyfu yn y caffi.

 Mae Spokes yn fenter sydd yn adnewyddu hen feiciau wedi'u rhoddi ac yn eu cynnig i rai sydd yn ei chael yn anodd prynu beic newydd. Pan gyfarfuwyd â Jane, y cydlynydd lleol, gofynnwyd a oedd Adfywio Cymru yn gallu helpu gyda'r rhan yma o'u gwaith. Drwy broses cynllun gweithred, adnabuwyd yr angen i ddysgu gan brosiectau sefydledig am sut i wella, am yr uchelgais i ddod yn gynaliadwy'n ariannol, sut i ymestyn allan yn well i'r gymuned, ennill cefnogaeth a thyfu'r gwirfoddolwyr i gyflwyno'r sgiliau eraill sydd ei angen.

Mae Andrew Burns yn fentor Adfywio Cymru ac roedd yn hapus i rannu ei brofiad a'i wybodaeth gyda'r grŵp. Gyda'i gefnogaeth cawsant ymweld â chanolfan Hyfforddiant Beicio Cymru yng Nghaerdydd. Cawsant glywed am wahanol syniadau gellir eu defnyddio i ddatblygu menter eu hunain a chynigodd Andrew awgrymiadau ymarferol i'r grŵp i'w defnyddio os dymunant. Mae'r prosiect wedi cryfhau ac mae yna lawer o agweddau i'r gwasanaeth, gan gynnwys: pobl ifanc yn benthyg beic i fynd i'r gwaith neu'r coleg; ysgolion yn defnyddio beiciau ar gyfer hyfforddiant hyfedredd beicio; gweithdy yn trwsio beiciau gan ddefnyddio darnau wedi'u hadfer; gwirfoddolwyr ifanc yn rhannu sgiliau gydag aelodau'r gymuned ar sut i adfer beiciau a'u trwsio yn lle prynu o'r newydd.

 

Ers cychwyn y prosiect, mae menter Spokes wedi ailgylchu a chynnal dros 300 o feiciau gan ddefnyddio dros 600 o ddarnau sbâr.

 

Elfen gyffrous arall o'r prosiect Llwybrau i Gyfle ydy'r fenter gwaith coed. Mae'r grŵp yn defnyddio hen baletau gan fusnesau lleol ac yn eu trawsnewid i gynnyrch amrywiol, gan gynnwys planwyr i'r ardd, raciau boteli gwin a blychau nythu. Mae gwerthu'r rhain yn creu ffynhonnell cyllid sydd yn helpu gyda chynaladwyedd y prosiect. Hyd yn hyn, maent wedi adfer oddeutu 500 ohonynt - cyfanswm gwych!

 

"Teimlaf fod gen i fwy o bwrpas o ddydd i ddydd. Mae Llwybrau i Gyfle wedi gwneud gwahaniaeth mawr i mi, rwy'n cael teimlad o fwriad yn ogystal ag ennill cymwysterau. Mae'r prosiect yn fy helpu i feddwl mwy am fy nghynlluniau ar gyfer y dyfodol." Aelod Youth Matters Aberdaugleddau.

 Mae pobl ifanc Llwybrau i Gyfle a Mwy yn gweithio ar brosiect dinasyddiaeth fyd-eang hefyd, sydd yn golygu adeiladu cratiau o hen baletau. Mae hwn yn bartneriaeth gyda Tŵls ar Gyfer Hunanddibyniaeth Cymru sydd yn llenwi'r cratiau gyda thŵls ac offer i'w defnyddio mewn gwledydd datblygol. Defnyddir y rhain i hyfforddi pobl mewn crefftau fel gwaith saer. Hyd yn hyn, maent wedi creu 25 o gratiau. Mae'r bobl ifanc yn rhan bwysig o'r cynllun mwy hwn, a gan ddefnyddio'u hadnoddau a sgiliau maent yn cael cynnig cyfleoedd gwerthfawr pellach i gymryd rhan yn rhywbeth 'real' ar raddfa fyd-eang.

 "Roedd yn braf cael darganfod fy hun fel person unwaith eto, ac nid rhiant yn unig, yn fy nghyfnod gyda Llwybrau i Gyfle. Roeddwn yn mwynhau cyfarfod â phobl newydd hefyd. Mae gen i gymwysterau a phrofiad i roi ar y CV a'r hyder i wneud ceisiadau am swyddi. Rwyf hefyd wedi darganfod llwybr gyrfa. Roedd y prosiect yma'n bwysig i mi gan ei fod wedi rhoi trefn a rhywbeth i ganolbwyntio arno mewn cyfnod o newidiadau enfawr." Aelod Youth Matters Aberdaugleddau.

Yn ddiweddar mae Youth Matters Aberdaugleddau wedi cysylltu eto gydag Adfywio Cymru trwy'n gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn archwilio sut i gynnig cefnogaeth a gwella'u cyfathrebiadau ynglŷn â byw'n gynaliadwy a sut i hyrwyddo elfen amgylcheddol eu gwaith yn fwy effeithiol. Maent hefyd yn awyddus i rannu gwybodaeth a phrofiadau gydag eraill, gyda'r posibilrwydd o ddod yn rhan o'r rhwydwaith mentora Adfywio Cymru eu hunain!

 

Mae'r cynllun Llwybrau i Gyfle a Mwy yn cael ei ariannu hefyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (y Loteri Fawr cynt) trwy'r Gronfa Pobl a Lleoedd.

 Am wybodaeth bellach cysylltwch â Dayle Gibby, Cydlynydd Youth Matters Aberdaugleddau. 01646 663137 neu [email protected]

 « Nôl i Astudiaethau Achos