Pobl yn cefnogi pobl
                    i weithredu yn erbyn
newid hinsawdd

Grŵp Ieuenctid Blaenau Gwent


Grŵp Ieuenctid Blaenau Gwent

 Mae hwn yn grŵp o bobl ifanc (rhwng 11-16 oed) o ysgolion a darpariaethau addysg wahanol ym Mlaenau Gwent, rhai sydd yn derbyn cefnogaeth gan Weithwyr Ieuenctid ar y Prosiect Ysbrydoli i Gyflawni ar hyn o bryd. Mae rhwng 10 a 30 o bobl ifanc (yn ddibynnol ar y nifer sydd yn dod i'r sesiwn!) yn cymryd rhan mewn sawl gweithgaredd gan gynnwys dysgu sgiliau bywyd fel coginio, gweithio mewn tîm a chyflawni cymwysterau fydd yn help yn y dyfodol. Maent hefyd yn ymdrin â lles emosiynol ac felly mae prosiectau sydd yn ymwneud â garddio a gweithgareddau corfforol eraill yn help gyda hynny. Mae rhai o'r grŵp yn cymryd rhan yn y cynllun Gwobr Dug Caeredin.

 Trafododd Sam, cydlynydd Adfywio Cymru, nifer o syniadau â nhw a daethant i'r penderfyniad i wneud rhywbeth o gwmpas 'uwchgylchu'! Sylweddolwyd bod llawer o elfennau gwahanol yn gallu ymddangos yn y prosiect yma; cysylltiadau amgylcheddol cryf gan y byddant yn defnyddio 'gwastraff' a deunyddiau naturiol o'r traeth neu'r goedwig; uwch-sgilio y disgyblion a'r staff mewn ffordd ymarferol iawn; yr elfen menter os byddant yn gwerthu'r eitemau; ac yn olaf, ymestyn allan i'r gymuned leol yn y Ffair Nadolig gyda'r eitemau cynhyrchir.

 Credai Sam fod hwn yn gyfle i gyflawni prosiect oedd yn cysylltu â'r myfyrwyr yn ogystal â chynnwys a hyfforddi athrawon. Golygai hyn byddai myfyrwyr y dyfodol yn buddio o'r gwersi a'r sgiliau dysgwyd i'r athrawon yma. O safbwynt Adfywio Cymru, roedd hwn yn ymyriad canolbwyntiedig gyda chyfyngiad amser, gyda 3 gweithdy yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2018. Y gobaith yw bod y sgiliau dysgwyd gan y myfyrwyr o fudd iddynt yn y dyfodol.

Yn y gweithdy ymarferol cyntaf dysgodd y bobl ifanc sut i ddefnyddio tŵls yn ddiogel a gwelwyd esiamplau o'r hyn gellir ei wneud gyda deunyddiau wedi'u hailgylchu. Aethant draw i draeth Merthyr Mawr, er nad oedd pob person ifanc yn frwdfrydig iawn o fod ar draeth ar ddiwrnod oer ym mis Rhagfyr! Ond ar ôl rhedeg i fyny a lawr y twyni tywod enfawr roeddent yn cysylltu'n llawer gwell ac yn barod i gymryd rhan. Cymerwyd y cyfle i gasglu sbwriel hefyd a thrafodwyd yr effaith mae'n ei gael ar yr amgylchedd a'r bywyd gwyllt. Casglwyd cymaint o froc môr â phosib ar gyfer y prosiect. Yn yr ail weithdy cawsant greu eitemau mwy a dysgwyd sut i ddefnyddio tŵls pŵer mwy. Daethant i benderfyniad am yr eitemau i'w creu gan feddwl beth fydda'n profi'n boblogaidd yn y Ffair Nadolig (addurniadau coed, addurniadau i hongian ar y wal a choed bychan). Yma roeddent yn gobeithio codi arian i elusennau lleol a'r clwb ieuenctid.

 

 Roedd y prosiect yma yn gyfle hefyd i'r rhaglen groesawu mentor newydd gyda phrofiad ac arbenigedd mewn uwchgylchu deunyddiau gwastraff a hyfforddiant. Mwynhaodd Jess (o Trawsnewid Caerdydd) ei chyfnod gyda'r grŵp ac roedd yn brofiad gwobrwyol iawn iddi. Sylweddolodd bod yna ganlyniadau 'meddalach' o weithio gyda phobl ifanc hefyd:

 

"...cynyddiad pendant yn hyder nifer o'r bobl ifanc, yn enwedig wrth weld eraill yn gwneud pethau ac yn cymryd rhan. Roeddent hefyd yn cyfathrebu ac yn cysylltu yn fwy effeithiol wrth i'r gweithdai fynd yn eu blaen."« Nôl i Astudiaethau Achos